Преустановява се присъственият учебен процес

Съгласно т. 6 от заповед № РД-01-856/ 19.10.2021 г., на министъра на здравеопазването, относно въвеждане на противоепидемиологични мерки за недопускане разпространението на коронавирус COVID-19, се преустановява присъственият учебен процес във висшите училища.

Със заповед на началника на ВВВУ „ Г. Бенковски“ РД-03-662/20.10.2021 г. се въвежда следната организация на учебния процес, считано от 21.10.2021 г.:

        І. Курсантите, студентите и кадетите от Висше военновъздушно училищеГеорги Бенковски“ да преминат от присъствена форма на обучение в електронна среда за обучение (онлайн) както следва в: ZOOM и Moodle, съгласно разписанията на занятията за зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

1. Курсантите и кадетите (дневна форма на обучение) да провеждат учебни теоретични занятия в електронна среда – (онлайн) в ZOOM и Moodle от района на ВВВУ „Георги Бенковски“ (сграда № 126, Курсантски корпус).

2.  Студентите и кадетите (задочна форма на обучение) да преминат към онлайн форма на обучение от домовете си, както следва в ZOOM и Moodle.

3. Планираните семестриални изпити на курсанти и студенти  да се провеждат в електронна среда (онлайн).

     II. Курсовете за придобиване на професионална квалификация провеждани в Професионален сержантски колеж – ВВС да се водят в смесена форма, присъствено и в електронна среда – (онлайн).