Първа защита на дисертационен труд за придобиване на образователно - научна степен „доктор” във ВВВУ „Георги Бенковски“ след възстановяването му

Асистентът от Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ на факултет „Авиационен“ майор инж. Борис Стойков успешно защити дисертационния си труд на тема : „Синтезиране, изследване и оптимизиране на система за силова обратна връзка на органите за управление на авиационен тренажор“.
Научен ръководител е доц. д-р инж. Марин Райков.
Разработената тема е в Област на висше образование: 5. „Технически науки”, Професионално направление: 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика ”,Научна специалност: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“
Заключителното заседание на научното жури в състав:
Председател: полк. доц. д-р Стефан Билидеров и
 Членове:
проф. д-р Красимир Мартев, подп. доц. д-р Мартин Камбушев, доц. д-р Кирил Сираков и доц. д-р Константин Коев
се проведе в хибридна форма предвид епидемиологичната обстановка.
В присъствието на заместник-началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ полковник Андриян Колев, помощник-ректора инж. Ангел Георгиев, декана на факултет „Авиационен“ полковник доц. д-р Мануш Христов и колеги преподаватели докторантът  инж. Борис Стойков презентира разработената тема , отговори на въпроси. 
Членовете на научното жури и научният ръководител аргументираха положителните си становища за научните резултати и приносите на дисертационния труд за обучението на летателния състав.
Всички бяха единодушни, че майор доктор инж. Борис Стойков и като пилот I клас - инструктор  трябва да продължи научната си и практическа дейност по развитие на актуалната тема за осъвременяване обучението на пилотите чрез тренажори ново поколение.

Информация за дисертационния труд : „Синтезиране, изследване и оптимизиране на система за силова обратна връзка на органите за управление на авиационен тренажор“ можете да получите и от сайта на ВВВУ „Георги  Бенковски“ – https://www.af-acad.bg/advocacy/ !