Летателна площадка „Долна Митрополия“ получи удостоверение за провеждане на граждански полети

Летателна площадка "Долна Митрополия" получи удостоверение за експалтационна годност на основание чл.44, ал.2 от Закона за гражданското въздухоплаване в уверение на това, че отговаря на нормативната уредба на гражданското въздухоплаване на Република България. 

Летателна площадка "Долна Митрополия" е годна за извършване на авиационни услуги с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса 5000 kg. 

Удостоверението се издава на Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски", град Долна Митрополия, на основание съответсвието с изискванията на Наредба 14 за летищата и летищното осигуряване.

Настоящето удостоверение се издава при условията и реда на Глава втора от Наредба N 20, като всяка година след инспекционна проверка, ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация" удостоверява с подпис на главния директор за валидността за съответната година.

Удостоверението влиза в сила от 10.09.2020 и е валидно до 2030 година.