ПРИЕМ 2024


ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТУДЕНТ

     Прием на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ през учебната 2024/2025 година във ВВВУ „Г. Бенковски“ за обучение в редовна форма, субсидирано от държавата по Чл. 91(1) от Закона за Висшето образование (държавна поръчка) по следните граждански слециалности:


     Прием на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ през учебната 2024/2025 година във ВВВУ „Г. Бенковски“ за обучение в задочна форма, срещу заплащане по Чл. 21(2) и Чл. 30(1), т. 12 от Закона за Висшето образование (платено обучение) по следните граждански слециалности:


Срокът на обучение по всяка специалност е 4 години. Обучението се извършва във ВВВУ „Георги Бенковски“- гр. Долна Митрополия и гр. Плевен

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ОКС БАКАЛАВЪР 2024/2025


ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ
1
от 15.01.2024г. до 05.04.2024г.
Ранен прием
2
от 08.04.2024г. до 21.06.2024г.
Редовен прием
3
на 09.07.2024г.
Обявяване на класиране
4
от 17.07.2024г. до 02.08.2024г.
Записване
Телефон за контакт:
0882 34 77 91 – г-н Стоян Стоянов
(само от 08:30 до 16:00, в работни дни)


  • Кандидатите трябва да имат завършено средно образование.
  • Учебни групи ще се сформират при записването на минимум 10 обучаеми за задочна форма на обучение.


1. Заявление за ПРИЕМ във ВВВУ „Георги Бенковски" ( Образец) ;

2. Състезателен картон по образец от Висшето военно училище (Образец);

3. Kопие на дипломата за средно образование (завършилите средно образование в чужбина представят копие от диплома за средно образование, легализирана от Министерството на образованието и науката) - 1 бр. ;

4. Удостоверение от областния Център за психично здраве за липса на психични заболявания – 1 бр. оригинал;

5. Декларация-съгласие за обработка на лични данни (Изтегли).

/ Декларация за изразено съгласие да се обработват лични данни, само за целите на кандидат-студентската кампания, организирана от ВВВУ "Георги Бенковски".
Декларацията се разпечатва в 1 екз. от кандидата и може да се попълни предварително, или да се попълни пред служителя, приемащ документите. /


6. Платежно нареждане за платена такса за обработка на документи (вижте раздел ТАКСИ по долу).


Кадидатите за студенти могат да подават документи чрез онлайн кандидатура по всяко време на денонощието.

Преди да започнете процеса по онлайн кандидатстване се запознайте добре с указанията за попълване на електронния формуляр.

След успешно попълване на формуляра за кандидатстване ще ви бъде създаден профил на сайта като кандидат - обучаем. Чрез този профил имате възможност да изпращате сканирани платежни нареждания за заплатени такси, както и да заявявате участието си и да провеждате онлайн изпити.

Изпратените документи ще бъдат приети и обработени САМО при изпратено от кандидата платежно нареждане за платена такса за обработка на документи (вижте разделТАКСИ по долу).

Кадидатите, притежаващи диплома за средно образование към момента на подаване на документите, представят пълния комплект документи.Образуването на състезателният бал на кандидат-студентите за всички специалности да се образува, като сума от следните оценки:
  • удвоената оценка от конкурсния изпит - общообразователен тест (оценка от заявения държавен зрелостен изпит или изпит положен в друго акредитиранo висше училище, в годината на кандидатстване);
  • оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература. При липса на такава - оценката от 11 клас, за кандидати, които нямат завършено средно образование;
  • оценката от държавен зрелостен изпит по профилиращ учебен предмет или оценката по него от 11 клас ;

  • На кандидатите положили повече от един конкурсен изпит, в балообразуването участва най-високата оценка.

    ВВВУ „Георги Бенковски“ признава оценките от 11 клас (или оценката от последната година, в която е изучаван съответния предмет), участващи в балообразуването на кандидатите за студенти, които нямат завършено средно образование.

Необходими данни за попълване на вносна бележка за внасяне на такса(и) за провеждане на предварителни изпити от кандидатите за курсанти и студенти в Банка ДСК за учебната 2023-2024 г. във ВВВУ „Георги Бенковски“.
IBAN: BG17 STSA 9300 3132 3200 01
BIC: STSABGSF
ВНОСИТЕЛ (ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ): трите имена на титуляра кандидат за курсант

ЕГН: единен граждански номер на титуляра кандидат курсант

ОСНОВАНИЕ :   Такса за кандидатстване;

ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА ЗА ПРИЕМ ЗА СТУДЕНТ Е В РАЗМЕР НА:
  • За полагане на всички изпити - 40,00 лв.
  • За всяко следващо явяване на изпит - 20,00 лв.За обучение в ОКС “бакалавър”, редовна форма: 300 лв. / семестър;
За обучение в ОКС “бакалавър”, задочна форма: 300 лв. / семестър;
Комплект документи за записване на студенти – 25 лв.;
Целогодишен абонамент за ползване на библиотека за студенти и външни ползватели – 10 лв.

Български език: Примерен изпит Отговори
Математика: Примерен изпит Отговори
Математика - план-конспект за подготовка по Математика: План-конспект
-->