Одобрена организация за обучение - факултет „Авиационен” (ООО)


Обучение на пилоти за гражданската авиацияЛетателна площадка „Долна Митрополия“ получи удостоверение на основание чл.44, ал.2 от Закона за гражданско въздухоплаване в уверение на това, че отговаря на изискванията на нормативната уредба на гражданското въздухоплаване в Република България и е годна за извършване на авиационни услуги с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 кг.

Удостоверението се издаде на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“, град Долна Митрополия, на основание съответствието с изискванията на Наредба 14 за летищата и летищното осигуряване, както и при условията и реда на Глава втора от Наредба №20, като всяка година, след инспекционна проверка на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ удостоверява с подпис на главния директор валидността на съответната година.

Удостоверението влезе в сила на 10.09.2020 година и важи до 2030 година.За повече информация:
asen_aerodynamics@abv.bg
Int.ViceRector@af-acad.bg