Сектор "Дистанционно обучение"д-р инж. Симеон Венциславов Арнаудов
Дата и място на раждане 23.01.1980 г., гр. София
Езици английски, корейски
Професионално развитие
от 2023 – до сега Началник сектор „Дистанционно обучение“
2020 – 2021 главен експерт в дирекция "Икономика и общинска собственост", община Троян, обл. Ловеч
2012 - 2028 Researcher and PhD fellow at Seoul National University, Republic of Korea
2011 – 2012 главен експерт, дирекция "Информационни технологии", Министерство на образованието и науката
2010 – 2011 държавен експерт, Изпълнителна агенция "Електронни, съобщителни и информационни мрежи", днес първоприемник е Министерство на електронно управление
2008 – 2008 Researcher at ETRI, Republic of Korea
2004 – 2009 от младши експерт до главен експерт в "Агенция за развитие на съобщенията и информационните и комуникационни технологии", преименувана на Държавна агенция за "Информационни технологии и съобщения", и днес първоприемник е Министерство на електронно управление
Участие в проекти
2023 Организатор на научна конференция по проект на UNESCO, бенефициент Природо научен музей, село Черни Осъм, общ. Троян
2021 – 2022 участник в програма BASE "Предприемачество"
Научни статии публикувани в списания с SCI index
December 2018, "Artificial neural network as application for estimating energy dependency trend", Published in: 2018 Advances in Neural Networks and Applications (ANNA), Conference location: Varna, Republic of Bulgaria, Publisher IEEE
March 2017, "Technology Implementation Success Model Designed for Educational Organizations", Published in: 2017 International Conference on Platform Technology and Service (PlatCon), Conference location: Busan, Republic of Korea, Publisher IEEE
десетки статии и научни доклади публикувани в списания без SCI index, както и много богат опит от участие с начуни доклади в международни конференции
Образование
2019 – 2020 Chinese language at Chinese Language Center, National Sun Yat-sen University, Kaohsiung, Taiwan
2012 – 2018 PhD fellow at Department of Technology, management, economics and policy, School of Engineering, Seoul National University, Republic of Korea
2008 – 2009 Korean language at Korean language school, Deajeon University, Deajeon, Republic of Korea
2007 – 2009 Master degree in Management information technologies at Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Deajeon, Republic of Korea
1998 – 2003 Бакалавър и Магистър по "Комуникационна техника и технологии", Магистър "Компютърни системи и технологии", Национален военен университет "Васил Левски", филиал Шумен“

Дистанционното обучение е едно от новите, със съществено значение, направление в развитието на днешните висши училища и съчетава в себе си добрите практики в обучението с възможностите на информационните технологии. Провеждането му създава предпоставки за ограничаване на факторите време и териториално разположение на обучаемите и предполага разширяване на спектъра на категориите обучаващи се. Настоящата стратегия разглежда дистанционното обучение като обучение с доминиране на онлайн елементи. Тя е създадена с отчитане на опита, добрите практики и експертните знания на преподавателите и служителите на ВВВУ и базата на предоставена информация за най-добрите постижения в областта на водещите световни университети.

Основната цел на стратегията е да спомогне за по-нататъшното подобряване на качеството на обучение в съчетание с използване на възможностите на съвременните информационни технологии и перспективите за развитието им, при спазване на следните основни принципи:

 • непрекъсната връзка на обучаемите с преподавателите;
 • гъвкавост на обучението в отношение на настъпили изменения и развитие на учебната среда;
 • интерактивност на процеса на обучение;
 • колаборативност;
 • мотивация и ангажираност на студентите;
 • индивидуализация на учебния процес.
Настоящата Стратегия за развитие на дистанционното обучение представлява неделим елемент от общата образователна мисия на ВВВУ „Георги Бенковски“ да подготви висококвалифицирани специалисти, с необходимите знания и практически умения за работа в различни области на обществено- икономическия живот. Стратегията е съобразена с общоприетите Европейски и национални принципи, идеи и перспективи в сферата на обучението и образованието. Тя е подчинена на основната цел на ВВВУ „Георги Бенковски“ да докаже своята нова идентичност като водещо учебно заведение в сферата на авиационното образование, както и пълноправното си участие във формирането и реализацията на държавните образователни политики.
Основна цел в областта на дистанционното обучение е по- нататъшното му развитие като интегриран, подобряващ се фактор за повишаване на качеството на обучение, като за целта се определят параметрите, насоките и очакванията на базата на конкретни направления за работа на ръководството на ВВВУ, академичния му състав и административните му звена. За постигане на тази цел се предлага в следващия пет годишен период съсредоточаване на усилията за изпълнение на следните основни задачи:

 1. Непрекъснато повишаване на качеството на преподаване в дистанционна форма на обучение, като продължи утвърждаването му като равнопоставено с останалите форми на обучение;
 2. По-нататъшно развитие на технологичното осигуряване на дистанционната форма на обучение;
 3. Непрекъснат процес на създаване, поддържане и развитие на учебните материали за дистанционно обучение;
 4. Развитие на научно обоснован и ефективен модел за реализиране, поддържане и оценка на качеството на дистанционната форма на обучение на студентите;
 5. Постепенно привеждане на кадровото осигуряване на дистанционната форма на обучение в съответствие с разширяването на обхвата му;
 6. Развитие на предлаганите електронно образователни услуги, в това число и чрез развитие на преподавателския и обслужващ персонал, подобряване на инфраструктурата и взаимодействието между преподаватели и обучаеми;
 7. Усъвършенстване на функциониращите и разкриване на нови, перспективни специалности, за да отговори на обществените потребности и интереси на българския и европейския пазар на труда;
ДОКУМЕНТ

С Т Р А Т Е Г И Я
за
Развитието на Дистанционното Обучение
във ВВВУ
„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“


СТРАРЕГИЯ за ДО във ВВВУ.pdf

ДОКУМЕНТ

П Р А В И Л Н И К
за
Устройството и Дейността на
Сектор Дистанционно Обучение
на ВВВУ
„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“


Правилник за устройството и дейността на СДО.pdf

ДОКУМЕНТ

П Р А В И Л А
за Разработка на Електронни Материали и Ресурси
за Дистанционна Форма на Обучение
във ВВВУ
„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“


ПРАВИЛА за разработване на ЕМР за ДФО във ВВВУ.pdf

ДОКУМЕНТ

П Р А В И Л А
за Оценяване Знанията и Уменията на Студентите
от ВВВУ
„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“


Правила за оценяване знанията и уменията на студентите.pdf