ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕРЖАНТСКИ КОЛЕЖПрофесионалният сержантски колеж – ВВС към ВВВУ „Георги Бенковски“ - Долна Митрополия е наследник на секция „Военновъздушни сили“ на Професионалният сержантски колеж към НВУ „Васил Левски“. Създаден е през месец май 2020 г. със заповед № РД-14-19/14.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката по искане на Министъра на отбраната на Република България, обнародвана в държавен вестник бр. 48 от 26.05.2020 г. Колежът е държавно професионално училище в състава на ВВВУ „Георги Бенковски“ и провежда професионално обучение с придобиване на ІV-та степен професионална квалификация.

Професионалният сержантски колеж – ВВС е изграден и провежда своята дейност в съответствие със Закона за Отбраната и Въоръжените сили на Р. България, Законът за Професионалното образование и обучение, Правилникът за кадрова Военна служба и Правилникът за устройство и дейността на Професионалния сержантски колеж.

Завършилите обучение, придобиват IV степен на професионална квалификация и могат да бъдат назначавани на длъжности за „сержант” в Българската армия.

Директор на колежа е офицерски кандидат Любен Василев.

Правилник на ПСК-ВВС към ВВВУ"Георги Бенковски" гр.Долна Митрополия
Мисията на колежа е да изгражда своите обучаеми морално, умствено и физически, да ги формира като личности и лидери, способни да управляват малки формирования в мирно време и в кризисни ситуации.

Основни задачи на колежа са:

1. Да обучава войници за придобиване на професионална квалификация по специалности от професионално направление „Военно дело и отбрана“ от списъка на професиите за професионално образование и обучение в областта „Обществена сигурност и безопасност“.

2. Да подготвя сержанти, като чрез обучението им осигурява основните знания и умения, които са критерият за кариерното им развитие и в основата на изграждане на подготвени кадри за нуждите на ВВС, както и да повишава професионалната им квалификация.
Професионалният сержантски колеж - ВВС е основно звено към ВВВУ „Георги Бенковски“.

Организационната структура на колежа се състои от :

1. Командване;

2. Учебни отделения;

3. Инструктори;

4. Обучаеми.

Командването на Колежа се състои от Директор.

Учебните отделения са :

1. „Авиационно техническа подготовка“;

2. „Логистично, административно осигуряване“;

3. „Комуникационно, информационно и навигационно осигуряване“;

4. „Системи за командване и управление“.

Всяко отделение има началник и инструкторски състав.
За провеждане на обучението в Професионалния сержантски колеж – ВВС има разработени учебни планове, които са утвърдени от Министъра на отбраната на Р. България.

Съгласно същите, учебният процес в дневна форма на обучение, се организира в два учебни срока, като първия учебен срок е с продължителност 18 учебни седмици, а втория с продължителност 20 учебни седмици.

След първия и след втория учебен срок са предвидени по 2 седмици за полагане на изпити.

След завършване на обучението са предвидени 2 седмици за полагане на Държавни изпити за придобиване на ІV степен на професионална квалификация.

По време на обучението в Учебните планове има предвидени и 4 седмици за учебна практика, която се провежда във формированията на Военновъздушните сили, съгласувано с командването на Военновъздушните сили.

Задочната форма на обучение за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация е 2 години, разпределени в 4 учебни срока. Продължителността на обучението на един учебен срок е 6 седмици. След завършването на всеки учебен срок са предвидени по 1 седмица за полагане на изпити.

След завършване на обучението са предвидени 2 седмици за полагане на Държавни изпити за придобиване на ІV степен на професионална квалификация.

През време на обучението се изучават, както общовойскови дисциплини /строева подготовка, огнева подготовка, физическа подготовка и др./, така и тактико-специална подготовка по съответната специалност. Особено внимание по време на обучението е обърнато на компютърната и чуждоезикова подготовка.

В учебните планове има залегнали по различните дисциплини, както теоретично, така и практическо обучение.
Обучението в Професионалния сержантски колеж се провежда в 4 специалности:

- Експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна техника

>>> модул 1 – „Авиационна техника“ - дневна и задочна форма на обучение

>>> модул 2 – „Комуникационни, информационни и навигационни системи“ в дневна и задочна форма на обучение;

- „Експлоатация и ремонт на зенитно въоръжение и радиолокационни станции

>>> модул 1 – „Устройство и експлоатация на зенитно-ракетни комплекси“ в дневна и задочна форма на обучение;

>>> модул 2 – „Експлоатация и ремонт на радиолокационни станции“ в дневна и задочна форма на обучение;

- „Обща и специализирана администрация“ в дневна и задочна форма на обучение;

- „Логистика“ в дневна и задочна форма на обучение.

За обучението по тези специалности се използва учебно-материалната база на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“, която включва учебни кабинети, учебни самолети, макети и др.

Обучаемите в Професионалния сержантски колеж могат да използват богатата библиотека на ВВВУ „Георги Бенковски“.
Курсове
 • За длъжност „Командири на взводове и приравнени“ и военно звание „Офицерски кандидат
 • За военно звание „Старшина
 • За длъжност „Заместник - командир на взвод“ и приравнени и военно звание „Старши сержант
  Подготовка на сержанти за придобиване на професионални компетенции, даващи възможност за повишаване във военно звание "Сержант
За II-ри срок на учебната 2022/2023 г.
 • КАДЕТИ Кадети "ПСК" - II-ри срок на учебната 2022/2023 г.
 • Специалност „Експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна техника
  модул 1 „Авиационно - технически специалисти - дневна форма на обучение
  модул 2 „Комуникационни, информационни и навигационни системи - дневна форма на обучение
 • Специалност „Експлоатация и ремонт на зенитно въоръжение и радио-локационни станции
  модул „Устройство и експлоатация на Зенитно-ракетни комплекси - дневна форма на обучение
 • Специалност „Експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна техника
  модул 1 „Авиационно - технически специалисти - задочна форма на обучение
 • модул 2 „Комуникационни, информационни и навигационни системи - задочна форма на обучение
 • Специалност „Експлоатация и ремонт на зенитно въоръжение и радиолокационни станции - задочна форма на обучение
  модул 1 „Устройство и експлоатация на Зенитно-ракетни комплекси - задочна форма на обучение
 • модул 2 „Експлоатация и ремонт на радиолокационни станции - задочна форма на обучение
 • Специалност „Обща и специализирана администрация - задочна форма на обучение
 • Специалност „Обща логистика - задочна форма на обучение
Прием 2022/2023
Последна новина
Професионален сержантски колеж – ВВС към ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява прием за учебната 2022/2023г.
03.05.2022

Професионален сержантски колеж – ВВС към ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява прием за учебната 2022/2023г.

На основание Заповед №ОХ – 401/21.04.2022 г. на министъра на отбраната и на основание Наредба № Н-17 от 22.12.2015 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в Професионалните сержантски колежи, издадена от министъра на отбраната, Издадена от министъра на отбраната, обн., ДВ, бр. 8 от 29.01.2016 г., в сила от 29.01.2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 7.10.2016 г., в сила от 1.11.2016 г., бр. 63 от 17.07.2020 г., в сила от 17.07.2020 г., бр. 55 от 2.07.2021 г., в сила от 2.07.2021 г., отговарящите на условията за кандидатстване за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи определени в чл. 7 и чл. 8 от Наредба № Н-17, следва да подадат рапорт по команден ред до съответните командири (началници) на структури по чл. 60а и чл. 78 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по обявените места в раздел I и раздел II, в срок до 05.06.2022 година.

За дневна форма на обучение за учебната 2022/2023 учебна година:

·         Професия „сержант (старшина за ВМС) – логистик“, специалност „Експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна техника“ – 4 места:

ü     за Командването на Военновъздушните сили – 3 места;

ü     за Командването на Военноморските сили – 1 място.

 

·         Професия „сержант (старшина за ВМС) – логистик“, специалност „Експлоатация и ремонт на зенитно въоръжение и радиолокационни станции“ – 2 места:

ü     за Командването на Военновъздушните сили – 2 места.

ü      

·         Професия „сержант (старшина за ВМС) – логистик“, специалност „Обща логистика“ – 1 място:

ü     за Командването на Военновъздушните сили – 1 място.

 

За задочна форма на обучение за учебната 2022/2023 учебна година:

·         Професия „сержант (старшина за ВМС) – логистик“, специалност „Експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна техника“ – 29 места:

ü     за Командването на Военновъздушните сили – 29 места.

 

·         Професия „сержант (старшина за ВМС) – логистик“, специалност „Експлоатация и ремонт на зенитно въоръжение и радиолокационни станции“ – 20 места:

ü     за Командването на Военновъздушните сили – 20 места.

 

·         Професия „сержант (старшина за ВМС) – логистик“, специалност „Обща логистика“ – 29 места:

ü     за Командването на Военновъздушните сили – 29 места.

 

·         Професия „сержант (старшина за ВМС) – администратор“, специалност „Обща и специализирана администрация“ – 9 места:

ü     за Командването на Военновъздушните сили – 9 места.

 

Завършилите Професионален сержантски колеж – ВВС придобиват IV степен на професионална квалификация и могат да бъдат назначавани на длъжности за „сержант” в Българската армия.

За повече информация:

http://www.af-acad.bg/psk

 

и на телефони:

064/82 20 79 - вътрeшен 65790

GSM: 0882 55 19 83

 

Прочети

За контакти:
psk.vvs@abv.bg
0882 55 19 83