🌀Темата на командирския сбор на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ ще се разисква и на кръгла маса

Обикновено през март са командирските сборове на ръководителите от военните структури. 
🌀Темата на командирския сбор на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски тази година бе посветена на „Перспективи за развитие на авиационното образование“.
 🌀Обект на анализ е свършеното за подобряване приема и качеството на учебния процес след възстановяване на ВВВУ. Акредитацията на научния състав, актуализиране на учебните планове и програми, съобразени и с изискванията на „Референтната програма за обучение на офицерския състав в НАТО“. 
🌀Все по-актуална е връзката между средното професионално образование и висшето образование. Както и възможностите за повишаване практическата насоченост на висшето авиационно образование. Постигнатото със сертифицирането на Организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване - факултет „Авиационен” (ООИПТО) и Одобрена организация за обучение „Димитър Списаревски“ (ООО), с активизиране дейността на Професионалния сержантски колеж за оптимизиране процеса на обучение на сержантския и войнишки състав.
🌀 Разширява се дейността както с български, така и с чуждестранни университети. Започна участие и в програмите на Еразъм+. Внимание се отделя и на чуждоезиковото обучение.
🌀Образователният процес е динамичен, а придобиването на авиационна техника е сред първостепенните задачи, изискваща финансови средства.
🌀За краткия период от възстановяване на ВВВУ стореното по логистичното осигуряване е впечатляващо - сгради, кабинети, спални помещения, облагородяване на райони. Предстои реализацията на много проекти, които ще допринесат и за повишаване мотивацията за учене, научна дейност, спорт.
🌀Постигнатото и проблемите поднесоха пред участващите в сбора заместник-началниците на ВВВУ – полковник доц. д-р инж. Асен Маринов, полковник Андриян Колев, полковник Данаил Диков.
🌀На командирския сбор присъстваха полковник Станчо Кайков – заместник- директор на Дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“, полковник Милен Филев- държавен експерт в отдел „Образование и квалификация“ и командира на 16-та Авиационна база полковник Филип Ангелов, който презентира специфичните изисквания за подготовката на авиационни кадри за военно-транспортната авиация.
🌀Така естествено дискусията ще продължи на 12 април , под формата на кръгла маса на тема „Състояние и перспективи за развитие на системата за авиационно образование в Република България“.