ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕРЖАНТСКИ КОЛЕЖ
Професионалният сержантски колеж – ВВС към ВВВУ „Георги Бенковски“ - Долна Митрополия е наследник на секция „Военновъздушни сили“ на Професионалният сержантски колеж към НВУ „Васил Левски“. Създаден е през месец май 2020 г. със заповед № РД-14-19/14.05.2020 г. на Министъра на образованието и науката по искане на Министъра на отбраната на Република България, обнародвана в държавен вестник бр. 48 от 26.05.2020 г. Колежът е държавно професионално училище в състава на ВВВУ „Георги Бенковски“ и провежда професионално обучение с придобиване на ІV-та степен професионална квалификация.

Професионалният сержантски колеж – ВВС е изграден и провежда своята дейност в съответствие със Закона за Отбраната и Въоръжените сили на Р. България, Законът за Професионалното образование и обучение, Правилникът за кадрова Военна служба и Правилникът за устройство и дейността на Професионалния сержантски колеж.

Завършилите обучение, придобиват IV степен на професионална квалификация и могат да бъдат назначавани на длъжности за „сержант” в Българската армия.

Директор на колежа е офицерски кандидат Любен Василев.

Правилник на ПСК-ВВС към ВВВУ"Георги Бенковски" гр.Долна Митрополия
Мисията на колежа е да изгражда своите обучаеми морално, умствено и физически, да ги формира като личности и лидери, способни да управляват малки формирования в мирно време и в кризисни ситуации.

Основни задачи на колежа са:

1. Да обучава войници за придобиване на професионална квалификация по специалности от професионално направление „Военно дело и отбрана“ от списъка на професиите за професионално образование и обучение в областта „Обществена сигурност и безопасност“.

2. Да подготвя сержанти, като чрез обучението им осигурява основните знания и умения, които са критерият за кариерното им развитие и в основата на изграждане на подготвени кадри за нуждите на ВВС, както и да повишава професионалната им квалификация.
Професионалният сержантски колеж - ВВС е основно звено към ВВВУ „Георги Бенковски“.

Организационната структура на колежа се състои от :

1. Командване;

2. Учебни отделения;

3. Инструктори;

4. Обучаеми.

Командването на Колежа се състои от Директор.

Учебните отделения са :

1. „Авиационно техническа подготовка“;

2. „Логистично, административно осигуряване“;

3. „Комуникационно, информационно и навигационно осигуряване“;

4. „Системи за командване и управление“.

Всяко отделение има началник и инструкторски състав.
Офицерски кандидат Любен Страхилов Василев
Дата и място на раждане 03.12.1973, гр. Враца
Семейно положение Женен, с три деца
Професионално развитие
2020 - до сега Директор на Професионален сержантски колеж – ВВС към ВВВУ „Георги Бенковски“
2017 – 2019 Заместник- директор на Професионален сержантски колеж, той и началник на секция „ВВС“ на Професионален сержантски колеж към НВУ „Васил Левски“
2012 – 2017 Завеждащ регистратура за класифицирана и некласифицирана информация В.Ф. 52610 – гр. Долна Митрополия
2011 – 2012 Старши специалист в административно отделение В.Ф. 52610 – гр. Долна Митрополия
2007 - 2011 Началник на звено, той и старши инструктор в звено „Управление на учебната дейност“ в секция „ВВС“ на Професионален сержантски колеж към НВУ „Васил Левски“
2006 – 2007 Старши отчетник по отчета на материалните средства В.Ф. 52090 – гр. Долна Митрополия
2002 – 2006 Старшина на ЩАБ - В.Ф. 52090 – гр. Долна Митрополия
2001 – 2002 Заместник - командир на взвод В.Ф. 28700 – с. Щръклево
1996 – 2001 Командир на взвод В.Ф. 36530 – гр. Враца
1993 - 1994 ШЗО „Христо Ботев“ – гр. Плевен – офицер от запаса
Образование
1999 – 2000 ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград
Счетоводство и контрол
ТИкономист ОКС „Магистър“
1994 – 1999 ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград
Икономика на социално – културната сфера
Икономист ОКС „Магистър“
1988 – 1992 Техникум по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров” – гр. Враца
Експлоатация и ремонт на автомобили и кари
Техник
Завършени курсове
2019 Свидетелство за обучение в областта на защитата на класифицираната информация – за сигурността на комуникационни и информационни системи.
2017 Удостоверение за допълнително обучение или специализация „За военно звание „Офицерски кандидат“ на логистични и технически длъжности“.
2014 Свидетелство за обучение по сигурност на АИС или мрежи.
2014 Свидетелство за работа с автоматизирана информационна система „Документооборот за класифицирана информация.
2013 Свидетелство за професионална квалификация „Оператор на компютър“.
2012 Свидетелство за обучение в областта на защитата на класифицираната информация – за работа в регистратура за класифицирана информация и регистратура за чуждестранна класифицирана информация.
2008 British training course.
2007 Удостоверение педагогически курс за новоназначени сержанти-инструктори.
2007 Сертификат за завършен курс „Инструктори по общовойскова подготовка“.
2003 Удостоверение за чуждоезикова квалификация – Английски език.
2001 Удостоверение за завършен курс за дейности с огнестрелно оръжие към МВР.
Награди
2021 Предметна награда 7,65 мм пистолет „Збройовка“ М-27 – Сувенир от Министъра на отбраната на Република България по случай 6-ти май – Ден на храбростта и празник на Българската армия.
2020 Грамота по случай 6-ти май на Началник ВВВУ „Георги Бенковски“.
2019 Грамота по случай 6-ти май на Началник НВУ „Васил Левски“

За провеждане на обучението в Професионалния сержантски колеж – ВВС има разработени учебни планове, които са утвърдени от Министъра на отбраната на Р. България.

Съгласно същите, учебният процес в дневна форма на обучение, се организира в два учебни срока, като първия учебен срок е с продължителност 18 учебни седмици, а втория с продължителност 20 учебни седмици.

След първия и след втория учебен срок са предвидени по 2 седмици за полагане на изпити.

След завършване на обучението са предвидени 2 седмици за полагане на Държавни изпити за придобиване на ІV степен на професионална квалификация.

По време на обучението в Учебните планове има предвидени и 4 седмици за учебна практика, която се провежда във формированията на Военновъздушните сили, съгласувано с командването на Военновъздушните сили.

Задочната форма на обучение за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация е 2 години, разпределени в 4 учебни срока. Продължителността на обучението на един учебен срок е 6 седмици. След завършването на всеки учебен срок са предвидени по 1 седмица за полагане на изпити.

След завършване на обучението са предвидени 2 седмици за полагане на Държавни изпити за придобиване на ІV степен на професионална квалификация.

През време на обучението се изучават, както общовойскови дисциплини /строева подготовка, огнева подготовка, физическа подготовка и др./, така и тактико-специална подготовка по съответната специалност. Особено внимание по време на обучението е обърнато на компютърната и чуждоезикова подготовка.

В учебните планове има залегнали по различните дисциплини, както теоретично, така и практическо обучение.
Обучението в Професионалния сержантски колеж се провежда в 4 специалности:

- Експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна техника

>>> модул 1 – „Авиационна техника“ - дневна и задочна форма на обучение

>>> модул 2 – „Комуникационни, информационни и навигационни системи“ в дневна и задочна форма на обучение;

- „Експлоатация и ремонт на зенитно въоръжение и радиолокационни станции

>>> модул 1 – „Устройство и експлоатация на зенитно-ракетни комплекси“ в дневна и задочна форма на обучение;

>>> модул 2 – „Експлоатация и ремонт на радиолокационни станции“ в дневна и задочна форма на обучение;

- „Обща и специализирана администрация“ в дневна и задочна форма на обучение;

- „Логистика“ в дневна и задочна форма на обучение.

За обучението по тези специалности се използва учебно-материалната база на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“, която включва учебни кабинети, учебни самолети, макети и др.

Обучаемите в Професионалния сержантски колеж могат да използват богатата библиотека на ВВВУ „Георги Бенковски“.
Курсове

За контакти:
psk.vvs@abv.bg
0882 55 19 83