ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - ЗАПИСВАНЕ НА КАНДИДАТ - МАГИСТРИ

                  ВВВУ „Георги Бенковски“ гр. Долна Митрополия, обявява за кандидат - студентите в ОКС „магистър“задочна форма на обучение, за учебната 2021/2022 година:

      Класирането на кандидатите ще се извърши на 27.09.2021 г.

Записване на обучаемите – лично - от 29.09. 2021 г. до 01.10.2021 г.

Документи за записване:

1.                  Лична карта (за сверка);

2.                  Копие на диплома за средно образование;

3.                  Снимки - 4 бр. формат - 4/6 см

                           - 2 бр. формат - 2,5/3 см;

4.                  Бордеро за платени такси в “Банка ДСК“ АД, клон Плевен по банкова сметка:

         IBAN – BG17 STSA 9300 3132 3200 01

                  BIC код: STSABGSF


-         за първи семестър – 600 лв.

-         за комплект студентски документи от 25 (двадесет и пет) лв.

-         годишен абонамент за ползване на библиотеката 10 (десет) лв.

 

 

                        Годишни такси:

-         Специалност „Авиационен мениджмънт“  1200 лв.;

-         Специалност „Аерокосмическа техника“  1200 лв.;

-         Специалност „Електроника“  1200 лв.;

-         Специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ –1200 лв.;

-         Специалност „Авиационно въоръжение “  1200 лв.;

-         Специалност „Въоръжение и боепри“  1200 лв.;

 

 

-         Начало на обучението 04.10.2021 г.