ПРИЕМ 2020


ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТУДЕНТ

     За учебната 2020/2021 г. ВВВУ „Георги Бенковски“ ще приема студенти, в редовна и задочна форма на обучение, за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по следните граждански специалности:

ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛНОСТИ

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОБЩО

1
Авиационна техника и технологии
8
10
-
18
2
Автоматика, информационна и управляваща техника
5
10
-
15
3
Авиационна електроника
5
10
-
15
4
Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение
5
0
-
5

Срокът на обучение по всяка специалност е 4 години. Обучението се извършва във ВВВУ „Георги Бенковски“- гр. Долна Митрополия.
Телефон за контакт: 064 / 970 192


Кандидатите трябва да имат завършено средно образование.


1. Заявление за РЕДОВЕН ПРИЕМ във ВВВУ „Георги Бенковски" (Образец);

2. Състезателен картон за кандидатстване във ВВВУ „Георги Бенковски" (Образец);

3. Удостоверение от Областния център за психично здраве за липса на психични заболявания – 1 бр. оригинал и 1 копие;

4. Копие и оригинал на дипломата за средно образование.

5. Декларация-съгласие за обработка на лични данни (Изтегли).

/ Декларация за изразено съгласие да се обработват лични данни, само за целите на кандидат-студентската кампания, организирана от ВВВУ "Георги Бенковски".
Декларацията се разпечатва в 1 екз. от кандидата и може да се попълни предварително, или да се попълни пред служителя, приемащ документите. /Кадидатите за студенти подават документи от 08.30 часа до 16.30 часа във:
 • Военен клуб - гр. Плевен, бул. „Дойран“ 77;
 • Централен Военен клуб - гр. София, ул. "Цар Освободител" № 7;
 • Военно окръжие - гр. Пловдив, ул. "Велико Търново"№75;
 • Военно окръжие - гр. Враца, ул. "Алеко Константинов"№10;
 • Военен клуб - гр. Шумен, ул. Адам Мицкевич" №2;
 • Военен клуб - гр. Благоевград ул. "Иван Вазов" №7;
 • Военен клуб - гр. Велико Търново, пл. "Майка България", ул. "Марно поле" №1.

Документи за кандидатстване във ВВВУ „Георги Бенковски“ могат да бъдат подадени още при предствители на ВВВУ „Георги Бенковски“ в деня на провеждане на общообразователния тест във времето от 07.30 часа до 08.30 часа.

Кадидатите, притежаващи диплома за средно образование към момента на подаване на документите, представят пълния комплект документи.

Оригиналът на дипломата се връща на кандидатa след сверяване.

Кандидатите, не притежаващи диплома за средно образование към момента на кандидатстване, представят копие на дипломата и оригинал за сверяване, не по-късно от 07.07.2020 г.Състезателният бал на кандидат-студентите за всички специалности да се образува, като сума от следните оценки:
 • удвоената оценка от конкурсния изпит (общообразователен тест или от заявения ДЗИ или от конкурсния изпит (тест), положен в дуги акредитирани висши училища през 2020 г.;
 • оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература или при липса на такава, от дипломата за средно образование по български език и литература;
 • оценката от държавен зрелостен изпит по математика или при липса на такава, от дипломата за средно образование по математика;
 • оценката от държавен зрелостен изпит по физика или при липса на такава, от дипломата за средно образование по физика.

Оценяването на резултатите от общообразователния тест се извършва по шестобална система, според броя на верните отговори, както следва:
 • Постигналите от 40 до 85 верни отговора получават оценки от Среден 3.00 до Отличен 6.00 със стъпка от 0.06667 единици за всяка точка;
 • Постигналите от 0 до 39 верни отговора получават оценка Слаб 2.00;
 • Постигналите от 85 до 100 верни отговора получават оценка Отличен 6.00;

Ска́ла за оценяване за постигналите от 40 до 85 верни отговора: (Изтегли)

ВВВУ“Георги Бенковски“ признава оценките от държавен зрелостен изпит по математика, география и икономика, история и цивилизация, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и цикъл „Философия“ положен през годините от 2008 г. до 2020г. Тези оценки може да заменят оценката от общообразователния тест и да се използват при балообразуването.

ВВВУ“Георги Бенковски“ признава оценката от общообразователен тест, положен в друго акредитирано висше училище през 2020 г., както и оценките от конкурсен изпит положен през 2020 г. по математика, география, история, биология, физика, химия, екология, икономика, философия. Тези оценки може да заменят оценките от общообразователния тест и да бъдат използвани при балообразуването.

Кандидатите, които ще използват оценка от държавен зрелостен изпит или оценка от конкурсен изпит по математика, история, география, физика, химия, биология, екология, икономика, философия или общообразователен тест в друго акредитирано висше училище през 2020 г. подават пълния комплект документи до 12.06.2020 г.


Кандидатите за студенти във ВВВУ „Георги Бенковски“ полагат САМО:

1. Общообразователен тест (Примерен тест) (Ска́ла за оценяване)

ВВВУ “Георги Бенковски“ признава оценките от държавен зрелостен изпит по математика, география и икономика, история и цивилизация, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и цикъл „Философия“ положен през годините от 2008 г. до 2020г. Тези оценки може да заменят оценката от общообразователния тест и да се използват при балообразуването.

ВВВУ “Георги Бенковски“ признава оценката от общообразователен тест, положен в друго акредитирано висше училище през 2020 г., както и оценките от конкурсен изпит положен през 2020 г. по математика, география, история, биология, физика, химия, екология, икономика, философия. Тези оценки може да заменят оценките от общообразователния тест и да бъдат използвани при балообразуването.

Кандидатите, които ще използват оценка от държавен зрелостен изпит или оценка от конкурсен изпит по математика, история, география, физика, химия, биология, екология, икономика, философия или общообразователен тест в друго акредитирано висше училище през 2020 г. подават пълния комплект документи  до 12.06.2020 г.
ДАТА ВРЕМЕ       МЕРОПРИЯТИЕ МЯСТО
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
от 10.02.2020г.
до 12.06.2020г.
включително
08:00–16:30 ч. Приемане на документи на кандидат-студенти Приемен център във Военен клуб - гр. Плевен и във военните окръжия
ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН ТЕСТ
За полагане на общобразователния тест, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят вносна бележка за платена такса и лична карта. Продължителността на теста е 4 часа. Няма ограничения за явяване на изпитите. При балообразуването се взема най-високата от всички оценки.

Документи за кандидатстване във ВВВУ „Георги Бенковски“ могат да бъдат подадени още при предствители на ВВВУ „Георги Бенковски“ в деня на провеждане на общообразователния тест във времето от 07.30 часа до 08.30 часа.
07.03.2020 г. 09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест Военен клуб – гр. Плевен
бул. „Дойран“ 77
(карта)
14.03.2020 г. 09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест Военен клуб – гр. Плевен
бул. „Дойран“ 77
(карта)
16.06.2020 г. 09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест Военен клуб – гр. Плевен
бул. „Дойран“ 77
(карта)
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА

До 14 работни дни на сайта на ВВВУ

Телефон за контакт:
064 / 970 192


Необходими данни за попълване на вносна бележка за внасяне на такса(и) за провеждане на предварителни изпити от кандидатите за курсанти и студенти в Банка ДСК 2020 г.
IBAN: BG17 STSA 9300 3132 3200 01
BIC: STSABGSF
ВНОСИТЕЛ (ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ): трите имена на титуляра кандидат за студент

ЕГН: единен граждански номер на титуляра кандидат студент

ОСНОВАНИЕ *:   ДК;  ООТ-дата и място

СУМА:
 • документи за кандидатстване – 10,00 лв.
 • за първи изпит - 30,00 лв.; за всеки следващ изпит – 20,00 лв
*Съкращения на наименованията на предварителните тестове:
 • ДК – документи за кандидатстване;
 • ООТ – Общообразователен тест;
 • МЯСТО – Плевен (ПН), София (СФ), Шумен (ШН), Благоевград (БВ), Пловдив (ПД), В.Търново (ВТ), Враца (ВЦ)

Документи за кандидастване не се приемат без платена такса за обработка на документите в размер на 10/десет/ лв. и такса за явяване на първи изпит в размер на 30/тридесет/ лв.
Кандидатсващите само с оценка от ДЗИ заплащата такса от 30/тридесет/ лв.
При използване на оценка от държавен зрелостен изпит и общообразователен тест, положен във ВВВУ „Г.Бенковски“, кандидатите заплащат само 30/тридесет/ лв. За всеки следващ изпит заплащат по 20/двадесет/ лв.
Кандидатстващите само с оценка, от положен през 2020 г., конкурсен изпит/тест в други акредитирани училища в България заплащат такса в размер на 30/тридесет/ лв.
При използване на оценка от ДЗИ, конкурсен изпит, положен в двруго висше училище и общообразователен тест, положен във ВВВУ „Г.Бенковски“, кандидатите заплащат само 30/тридесет/ лв. За всеки следващ изпит заплащат по 20/двадесет/ лв.
-->