ПроектиНЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Програмата се създава в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017 – 2030 (НСРНИ) с цел повишаване на националния научен капацитет в областта на сигурността и отбраната. Чрез нея ще бъдат консолидирани усилията на научните организации, висшите училища, иновативните бизнес организации и индустрията в страната.
СРОК НА ПРОГРАМАТА Дейностите по изпълнение на програмата ще се извършват в периода от 2022 г. до 2025 г.
БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА Общ индикативен бюджет на програмата е до 6 000 000 лв., разпределени както следва:

• 2022 г. – 720 000 лв. индикативна стойност;

• 2023 г. – 3 300 000 лв. индикативна стойност;

• 2024 г. – 1 980 000 лв. индикативна стойност.

Финансирането на дейностите по Програмата ще се извършва от Министерството на образованието и науката (МОН). Средствата за различните етапи на Програмата се разпределят съгласно сключено между участниците партньорско споразумение с приложен работен и финансов план за всеки етап.
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Обща цел на програмата.

Общата цел на програмата е да осигури сигурна и благоприятна среда за развитие на обществото и държавата чрез провеждане на координирани и целеви фундаментални и приложни научни изследвания в областта на сигурността и отбраната и създаване на устойчиво партньорство между включените научни и образователните организации в програмата за съвместно участие в национални и европейски международни изследователски мрежи, програми и проекти.

Специфични цели.

Фундаментални изследвания

Съпътстващи приложни изследвания

Разпространение на резултатите от научноизследователската дейност

Трансфер на знания към държавна и местна администрация, образователни организации и бизнес партньори

Синхронизиране на програмата с останалите национални и международни научни програми
ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА Програмата обхваща повишаването на научния капацитет и развитието на основни аспекти на научноизследователската, научно-приложните и приложните дейности.