Процедура за набиране на курсанти и студенти от висшите военни училища за обучение във военни училища на САЩ, с начало от учебната 2022/2023 година

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: 
1. Да са курсанти, приети за обучение в НВУ „Васил Левски” през учебната 2021/2022 г., с общ бал не по-нисък от 30 за всички специализации, приети във ВВВУ „Г. Бенковски“ през учебната 2021/2022 г. с общ бал не по-нисък от 30 за всички специализации, с изключение на “Летец-пилот” и „РВД”, за които общият бал не трябва да бъде по-нисък от 32, или приети във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” през учебната 2021/2022 г., с общ бал не по-нисък от 30 за всички специализации.  
2. Да са студенти, приети за обучение в НВУ „Васил Левски”, ВВВУ „Г. Бенковски“ и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” през учебната 2021/2022 г., с общ бал не по-нисък от 24 за всички специалности. 
3. Да са на възраст от минимум 18 години и да нямат навършени 23 години към дата 27.06.2022 г. за Военното училище на Сухопътните войски и към 01.07.2022 г. за Военновъздушно училище и Военноморското училище. 
4. Да не са семейни, бременни и да не са задължени по закон да се грижат за дете/деца.  
5. Да са в много добра физическа форма. (Номинираните кандидати  трябва да представят медицинско свидетелство и да покрият изискванията на американската страна на тест за физическа годност). 
6. Да преминат тест SAT или ACT.  
7. Да преминат тест TOEFL, с изключение на кандидатите за обучение във Военновъздушното училище. 
8. Срещу тях да няма образувано наказателно производство. 
9. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер. 
10. Да са в добро здравословно състояние. 
 
I. Кандидатите, които отговарят на условията за обучение, подават рапорти/заявления до министъра на отбраната чрез началника на съответното висше военно училище до 10.12.2021 г.  
Към рапорта/заявлението се прилагат: 
- нотариално заверено копие от дипломата за завършено средно образование; 
- медицинско свидетелство (без превод и легализация); 
- свидетелство за съдимост; 
- служебни бележки от Националната следствена служба и от служба „Военна полиция”, удостоверяващи, че срещу кандидата няма образувано наказателно производство.  
II. Началниците на НВУ „В. Левски“, ВВВУ „Г. Бенковски“ и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“: 
  
1. Със свои заповеди да организират провеждането на конкурс и да  извършат подбор до 14.12.2021 г. на до 6 курсанти/студенти от всяко училище, отговарящи на условията на американската страна за обучение в съответното военно училище на САЩ; 
2. До 16.12.2021 г. да изпратят рапортите/заявленията в дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната”, като приложат към тях регистрации за явяване на тестовете TOEFL и SAT/ACT за Военното училище на Сухопътните войски на САЩ и Военноморското училище на САЩ и регистрации за явяване на тест SAT/ACT за Военновъздушното училище на САЩ. 
III. Кандидатите, отговарящи на условията, да се явят на тест по английски език ECL пред представител на Посолството на САЩ в София на 21.12.2021 г. от 14.00 ч. в зала 227 на ВА „Г. С. Раковски”.  
IV. До 31.12.2021 г. дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната” да изпрати в Посолството на САЩ документите на кандидатите, за които е констатирано, че: 
- отговарят на изискванията; 
- са представили документ за регистрация за явяване на тестовете TOEFL и SAT/ACT; 
- са покрили минимум 85 точки на теста по английски език ECL пред представител на Посолството на САЩ в София. 
V. Изпитите за оценка на физическата подготовка на допуснатите кандидати да се проведат в съответствие с изискванията на американската страна до средата на м. януари 2022 г. във ВА “Г. С. Раковски” пред представители на Посолството на САЩ в София, като до двама представители на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната” да присъстват на изпита. 
VI. До 17.01.2022 г. дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната” да уведоми кандидатите, преминали изпита по физическа подготовка и допуснати до по-нататъшно участие в конкурса, за времето и мястото на провеждане на интервюто с представители на Посолството на САЩ в София. 
VII. Таксите за явяване на тестовете TOEFL и SAT/ACT са за сметка на Министерството на отбраната.  
VIII. Валидни да са резултати от стандартни тестове TOEFL и SAT/ACT, проведени пред представители на фондации “Фулбрайт” или “Св. Св. Кирил и Методий”. 
Минималните резултати, които ще бъдат взети предвид при класирането, ще бъдат обявени от съответния Академичен съвет на Internet-страницата на всяко военно училище на САЩ. 
До 27.01.2022 г. кандидатите за обучение да представят в дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната” резултатите от изпитите TOEFL и SAT/ACT, които дирекцията да изпрати до 31.01.2022 г. до Офиса за отбранително сътрудничество към Посолството на САЩ в София. 
   
IX. Резултатите от интервюто и от изпитите TOEFL и SAT/ACT, се изпращат от Офиса за отбранително сътрудничество в съответното военно училище на САЩ. 
X. Дирекция “Управление на човешките ресурси в отбраната” да изготви заповеди за командироване на българските обучаеми в САЩ от учебната 2022/2023 година, само след получаване на потвърждение за приемането им за обучение от Академичния съвет на съответното военно училище на САЩ, след депозиране на официална молба от българска страна за цялостно финансиране на обучението от американска страна и след окончателното потвърждение на същото. 
XI. Началниците на НВУ „В. Левски“, ВВВУ „Г. Бенковски“ и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“: 
- да сключат допълнителни споразумения към договорите за военна служба със заминаващите на обучение курсанти. 
- да сключат договори за военна служба и допълнителни споразумения към тези договори със студентите, заминаващи на обучение във военните училища на САЩ.  
Копия от договорите за военна служба и подписаните допълнителни споразумения със заминаващите на обучение курсанти/студенти във военните училища на САЩ да бъдат изпратени в дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната”.