Обявен допълнителен прием за студенти за учебната 2020/2021 г.

Специалност „Авиационна техника и технологии“

Насоченост

Възможност за обучение в „Организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване - факултет „Авиационен” (ООИПТО) и получаване на сертификат, съгласно регламент (ЕО) №216/2008 на Европейския Парламент и Удостоверение № BG.147.0004 на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация". 
Обучението по специалността е насочено към изграждане в бъдещия авиационен специалист на възможности за овладяване на фундаментални и приложни теоретични знания, практически умения и базова компетентност за изпълняване на професионални задължения в областта на авиационната техника и технологии, умения за самостоятелно вземане на решения и работа в екип в условията на конкурентна среда и дефицит от време

Необходими документи за кандидатстване на студенти по държавна поръчка

Заявление и състезателен картон за кандидатстване във ВВВУ „Георги Бенковски";
Удостоверение от Областния център за психично здраве, копие и оригинал на дипломата за средно образование.
Кандидатите за студенти могат да подават документи онлайн.

    https://www.af-acad.bg/students_admission

Форми и срок на обучение

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”
Професионална квалификация 
„Бакалавър-инженер”
Форма на обучение – редовна и задочна
Срок на обучение – 4 години (8 семестъра)
Перспективи за реализация

С придобитите знания и умения завършилите пълния курс на обучение по специалността „Авиационна техника и технологии” випускниците ще могат да заемат  длъжности в следните сфери и направления:
Да работят като сертифицирани авиационни инженери за гражданската авиация в поддържането, експлоатацията и възстановяването на планьора и силовата установка на въздухоплавателни средства с гражданско и военно предназначение;
Да ръководят или участват в експлоатацията, планирането и организацията на поддръжката на летателни апарати и самолетообслужваща техника на фирми от публично-частния сектор;
Да заемат длъжности в авиоремонтни фирми, изискващи квалификация “Машинен инженер” по специалността “Авиационна техника и технологии”;
Да участват в научни изследвания и проекти в областта на авиационната техника и технологии;
Да извършват консултантска и експертна дейност в областта на своята квалификация;

Незаети места към 12.08.2020г. 

Редовна форма - 1
Задочна форма – 5

Такси за кандидатстване и обучение през учебната 2020г. – 2021г.

Такси за кандидатстване
Документи за кандидатстване – 10,00 лв.
За първи изпит или използване на оценка от държавен зрелостен изпит - 30,00 лв.

Такси за записване

Редовна форма - 235 лв. /двеста тридесет и пет лева/ за първи семестър.
Задочна форма - 185 лв. /сто осемдесет и пет лева/ за първи семестър.

Телефон за контакт:
0882347791 – г-н Стоян Стоянов

https://www.af-acad.bg/