Обявен допълнителен прием за студенти за учебната 2020/2021 г.

Специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“

Насоченост
Възможност за обучение в „Организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване - факултет „Авиационен” (ООИПТО) и получаване на сертификат, съгласно регламент (ЕО) №216/2008 на Европейския Парламент и Удостоверение № BG.147.0004 на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация". 
Специалността покрива широк аспект от научно-технически и приложни проблеми възникващи в ежедневната дейност на фирмите и предприятията от сферата на услугите, промишлеността и авиациoнната индустрия. Насочеността е към придобиването на знания и умения във високо технологични области от науката и практиката свързани с авиациата, автоматиката, роботиката, системите за управление, компютрите за управление, информационните системи, системите за компютърно моделиране и проектиране, както и тяхното комбиниране за получаване на завършени интелигентни системи под формата на мехатронен продукт.

Необходими документи за кандидатстване на студенти по държавна поръчка

Заявление и състезателен картон за кандидатстване във ВВВУ „Георги Бенковски";
Удостоверение от Областния център за психично здраве, копие и оригинал на дипломата за средно образование.

Форми и срок на обучение

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”
Професионална квалификация „Бакалавър-инженер”
Форма на обучение – редовна и задочна
Срок на обучение – 4 години (8 семестъра)

Перспективи за реализация

След завършването на обучението, випускниците притежават способности и се реализират успешно, като:
сертифицирани авиационни инженери в гражданската авиация, поддържащи и експлоатиращи: автопилотите и пилотажно-навигационните системи; системите за инструментален контрол; енергоснабдяването; електрообзавеждането; височинното и кислородното оборудване; системите за регистрация на параметрите на полета (черната кутия); системите за фото и въздушно наблюдение и разузнаване, както и тренажорните системи за обучение на пилоти и авиационен персонал;
висококвалифицирани специалисти по: роботика, мехатроника; системи за проектиране и разработване на технологични продукти; проектиране, разработване и програмиране на контролери и компютри за управление; информационни технологии; IoT устройства; интелигентни системи и системи с изкуствен интелект; системи за управление в енергетиката, както и системи за управление в различните сфери на човешката дейност;
мениджъри на високи позиции, както във фирми и предприятия от сферата на индустрията и услугите, така и от областта на авиацията.

Незаети места към 18.08.2020г. 

Редовна форма - 5
Задочна форма – 3
 
Такси за кандидатстване и обучение през учебната 2020г. – 2021г.

Такси за кандидатстване
Документи за кандидатстване – 10,00 лв.
За първи изпит или използване на оценка от държавен зрелостен изпит - 30,00 лв.
Такси за записване
Редовна форма - 235 лв. /двеста тридесет и пет лева/ 
Задочна форма - 185 лв. /сто осемдесет и пет лева/

Телефон за контакт:
0882347791 – г-н Стоян Стоянов
https://www.af-acad.bg