Катедра ТЕЛА

Катедра "Техническа експлоатация на летателните апарати"Полковник доц. д-р инж. Любомир Василев Митов
Дата и място на раждане 26.09.1968г., гр. Кюстендил
Семейно положение женен, с две деца
Езици английски STANAG 2, 2+, 2, 2+, руски
Професионално развитие
2020 – до сега Началник катедра „Авиационна техника и технологии“
2016 - 2020 Доцент в катедра „Авиационна техника и технологии“
2010 – 2016 Гл. ас. в катедра „Авиационна техника и технологии“
2009 – 2010 Асистент в катедра „Аеродинамика и конструкция на летателните апарати“
2001 – 2010 Научен сътрудник III степен в секция „Авиация“
1998 – 2001 Редовен докторант към катедра „Ремонт на летателни апарати“
1992 – 1998 Старши техник по самолета и двигателя в 25 ИБАБ – Чешнегирово
Научна информация
Учебници и учебни пособия – 2 бр.
Доклади и научни статии – повече от 20 бр.
Участие в научни проекти – 2 бр.
Ръководени лекции по учебни дисциплини
Хидравлика и пневматика
Конструкция на самолет L-39ZA
Конструкция на самолет Pilatus PC9M
Теория на машините и механизмите
Стандартизация и метрология
Машинознание
Експлоатация на летателните апарати
Образование
2016 Доцент
2012 Доктор по научната специалност „Технология за производство на летателни апарати
1987 – 1992 ВВВУ „Георги Бенковски“ - специалност „Експлоатация и ремонт на летателни апарати
Награди
2016 SUMA CUM LAUDE


полк. доц. д-р инж. Любомир Василев Митов lmitov@af-acad.bg
ст. л-т д-р ас. инж. Кирил Миленов Камбушев kambushev@gmail.com
полк. доц. д-р инж. Христо Бориславов Чуклев hchuklev@mail.bg
ас. инж. Асен Георгиев Вълов as.valov@gmail.com
ас. инж. Красимир Русанов Каменов kam_kr@abv.bg
ас. инж. Йордан Стоянов Алексиев alex.et@abv.bg
ц. сл. Красимир Тодоров Христов - инструктор khristov@abv.bg
Катедра „Техническа експлоатация на летателни апарати“ е създадена на 1.07.2021 г. с решение на Академичния съвет на ВВВУ „Георги Бенковски“.
Катедрата отговаря за практическата подготовка на курсантите и студентите. В катедрата се изучават такива дисциплини като: Техническа експлоатация, Ремонт на летателни апарати, Авиационни технологии, Безопасност на полетите. Инженерно-авиационно осигуряване и др. Катедрата разполага с висококвалифициран преподавателски състав – двама доценти, четирима асистенти и един инструктор по практическа подготовка. Всички преподаватели са с богат практически опит в работата с авиационната техника. В катедрата на щат се водят 6 бр. летателни апарати – L-39ZA, МиГ-23БН, МиГ-21ПФ, Ми-24Д, L29. Кабинетите за обучение се намират в модерна новоремонтирана сграда – Техническа база за ремонт. В тях има много и разнообразни стендове и апаратура, която е необходима и се прилага в учебния процес.
След закриването на ВВВУ през 2002 година и закриването на катедра “Техническа експлоатация” малко по-рано (1999 г.), постепенно спадна нивото на практическата подготовка на курсантите. В тези времена хората отивайки в авиационните бази имаха доста добра практическа подготовка и се вписваха в колектива в рамките на няколко месеца. В настоящите дни при рязко намалената по обективни причини практическа подготовка и стаж, този процес отнема между 6 месеца и 1 година. Създаването на катедра “Техническа експлоатация на летателни апарати” цели да покрие този пропуск в обучението както на курсанти, така и на студенти, чрез увеличаване на практическата подготовка и стаж в новите учебни планове.