ПРИЕМ 2023


ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТУДЕНТ


     За учебната 2023/2024 г. ВВВУ „Георги Бенковски“ ще приема студенти, в редовна и задочна форма на обучение, за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по следните граждански специалности:

 • Авиационен мениджмънт;
 • Автоматика, информационна и управляваща техника;
 • Въздухоплавателни средства и авиационни двигатели;
 • Електроника;
 • Роботехнически авиационни системи.

Срокът на обучение по всяка специалност е 4 години. Обучението се извършва във ВВВУ „Георги Бенковски“- гр. Долна Митрополия.

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ОКС БАКАЛАВЪР 2023/2024ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ
1
от 03.01.2023г. до 17.03.2023г.
Ранен прием
2
на 23.03.2023г.
Обявяване на класиране
3
от 27.03.2023г. до 07.07.2023г.
Редовен прием
4
на 14.07.2023г.
Обявяване на класиране
5
от 17.07.2023г. до 05.08.2023г.
Записване
6
от 06.08.2023г. до 18.08.2023г.
Допълнителен прием и записване
Телефон за контакт:
0882 34 77 91 – г-н Стоян Стоянов
(само от 08:30 до 16:30, в работни дни от Понеделник до Петък)


Кандидатите трябва да имат завършено средно образование.


1. Заявление за ПРИЕМ във ВВВУ „Георги Бенковски" ( Образец) ;

2. Kопие на дипломата за средно образование (завършилите средно образование в чужбина представят копие от диплома за средно образование, легализирана от Министерството на образованието и науката) - 1 бр. ;

3. Удостоверение от областния Център за психично здраве за липса на психични заболявания – 1 бр. оригинал;

4. Състезателен картон по образец от Висшето военно училище (Образец);

5. Декларация-съгласие за обработка на лични данни (Изтегли).

/ Декларация за изразено съгласие да се обработват лични данни, само за целите на кандидат-студентската кампания, организирана от ВВВУ "Георги Бенковски".
Декларацията се разпечатва в 1 екз. от кандидата и може да се попълни предварително, или да се попълни пред служителя, приемащ документите. /Кадидатите за студенти могат да подават документи чрез онлайн кандидатура по всяко време на денонощието.

Преди да започнете процеса по онлайн кандидатстване се запознайте добре с указанията за попълване на електронния формуляр.

След успешно попълване на формуляра за кандидатстване ще ви бъде създаден профил на сайта като кандидат - обучаем. Чрез този профил имате възможност да изпращате сканирани платежни нареждания за заплатени такси, както и да заявявате участието си и да провеждате онлайн изпити.

Изпратените документи ще бъдат приети и обработени САМО при изпратено от кандидата платежно нареждане за платена такса за обработка на документи (вижте раздел ТАКСИ по долу).

Достъпът до съответния онлайн изпит ще бъде предоставен САМО след изпратено от кандидата платежно нареждане с платена такса за съответния изпит и успешно осъществяване на контакт с кандидата с цел уточняване на дата за провеждане на изпита.

Кадидатите, притежаващи диплома за средно образование към момента на подаване на документите, представят пълния комплект документи.Ред за формиране на състезателния бал на кандидат – студентите за всички специалности да се образува като сума от:
 • удвоената оценка от конкурсния изпит (общообразователен тест, оценка от държавен зрелостен изпит, изпит положен, в годината на кандидатстване, в друго акредитиранo висше училище);
 • оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература или при липса на такава, от дипломата за средно образование по български език и литература;
 • оценката от държавен зрелостен изпит или оценката от успеха за 11 клас ;

 • На кандидатите положили повече от един конкурсен изпит, в балообразуването участва най-високата оценка.

  ВВВУ „Георги Бенковски“ “ признава оценките от 11 клас (или оценката от последната година, в която е изучаван съответния предмет), участващи в балообразуването на кандидатите за студенти в кампанията за ранен прием, които нямат завършено средно образование.

Необходими данни за попълване на вносна бележка за внасяне на такса(и) за провеждане на предварителни изпити от кандидатите за курсанти и студенти в Банка ДСК за учебната 2023-2024 г. във ВВВУ „Георги Бенковски“.
IBAN: BG17 STSA 9300 3132 3200 01
BIC: STSABGSF
ВНОСИТЕЛ (ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ): трите имена на титуляра кандидат за курсант

ЕГН: единен граждански номер на титуляра кандидат курсант

ОСНОВАНИЕ :   Такса за кандидатстване;

ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА ЗА ПРИЕМ ЗА СТУДЕНТ Е В РАЗМЕР НА:
 • За полагане на всички изпити - 40,00 лв.
 • За всяко следващо явяване на изпит - 20,00 лв.За обучение в ОКС “бакалавър”, редовна форма: 300 лв. / семестър;
За обучение в ОКС “бакалавър”, задочна форма: 300 лв. / семестър;
Комплект документи за записване на студенти – 25 лв.;
Целогодишен абонамент за ползване на библиотека за студенти и външни ползватели – 10 лв.

Български език: Примерен изпит Отговори
Математика: Примерен изпит Отговори
Математика - план-конспект за подготовка по Математика: План-конспект
-->