ПРИЕМ 2022


ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТУДЕНТ


     За учебната 2022/2023 г. ВВВУ „Георги Бенковски“ ще приема студенти, в редовна и задочна форма на обучение, за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по следните граждански специалности:

 • Авиационен мениджмънт;
 • Автоматика, информационна и управляваща техника;
 • Авиационни и електронни системи за управление на въздушното движение;
 • Електроника;
 • Роботехнически авиационни системи.

Срокът на обучение по всяка специалност е 4 години. Обучението се извършва във ВВВУ „Георги Бенковски“- гр. Долна Митрополия.
Телефон за контакт:
0882 34 77 91 – г-н Стоян Стоянов
(само от 08:30 до 16:30, в работни дни от Понеделник до Петък)


Кандидатите трябва да имат завършено средно образование.


1. Заявление за ПРИЕМ във ВВВУ „Георги Бенковски" (Образец) ;

2. Kопие на дипломата за средно образование (завършилите средно образование в чужбина представят копие от диплома за средно образование, легализирана от Министерството на образованието и науката) - 1 бр. ;

3. Удостоверение от областния Център за психично здраве за липса на психични заболявания – 1 бр. оригинал;

4. Състезателен картон по образец от Висшето военно училище (Образец);

5. Декларация-съгласие за обработка на лични данни (Изтегли).

/ Декларация за изразено съгласие да се обработват лични данни, само за целите на кандидат-студентската кампания, организирана от ВВВУ "Георги Бенковски".
Декларацията се разпечатва в 1 екз. от кандидата и може да се попълни предварително, или да се попълни пред служителя, приемащ документите. /Кадидатите за студенти могат да подават документи чрез онлайн кандидатура по всяко време на денонощието.

Преди да започнете процеса по онлайн кандидатстване се запознайте добре с указанията за попълване на електронния формуляр.

След успешно попълване на формуляра за кандидатстване ще ви бъде създаден профил на сайта като кандидат - обучаем. Чрез този профил имате възможност да изпращате сканирани платежни нареждания за заплатени такси, както и да заявявате участието си и да провеждате онлайн изпити.

Изпратените документи ще бъдат приети и обработени САМО при изпратено от кандидата платежно нареждане за платена такса за обработка на документи (вижте раздел ТАКСИ по долу).

Достъпът до съответния онлайн изпит ще бъде предоставен САМО след изпратено от кандидата платежно нареждане с платена такса за съответния изпит и успешно осъществяване на контакт с кандидата с цел уточняване на дата за провеждане на изпита.

Кадидатите, притежаващи диплома за средно образование към момента на подаване на документите, представят пълния комплект документи.Състезателният бал на кандидат-студентите за всички специалности се образува, като сума от следните оценки:
 • удвоената оценка от конкурсния изпит (общообразователен тест, оценка от държавен зрелостен изпит, изпит положен, в годината на кандидатстване, в друго акредитиранo висше училище);
 • оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература или при липса на такава, от дипломата за средно образование по български език и литература;
 • оценката от държавен зрелостен изпит по математика или при липса на такава, от дипломата за средно образование по математика;
 • оценката от държавен зрелостен изпит по физика или при липса на такава, от дипломата за средно образование по физика.

Общообразователния тест за прием на кандидат-студенти във ВВВУ „Г. Бенковски” за учебната 2022/2023 г. да се състои от 50 въпроса, обособени в три части: 10 (десет) въпроса в раздел Български език, и по 20 (двадесет въпроса) в разделите Математика и Физика.
Въпросите в трите раздела на теста са от типа „въпроси с множествен избор” - съдържат условие, към което са дадени 4 (четири) различни отговора. Задачата на кандидата е да посочи най-подходящия отговор.

Само един от предложените отговори е верен и съответства напълно на условието на въпроса.

Оценяването на резултатите от общообразователния тест се извършва според броя на верните отговори, както следва:
 • Постигналите от 25 до 50 верни отговора получават оценки от Среден 3,00 до Отличен 6,00 със стъпка от 0,12 единици за всяка точка;
 • Постигналите от 0 до 25 верни отговора получават оценка Слаб 2,00;

Ска́ла за оценяване за постигналите от 25 до 50 верни отговора: (Изтегли)

Необходими данни за попълване на вносна бележка за внасяне на такса(и) за провеждане на предварителни изпити от кандидатите за курсанти и студенти в Банка ДСК за учебната 2022-2023 г. във ВВВУ „Георги Бенковски“.
IBAN: BG17 STSA 9300 3132 3200 01
BIC: STSABGSF
ВНОСИТЕЛ (ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ): трите имена на титуляра кандидат за студент

ЕГН: единен граждански номер на титуляра кандидат студент

ОСНОВАНИЕ *:   ДК;  ООТ-дата и място

СУМА:
 • Комплект документи за кандидатстване – 10,00 лв.
 • За конкурсен изпит или кандидатстване с оценка от ДЗИ - 30,00 лв.;
*Съкращения на наименованията на предварителните тестове:
 • ДК – документи за кандидатстване;
 • ООТ – Общообразователен тест;

Документи за кандидатстване не се приемат без платена такса за обработка на документите в размер на 10/десет/ лв. и такса за явяване на първи изпит в размер на 30/тридесет/ лв.
Кандидатстващите само с оценка от ДЗИ заплащат такса от 30 /тридесет/ лв.

За обучение в ОКС “бакалавър”, редовна форма: 300 лв. / семестър;
За обучение в ОКС “бакалавър”, задочна форма: 250 лв. / семестър;
Комплект документи за записване на студенти – 25 лв.;
Целогодишен абонамент за ползване на библиотека за студенти и външни ползватели – 10 лв.

Български език: Примерен изпит Отговори
Математика: Примерен изпит Отговори
Физика: Примерен изпит Отговори
Математика - план-конспект за подготовка по Математика: План-конспект
Физика - план конспект за подготовка по Физика: План-конспект
-->