✈️🟢ИЗБОР НА НОВИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ВВВУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ 🟢 ФАКУЛТЕТ „АВИАЦИОНЕН“

✈️През януари 2024 г. изтича четири годишният мандат на ръководните органи на ВВВУ „Георги Бенковски“.
Началникът на училището бригаден генерал Юлиян Радойски със своя заповед РД-03-784/ 07.12.2023 г. регламентира организирането  на избори на нови ръководни органи.
✈️🟢На 10.01.2024 г. се проведе Общото събрание на факултет „Авиационен“ , което бе открито от неговия досегашен заместник-председател доцент д-р Юлиян Станчев и премина при следния дневен ред:
🟢1. Избор на председател и заместник-председател на Общото събрание на факултет „Авиационен“ на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“.
🟢2. Избор на декан на факултет „Авиационен“ на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“.
🟢3. Определяне на числеността и членовете на Факултетния съвет на факултет „Авиационен“ на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“.
✈️Съгласно чл. 26, ал. 5, т. 1 от Закона за висшето образование и чл. 39, ал. 1, т. 1 от Правилника за устройство и дейността на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“, Общото събрание на факултет „Авиационен“, избира председател и заместник-председател на Общото събрание на факултет „Авиационен“, от хабилитираните членове. 
🟢С тайно гласуване бяха избрани :
✈️ председател на Общото събрание –полковник  доцент д-р инж. Димитър Димитров;
✈️ заместник-председател на Общото събрание -доцент д-р Филип Филипов.
✈️🟢Съгласно чл. 26, ал. 5, т. 2 от Закона за висшето образование,  Общото събрание на факултет „Авиационен“, избира декан на факултет „Авиационен“ на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ от хабилитираните членове, който трябва да е военнослужещ, съгласно чл. 97, ал. 3 от ЗОВСРБ. 
✈️🟢С тайно гласуване членовете на Общото събрание избраха за декан през следващия мандат полковник  професор д.н. инж. Милен Атанасов.
✈️🟢Общото събрание на факултет „Авиационен“ на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“, на основание чл. 26, ал. 5, т. 3 от Закона за висшето образование, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Правилника за устройство и дейността на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ и проведено тайно гласуване, определи числеността на Факултетния съвет да е 24 члена, от които 18 - хабилитирани, 4 - нехабилитирани преподаватели и 2 обучаеми и избра предложените членове.