Катедра ТВНП

Катедра "Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната"Полковник доц. д.н. инж. Милен Атанасов
Дата и място на раждане 02.12.1969 , гр. Добрич
Семейно положение женен
Езици Английски -/2 (В2) -2 (В2) -2 (В2)- 2 (В2)- 2 (В2) /,
Руски- / В2- В2 В2 В2 В2
Професионално развитие
От 2020 Началник на катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“, ВВВУ „Г. Бенковски”, Факултет „Авиационен”- гр. Долна Митрополия
2016 – 2019 Началник на катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“, НВУ „Васил Левски”, Факултет „Авиационен”- гр. Долна Митрополия
2015 – 2016 Доцент, НВУ „Васил Левски”, Факултет „Авиационен”- гр. Долна Митрополия
2011 - 2015 Главен асистент, НВУ „Васил Левски”, Факултет „Авиационен”- гр. Долна Митрополия
2010 – 2011 Старши асистент, НВУ „Васил Левски”, Факултет „Авиационен”- гр. Долна Митрополия
2003 – 2010 Асистент, НВУ „Васил Левски”, Факултет „Авиационен”- гр. Долна Митрополия
2002 - 2003 Старши асистент, НВУ „Васил Левски”, Факултет „Авиационен”- гр. Долна Митрополия
2002 Асистент, НВУ „Васил Левски”, Факултет „Авиационен”- гр. Долна Митрополия
2002 Асистент, ВВВУ „Г. Бенковски“ гр. Д. Митрополия
2001 - 2002 Преподавател, ВВУБ „Г. Бенковски“ гр. Д. Митрополия
1999 - 2001 Докторант – редовна форма на обучение, ВА „Г. С. Раковски“, ИПИО, София
1998 - 1999 Докторант – редовна форма на обучение ВНТИ, гр. София
1997 - 1998 Взводен командир, ВВВУ „Г. Бенковски“ гр. Д. Митрополия
1993 - 1997 Началник на участък по авиационното въоръжение и средства за спасяване Военен завод „Хан Аспарух“ - гр. Добрич
Научна информация
Публикации - Над седемдесет в български и чуждестранни списания и над 90 цитирания в български и чуждестранни издания от които 5 в индексирани списания.
Автор на един учебник и съавтор в три.
Научно-приложни разработки
1.Програма за определяне на балистичните характеристики на неуправляема авиационна бомба.
2.Програма за определяне на вероятностните характеристики на грешката на бомбопускане при зададени условия на бомбопускане от пикиране.
3.Методика за провеждане на експеримент определящ началната вертикална скорост на учебна авиационна бомба П-50-75, принудително отделяща се от гредови държател МБД2-67У, 2014г.
Приложни разработки
1. Програма за определяне на вероятностните характеристики на грешката на бомбопускане при зададени начални условия на пикиране (в съавторство).
2. Програма за определяне на безопасните условия на бомбопускане с неуправляеми авиационни бомби (в съавторство).
3. Внедрена рационализация “Проектиране и изработка на стенд за проверка работоспособността на ДУА - 3 и на електрония блок за блокировка на стрелбата на самолет L-39 ZA ”
Проекти
1. Симулационна система за проверка техническото състояние на авиационна прицелна система и изследване на възможностите за бойно използване – изпълнител.
Образование
2018 Доктор на науките по научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати

Дисертация : „Точност на стрелбата и бомбопускането с използване на авиационен прицелен комплекс със следяща система“
2012 Курс по английски език II ниво.
Департамент за чуждоезиково обучение, гр. Шумен
2011 Курс по английски език I ниво.
Департамент за чуждоезиково обучение, гр. Шумен
2001 Доктор по научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати

Дисертация : „Възможности за решаване на задачата на прицелване при бомбопускане по ъглова скорост“
1998 – 2001 Докторант по научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“, ВА „Г. С. Раковски“, ИПИО, гр. София, България
1993 ВВВУ „Г. Бенковски“, гр. Долна Митрополия, специалност „Експлоатация и ремонт на авиационното въоръжение и ракетна техника
1988 ЕСПУ "Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Добрич
Награди
2019 Благодарност във връзка с празника на университета от Началника на НВУ „В. Левски“
2018 MAXIMA CUM LAUDE – в знак на уважение от Академичната общност на НВУ „В. Левски“ за придобиване на научната степен „Доктор на науката“
2017 Благодарност във връзка с 6 май
2016 Парична награда за високи постижения в службата от Началника на НВУ „В. Левски“
2007 Грамота за проявен висок професионализъм от Началника на НВУ „В. Левски“


полк. доц. д.н. инж. Милен Атанасов Атанасов maa_69@abv.bg
полк. доц. д-р Мануш Петков Христов hristov_65@abv.bg
подп. гл. ас. д-р инж. Иван Колев Иванов IKIvanov@af-acad.bg
доц. д-р инж. Даньо Маринов Лалов danyo@abv.bg
доц. д-р инж. Кольо Пенчев Колев kolev_007@abv.bg
гл. ас. д-р инж. Стойко Огнянов Стойков sos_23@abv.bg
Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ е формирана заедно с учредяването на факултет „Авиационен“ в структурата на НВУ „Васил Левски“ през 2002 г. като наследник на катедри: „Авиационно въоръжение“, „Тактическа подготовка“ и „Щурманска подготовка“
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
 • Обучение на курсанти в ОКС „Бакалавър“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ (специализации -Авиационно въоръжение, Ръководител полети – щурман УВД) и гражданска специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“;
 • Обучение на студенти в ОКС „Бакалавър“ - „Автоматика, информационна и управляваща техника“ и „Магистър“ по специалността „Авиационно въоръжение“;
 • Обучение за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ по докторски програми: „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“ и „Организация и управление на въоръжените сили“;
 • Обучение на военни и граждански лица в курсове за следдипломна квалификация;
 • Обучение на военни и граждански лица в курсове за следдипломна квалификация.

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ
Учебните дисциплини водени от катедрата са в направленията „Авиационно въоръжение“, „Тактическа подготовка“ и „Щурманска подготовка“:
 • Обща тактика;
 • Военна история;
 • Щабни процедури и работа на щабовете;
 • Операции в отговор на кризи;
 • Тактика на родовете войски от ВВС;
 • Методика на тактическата подготовка на авиационните подразделения;
 • Тактика на авиацията;
 • Бойно използване;
 • Основи на националната сигурност;
 • Лидерска подготовка (Тактическо лидерство – компетентности и дейности);
 • Курс оцеляване;
 • Авиационно въоръжение;
 • Физика на взрива;
 • Авиационни бомби и взриватели;
 • Авиационни ракети;
 • Техническа експлоатация на авиационно въоръжение;
 • Авиационно артилерийско оръжие;
 • Авиационни прицелни системи;
 • Бойно използване и бойна ефективност на авиационното въоръжение;
 • Системи за управление на авиационно въоръжение;
 • Бордни информационни системи;
 • Теория на оптикоелектронните следящи системи;
 • Теоретични основи на контрола и диагностиката;
 • Теория на специализираните авиационни системи;
 • Външна балистика на авиационните средства;
 • Оптико електронна техника;
 • Авиационна вътрешна балистика;
 • Електромеханични установки;
 • Въздушна навигация;
 • Щурманска подготовка;
 • Основи на организацията на летателната дейност;
 • Самолетоводене с комплексни навигационни системи;
 • Обслужване на въздушното движение;
 • Средства и системи за обслужване на въздушното движение;
 • Теория и методика на насочването;
 • Технология на работа и методика на обучение на ръководител полети.

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Академичния състав на катедрата има множество публикации на научни форуми и в индексирани в световната база данни издания в области „Военно дело“ и „Технически науки.