Обявен допълнителен прием за студенти за учебната 2020/2021 г.

Специалност
 „Авиационна електроника“

Насоченост

Възможност за обучение в „Организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване - факултет „Авиационен” (ООИПТО) и получаване на сертификат, съгласно регламент (ЕО) №216/2008 на Европейския Парламент и Удостоверение № BG.147.0004 на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация". 
Формиращите специалността дисциплини са свързани с елементната база на електрониката и цифровата техника, аналогова и цифрова схемотехника, компютърната техника,  конструирането на електронна апаратура, електронни технологии, микропроцесорна техника. Обучението се провежда в лаборатории, оборудвани с измервателна, компютърна и информационна техника, достъп до интернет, програмни продукти за симулация и анализ на електронни схеми и за проектиране на електронни устройства и системи.

Необходими документи за кандидатстване на студенти по държавна поръчка

Заявление и състезателен картон за кандидатстване във ВВВУ „Георги Бенковски";
Удостоверение от Областния център за психично здраве, копие и оригинал на дипломата за средно образование.
Кандидатите за студенти могат да подават документи онлайн.

Форми и срок на обучение

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“
Професионална квалификация 
„Бакалавър-инженер“
Форма на обучение – редовна и задочна
Срок на обучение – 4 години (8 семестъра)
Перспективи за реализация

С придобитите знания и умения випускниците са подготвени за реализация като:
Сертифицирани авиационни инженери за гражданската авиация.
Ръководители, проектанти, технолози и сътрудници в конструкторски и технологични бюра, разработващи и усвояващи съвременна електронна апаратура и системи;
Специалисти, експерти, консултанти и мениджъри в държавни и обществени институции, търговски дружества и организации, както и в частния бизнес;
Организатори и изпълнители в поддържането и експлоатацията на електронни устройства и системи в различни предприятия и фирми;. 
Успешно извършват консултантска и експертна дейност в областта на електронните и радиоелектронните системи и участват в научни изследвания и проекти в областта на електронните и радиоелектронните системи;             
Такси за кандидатстване и обучение през учебната 2020г. – 2021г.

Такси за кандидатстване
Документи за кандидатстване – 10,00 лв.
За първи изпит или използване на оценка от държавен зрелостен изпит - 30,00 лв.
Такси за записване

Редовна форма - 235 лв. /двеста тридесет и пет лева/ за първи семестър.
Задочна форма - 185 лв. /сто осемдесет и пет лева/ за първи семестър.

Незаети места към 13.08.2020г. 

Редовна форма - 4
Задочна форма – 5

Телефон за контакт:
0882347791 – г-н Стоян Стоянов

https://www.af-acad.bg/students_admission