НАЧАЛНИКЪТ НА КАТЕДРА „ТАКТИКА, ВЪОРЪЖЕНИЕ И СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ В ОТБРАНАТА“ ЗАЩИТИ ДОСТОЙНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР“

📚🔺Със заповед на Министъра на отбраната  рег. N КВ-713/23.12.2022 г. полковник доцент д.т.н. инж. Милен Атанасов – Началник на катедра „Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната” от факултет „Авиационен“ във ВВВУ „Георги Бенковски“ е преназначен на академичната длъжност „ПРОФЕСОР“.
✈️📚🔺Последните месеци на 2022 г. за полковник доцент д.т.н. инж. Милен Атанасов бяха свързани и с участието му в обявения конкурс за придобиване на академична длъжност „професор” в Област на висше образование: 5. „Технически науки”, Професионално направление: 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“, Научна специалност: „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”.
✈️📚Авторитетното научното жури с председател: Доц. д-р инж. Даньо Лалов и членове Чл. кор. проф. д.т.н. инж. Петър Гецов, Проф. д.т.н. инж. Христо Христов, Проф. д.т.н. инж. Георги Сотиров, Проф. д-р инж. Михаил Тодоров, Проф. д-р инж. Огнян Стойков проведоха две заседания, на които се запознаха с рецензиите и становищата за научната и преподавателска дейност на кандидата.
✈️📚🔺Рецензентите са категорични, че полковник доцент д.т.н. инж. Милен Атанасов е успешен  научен работник и преподавател с голям опит в направлението на конкурса.
Той  е защитил успешно 2 дисертации и има степени доктор и доктор на науките. Има общо 81 научни публикации, две монографии и e разработил 4 учебника, 4 приложни 
разработки и 1 проект. 
✈️📚Членовете на научното жури признават приносите в научните трудове на кандидата представени за рецензиране. Повечето от тях представляват доказване с нови средства на вече съществуващи научни проблеми и създаване на теории и методи за изследване и получаване на потвърдителни факти и данни. 
✈️📚🔺Трудовете му са оригинални и приносите са значими в областта на експлотацията, надеждността, управлението и преподаването на авиационното въоръжение.
 ✈️📚🔺Доц.Атанасов е известен сред академичните среди като добър специалист с отлична теоретична подготовка и сериозен практически опит, което е от голямо значение при работата му като учен, преподавател и ръководител. 
✈️📚🔺Честито , полковник професор д.т.н. инж. Милен Атанасов ! Живот и дейност достойни за уважение и пример!