Сектор "Дистанционно обучение"инж. Мариян Василев Апостолов
Дата и място на раждане 16.10.1989 г., гр. Търговище
Езици английски, немски
Професионално развитие
2020 – до сега Началник сектор „Дистанционно обучение“
2020 – до сега Contractor „Ingram Micro“
2020 - до сега Application Software Engineer „Netcracker Technology“
2019 – 2020 Software Developer „Codix“
2015 – 2019 Systems Analyst Business App „Ingram Micro“
Участие в проекти
2019 – до сега Основател „Авиационна Школа: Първи Стъпки“
2016 – до сега Основен Лектор / Капитан „CoderDojo Bulgaria“
2018 Technical Trainer / Assistant „Software University“
Ръководени лекции
Подготовка за PPL сертифициране
Разработка на игри с JavaScript
Разработка на уеб приложения с NodeJs
Запознаване с MySQL (база от данни)
Първи стъпки в програмирането със C#
Първи стъпки в програмирането с JavaScript
Първи стъпки в програмирането със Scratch
Програмиране с платка Micro:bit
Запознаване с HTML5 и CSS3
Образование
2015 – 2018 Професионална квалификация - специалност „Java Web Developer“, Software University
2014 – 2015 Професионална квалификация - специалност „Програмист“, InfoStart - Информационно обслужване АД
2008 – 2014 ВВВУ „Георги Бенковски“ - специалност „Авиационна техника и технологии
Сертификати
2018 Certificate of Continuing Professional Education - 17th Conference on InfoSec & Data Storage - ISACA Sofia Chapter
2018 RPA Developer - UiPath Orchestrator Training - UiPath
2018 RPA Development Foundation Training - UiPath
2017 MTA: Database Fundamentals - Microsoft
2016 MTA: Software Development Fundamentals - Microsoft
2017 Angular2 for .NET Developers - Lynda.com
2017 AngularJS 1: Building a Data-Driven App - Lynda.com
2017 AngularJS 1: Adding Registration to Your Application - Lynda.com
2017 CMS Essential Training - Lynda.com
2016 C# Design Patterns - Lynda.com

Дистанционното обучение е едно от новите, със съществено значение, направление в развитието на днешните висши училища и съчетава в себе си добрите практики в обучението с възможностите на информационните технологии. Провеждането му създава предпоставки за ограничаване на факторите време и териториално разположение на обучаемите и предполага разширяване на спектъра на категориите обучаващи се. Настоящата стратегия разглежда дистанционното обучение като обучение с доминиране на онлайн елементи. Тя е създадена с отчитане на опита, добрите практики и експертните знания на преподавателите и служителите на ВВВУ и базата на предоставена информация за най-добрите постижения в областта на водещите световни университети.

Основната цел на стратегията е да спомогне за по-нататъшното подобряване на качеството на обучение в съчетание с използване на възможностите на съвременните информационни технологии и перспективите за развитието им, при спазване на следните основни принципи:

 • непрекъсната връзка на обучаемите с преподавателите;
 • гъвкавост на обучението в отношение на настъпили изменения и развитие на учебната среда;
 • интерактивност на процеса на обучение;
 • колаборативност;
 • мотивация и ангажираност на студентите;
 • индивидуализация на учебния процес.
Настоящата Стратегия за развитие на дистанционното обучение представлява неделим елемент от общата образователна мисия на ВВВУ „Георги Бенковски“ да подготви висококвалифицирани специалисти, с необходимите знания и практически умения за работа в различни области на обществено- икономическия живот. Стратегията е съобразена с общоприетите Европейски и национални принципи, идеи и перспективи в сферата на обучението и образованието. Тя е подчинена на основната цел на ВВВУ „Георги Бенковски“ да докаже своята нова идентичност като водещо учебно заведение в сферата на авиационното образование, както и пълноправното си участие във формирането и реализацията на държавните образователни политики.
Основна цел в областта на дистанционното обучение е по- нататъшното му развитие като интегриран, подобряващ се фактор за повишаване на качеството на обучение, като за целта се определят параметрите, насоките и очакванията на базата на конкретни направления за работа на ръководството на ВВВУ, академичния му състав и административните му звена. За постигане на тази цел се предлага в следващия пет годишен период съсредоточаване на усилията за изпълнение на следните основни задачи:

 1. Непрекъснато повишаване на качеството на преподаване в дистанционна форма на обучение, като продължи утвърждаването му като равнопоставено с останалите форми на обучение;
 2. По-нататъшно развитие на технологичното осигуряване на дистанционната форма на обучение;
 3. Непрекъснат процес на създаване, поддържане и развитие на учебните материали за дистанционно обучение;
 4. Развитие на научно обоснован и ефективен модел за реализиране, поддържане и оценка на качеството на дистанционната форма на обучение на студентите;
 5. Постепенно привеждане на кадровото осигуряване на дистанционната форма на обучение в съответствие с разширяването на обхвата му;
 6. Развитие на предлаганите електронно образователни услуги, в това число и чрез развитие на преподавателския и обслужващ персонал, подобряване на инфраструктурата и взаимодействието между преподаватели и обучаеми;
 7. Усъвършенстване на функциониращите и разкриване на нови, перспективни специалности, за да отговори на обществените потребности и интереси на българския и европейския пазар на труда;
ДОКУМЕНТ

С Т Р А Т Е Г И Я
за
Развитието на Дистанционното Обучение
във ВВВУ
„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“


СТРАРЕГИЯ за ДО във ВВВУ.pdf

ДОКУМЕНТ

П Р А В И Л Н И К
за
Устройството и Дейността на
Сектор Дистанционно Обучение
на ВВВУ
„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“


Правилник за устройството и дейността на СДО.pdf

ДОКУМЕНТ

П Р А В И Л А
за Разработка на Електронни Материали и Ресурси
за Дистанционна Форма на Обучение
във ВВВУ
„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“


ПРАВИЛА за разработване на ЕМР за ДФО във ВВВУ.pdf

ДОКУМЕНТ

П Р А В И Л А
за Оценяване Знанията и Уменията на Студентите
от ВВВУ
„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“


Правила за оценяване знанията и уменията на студентите.pdf