✈️🔴ИЗБОР НА НОВИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ 🔴ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФАКУЛТЕТ „АВИАЦИОНЕН“

✈️🔴На 16.01.2024 г. се проведе първото заседание на Факултетния съвет на факултет „Авиационен“, което бе ръководено от🔴 декана на факултета полковник професор д.н. инж. Милен Атанасов при следния дневен ред:
🟢1. Обсъждане и приемане на Правила за работата на Факултетния съвет на факултет „Авиационен“ на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“.
🟢2. Обсъждане и приемане на План за работа на Факултетния съвет на факултет „Авиационен“ на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“.
🟢3. Избор с тайно гласуване на заместник-декан и научен секретар на факултет „Авиационен“ на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“. 
🟢4. Утвърждаване на избрани началници/ръководители на катедри във факултет „Авиационен“ на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“.
✈️🔴Факултетният съвет на факултет „Авиационен“ на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“, на основание чл. 40, ал. 3 и ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“, прие ✈️Правила и План за работата на Факултетния съвет на факултет „Авиационен“ на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“.
✈️Съгласно чл. 26, ал. 8, т. 1 от Закона за висшето образование и чл. 41, т. 1 от Правилника за устройство и дейността на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“, по предложение на декана полковник професор д.н. инж. Милен Атанасов и тайно гласуване, Факултетният съвет на факултет „Авиационен“, избра за :
🔵 заместник - декан на факултет „Авиационен“ –подполковник  доцент   д-р инж. Мартин Камбушев;
🟢 научен секретар на факултет „Авиационен“ – подполковник  доцент д-р инж. Пеньо Пенев.
✈️🔴Факултетният съвет утвърди избраните началници/ръководители на катедри, предложени от катедрените съвети с мандат 2024-2028 г.: 
🟠- за началник на катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ – полковник  доцент д-р инж. Стефан Билидеров;
🔴- за началник на катедра „Авиационна техника и технологии“- полковник доцент д-р инж. Асен Маринов;
🟡- за началник на катедра „Техническа експлоатация на летателни апарати“ – полковник  доцент д-р инж. Любомир Митов;
🟢- за началник на катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“- подполковник доцент д-р инж. Пеньо Пенев;
🔵- за ръководител на катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт“ -  доцент д-р Филип Филипов;
🟣- за ръководител на катедра „Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната“- доцент д-р инж. Стойко Стойков.