ПРИЕМ 2020


ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТУДЕНТ

     За учебната 2020/2021 г. ВВВУ „Георги Бенковски“ ще приема студенти, в редовна и задочна форма на обучение, за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по следните граждански специалности:

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛНОСТИ

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОБЩО

1
Авиационна техника и технологии
8
10
-
18
2
Автоматика, информационна и управляваща техника
5
10
-
15
3
Авиационна електроника
5
10
-
15
4
Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение
5
0
-
5

Срокът на обучение по всяка специалност е 4 години. Обучението се извършва във ВВВУ „Георги Бенковски“- гр. Долна Митрополия.
Телефон за контакт: 0882 34 77 91 – г-жа Красимира Йолова
(само от 08:30 до 16:30, в работни дни от понеделник до петък)


Кандидатите трябва да имат завършено средно образование.


1. Заявление за РЕДОВЕН ПРИЕМ във ВВВУ „Георги Бенковски" (Образец);

2. Състезателен картон за кандидатстване във ВВВУ „Георги Бенковски" (Образец);

3. Удостоверение от Областния център за психично здраве за липса на психични заболявания – 1 бр. оригинал и 1 копие;

4. Копие и оригинал на дипломата за средно образование.

5. Декларация-съгласие за обработка на лични данни (Изтегли).

/ Декларация за изразено съгласие да се обработват лични данни, само за целите на кандидат-студентската кампания, организирана от ВВВУ "Георги Бенковски".
Декларацията се разпечатва в 1 екз. от кандидата и може да се попълни предварително, или да се попълни пред служителя, приемащ документите. /Кадидатите за студенти могат да подават документи чрез онлайн кандидатура по всяко време на денонощието.

Преди да започнете процеса по онлайн кандидатстване се запознайте добре с указанията за попълване на електронния формуляр.

След успешно попълване на формуляра за кандидатстване ще ви бъде създаден профил на сайта като кандидат - обучаем. Чрез този профил имате възможност да изпращате сканирани платежни нареждания за заплатени такси, както и да достъпвате и провеждате онлайн изпити.

Изпратените документи ще бъдат приети и обработени САМО при изпратено от кандидата платежно нареждане за платена такса за обработка на документи (вижте раздел ТАКСИ по долу).

Достъпът до съответния онлайн изпит ще бъде предоставен САМО след изпратено от кандидата платежно нареждане с платена такса за съответния изпит и успешно осъществяване на контакт с кандидата с цел уточняване на дата за провеждане на изпита.

Кадидатите, притежаващи диплома за средно образование към момента на подаване на документите, представят пълния комплект документи.

Кандидатите, не притежаващи диплома за средно образование към момента на кандидатстване, да представят / да качат в профила си на сайта на ВВВУ "Георги Бенковски" сканирана дипломата за завършено средно образование не по-късно от 10.07.2020 г.Състезателният бал на кандидат-студентите за всички специалности да се образува, като сума от следните оценки:
 • удвоената оценка от конкурсния изпит (общообразователен тест или от заявения ДЗИ или от конкурсния изпит (тест), положен в дуги акредитирани висши училища през 2020 г.;
 • оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература или при липса на такава, от дипломата за средно образование по български език и литература;
 • оценката от държавен зрелостен изпит по математика или при липса на такава, от дипломата за средно образование по математика;
 • оценката от държавен зрелостен изпит по физика или при липса на такава, от дипломата за средно образование по физика.

Оценяването на резултатите от общообразователния тест се извършва по шестобална система, според броя на верните отговори, както следва:
 • Постигналите от 40 до 85 верни отговора получават оценки от Среден 3.00 до Отличен 6.00 със стъпка от 0.06667 единици за всяка точка;
 • Постигналите от 0 до 39 верни отговора получават оценка Слаб 2.00;
 • Постигналите от 85 до 100 верни отговора получават оценка Отличен 6.00;

Ска́ла за оценяване за постигналите от 40 до 85 верни отговора: (Изтегли)

ВВВУ“Георги Бенковски“ признава оценките от държавен зрелостен изпит по математика, география и икономика, история и цивилизация, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и цикъл „Философия“ положен през годините от 2008 г. до 2020г. Тези оценки може да заменят оценката от общообразователния тест и да се използват при балообразуването.

ВВВУ“Георги Бенковски“ признава оценката от общообразователен тест, положен в друго акредитирано висше училище през 2020 г., както и оценките от конкурсен изпит положен през 2020 г. по математика, география, история, биология, физика, химия, екология, икономика, философия. Тези оценки може да заменят оценките от общообразователния тест и да бъдат използвани при балообразуването.

Кандидатите, които ще използват оценка от държавен зрелостен изпит или оценка от конкурсен изпит по математика, история, география, физика, химия, биология, екология, икономика, философия или общообразователен тест в друго акредитирано висше училище през 2020 г. подават пълния комплект документи до 26.06.2020 г.

Балообразуване ще се извърши в периода от 13.07. 2020 г. до 21.07.2020 г.


Кандидатите за студенти във ВВВУ „Георги Бенковски“ полагат САМО:

1. Общообразователен тест (Примерен тест) (Ска́ла за оценяване)

ВВВУ “Георги Бенковски“ признава оценките от държавен зрелостен изпит по математика, география и икономика, история и цивилизация, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и цикъл „Философия“ положен през годините от 2008 г. до 2020г. Тези оценки може да заменят оценката от общообразователния тест и да се използват при балообразуването.

ВВВУ “Георги Бенковски“ признава оценката от общообразователен тест, положен в друго акредитирано висше училище през 2020 г., както и оценките от конкурсен изпит положен през 2020 г. по математика, география, история, биология, физика, химия, екология, икономика, философия. Тези оценки може да заменят оценките от общообразователния тест и да бъдат използвани при балообразуването.

Кандидатите, които ще използват оценка от държавен зрелостен изпит или оценка от конкурсен изпит по математика, история, география, физика, химия, биология, екология, икономика, философия или общообразователен тест в друго акредитирано висше училище през 2020 г. подават пълния комплект документи  до 26.06.2020 г.

ДАТА ВРЕМЕ МЕРОПРИЯТИЕ МЯСТО
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
от 20.01.2020 г. до 26.06.2020 г. включително По всяко време на денонощието

Обработка на приети документи: 08:00 – 16:30 ч. в работни дни
- Приемане и обработка на документи на кандидати.
- Осъществяване на връзка с всеки от кандидатите.
- Уточняване на график за онлайн изпити.
ЕЛЕКТРОННА ФОРМА за КАНДИДАТСТВАНЕ за обучение като СТУДЕНТ
ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
Общообразователният тест се провежда онлайн след потвърдена онлайн кандидатура и потвърдено платежно нареждане за заплатена такса.

Кандидатите провеждат oбщообразователния тест след като с тях се свърже наш представител и бъде уточнена дата за провеждането на изпита.

Общообразователният тест се провежда на групи от по 10 - 15 кандидата.

За полагане на общобразователния тест, кандидатите следва да се явят в платформата за видеоконферентен разговор 1 час преди неговото начало за инструктаж и указания.

Продължителността на теста е 4 часа.

Няма ограничения в броя на явяванията. При балообразуването се взема най-високата от всички оценки.

09.06.2020 г. 09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест ОНЛАЙН в профила на кандидата
22.06.2020 г. 09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест ОНЛАЙН в профила на кандидата
06.07.2020 г. 09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест ОНЛАЙН в профила на кандидата
РЕЗЕРВНИ ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ
10.07.2020 г. - - -
11.07.2020 г. - - -
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА

До 14 работни дни на сайта на ВВВУ

Телефон за контакт: 0882 34 77 91 – г-жа Красимира Йолова
(само от 08:30 до 16:30, в работни дни от понеделник до петък)Необходими данни за попълване на вносна бележка за внасяне на такса(и) за провеждане на предварителни изпити от кандидатите за курсанти и студенти в Банка ДСК 2020 г.
IBAN: BG17 STSA 9300 3132 3200 01
BIC: STSABGSF
ВНОСИТЕЛ (ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ): трите имена на титуляра кандидат за студент

ЕГН: единен граждански номер на титуляра кандидат студент

ОСНОВАНИЕ *:   ДК;  ООТ-дата и място

СУМА:
 • документи за кандидатстване – 10,00 лв.
 • за първи изпит - 30,00 лв.; за всеки следващ изпит – 20,00 лв
*Съкращения на наименованията на предварителните тестове:
 • ДК – документи за кандидатстване;
 • ООТ – Общообразователен тест;
 • МЯСТО – Плевен (ПН), София (СФ), Шумен (ШН), Благоевград (БВ), Пловдив (ПД), В.Търново (ВТ), Враца (ВЦ)

Документи за кандидатстване не се приемат без платена такса за обработка на документите в размер на 10/десет/ лв. и такса за явяване на първи изпит в размер на 30/тридесет/ лв.
Кандидатстващите само с оценка от ДЗИ заплащат такса от 30 /тридесет/ лв.
При използване на оценка от държавен зрелостен изпит и общообразователен тест, положен във ВВВУ „Г.Бенковски“, кандидатите заплащат само 30 /тридесет/ лв. За всеки следващ изпит заплащат по 20 /двадесет/ лв.
Кандидатстващите само с оценка, от положен през 2020 г., конкурсен изпит / тест в други акредитирани училища в България заплащат такса в размер на 30 /тридесет/ лв.
При използване на оценка от ДЗИ, конкурсен изпит, положен в друго висше училище и общообразователен тест, положен във ВВВУ „Г.Бенковски“, кандидатите заплащат само 30 /тридесет/ лв. За всеки следващ изпит заплащат по 20 /двадесет/ лв.
-->