ХI национална конференция с международно участие „Електроника 2020”

ХI  национална  конференция с международно участие  „Електроника 2020”
На 23 и 24 юли , онлайн се проведе национална конференция „Електроника 2020”.

Тя бе организира от Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС),Техническия университет – София, IEEE българската секция,и Факултета по Електронна техника и технологии при Техническия  Университет – София със съдействието на: Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) вБългария, Българската академия на науките (БАН), Университетът по приложни науки - Офенбург,Техническият университет в Рига, VDE - Германия и водещи фирми в областта на електрониката.

Представени бяха разработки в 8 тематични направления ::
• Биомедицинско инженерство
• Схеми и системи
• Образователни технологии
• Измервания в електрониката
• Индустриална електроника
• Информационни и комуникационни технологии
• Микроелектроника и оптоелектроника
• Силова електроника

Преподавателите от ВВВУ „ Георги Бенковски” подполковник д-р инж. Мартин Камбушев от катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии „ и полковник доц. д-р инж. Асен Маринов – заместник-ректор по учебната и научна част , в съавторство с проф. Найден Шиваров от Института по информационни и комуникационни технологии към БАН и доц.д-р инж.Ренета Димитрова от Техническия Университет представиха доклад на тема: "Апробация на математичен модел на специализирана мехатронна система".

Докладите  от конференцията са включени в цифровата библиотека IEEE Xplore, както и в базите данни Scopus и Web of Science.