Обявен допълнителен прием за студенти за учебната 2020/2021 г.

Специалност
 „Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение“

Насоченост

Възможност за обучение в „Организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване - факултет „Авиационен” (ООИПТО) и получаване на сертификат, съгласно регламент (ЕО) №216/2008 на Европейския Парламент и Удостоверение № BG.147.0004 на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация". 
За специалността се предвижда обучение с основна широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в областта „Технически науки".
Програмата за обучение има за цел получаване на базова компетентност в областта на принципите на работа на и анализа на електронни схеми, устройства и системи както за общо предназначение, така и в управлението на въздушното движение.
Необходими документи за кандидатстване на студенти по държавна поръчка

Заявление и състезателен картон за кандидатстване във ВВВУ „Георги Бенковски";
Удостоверение от Областния център за психично здраве, копие и оригинал на дипломата за средно образование.
Кандидатите за студенти могат да подават документи чрез онлайн кандидатура по всяко време на денонощието.

https://www.af-acad.bg/students_admission
Форми и срок на обучение

Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”
Професионална квалификация 
„Бакалавър-инженер”
Форма на обучение – редовна
Срок на обучение – 4 години (8 семестъра)
Перспективи за реализация

С придобитите знания и умения випускниците са подготвени за реализация като:
Инженери в ДП „Ръководство въздушно движение” (РВД), осигуряващи управление на полети за гражданска авиация.
Организатори и изпълнители в поддържането и експлоатацията на електронни устройства и системи в различни предприятия и авиационни фирми.
Да извършват консултантска и експертна дейност в областта на електронните и радиоелектронните системи в авиацията.
Да участват в научни изследвания и проекти в областта на електронните и радиоелектронните системи.
Да работят в областта на образованието и други сфери на социално-политическия живот.

Незаети места към 13.08.2020г. 

Редовна форма - 1
 
      Такси за кандидатстване и обучение през учебната 2020г. – 2021г.

Такси за кандидатстване
Документи за кандидатстване – 10,00 лв.
За първи изпит или използване на оценка от държавен зрелостен изпит - 30,00 лв.
Такси за записване

Редовна форма - 235 лв. /двеста тридесет и пет лева/ за първи семестър.
Задочна форма - 185 лв. /сто осемдесет и пет лева/ за първи семестър.

Телефон за контакт:
0882347791 – г-н Стоян Стоянов

https://www.af-acad.bg/#