Военна специализация „Логистика на формированията от ВВС”


Образователно-квалификационна степен бакалавър” в професионално направление „Военно дело” със специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”, специализация „Логистика на формированията от ВВС” и военна професионална квалификация  Офицер на тактическо ниво на управление”.

Образователно-квалификационна степен бакалавър” в професионалното направление „Транспорт, корабоплаване и авиация” със специалност „Авиационен мениджмънт” и гражданска професионална квалификация "Мениджър"

Срок на обучение: 5 години


1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.
Обучението на випускникa се провежда по единен учебен план в две специалности „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” и „Авиационен мениджмънт”, с основна цел оптимално хармонизиране подготовката на бъдещия офицер за получаване на цялостна представа за характера на тези две специалности, овладяване на широкопрофилни теоретични знания и практически умения, базова компетентност в областта на военните и гражданските аспекти на авиационната техника и технологии, умения за самостоятелна професионална работа и работа в екип, знания и умения за самоусъвършенстване и повишаване на квалификацията през целия си живот.
Обучението предвижда изпълнение на изискванията за придобиване на професионална квалификация съгласно Наредба №1/16.01.2001 на Министерството на транспорта за правоспособност на авиационния персонал. Програмата за обучение е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение.
Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:
 • да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологии;
 • да владее общи и професионални комуникативни умения;
 • да ползва чужд език;
 • да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд.
1.1. Випускникът от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” се готви интелектуално, нравствено и физически, професионално и като лидер за реализацията си като офицер от Военновъздушните сили, като гражданин и специалист. В резултат на цялостната му подготовка в Университета, офицерът се формира като личност:
 • с изградени лидерски и положителни морални и волеви качества;
 • с достатъчно знания в областта на военното дело, техническите и обществените науки, позволяващи правилно разбиране на процесите и явленията в съвременното общество;
 • с развити интелектуални и волеви качества и способност за научни изследвания, свързани със сигурността на държавата и управлението и експлоатацията на авиационни комплекси;
 • с висока обща култура и комуникативни способности.
В резултат на обучението си, випускникът придобива:
 • висше образование в образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” от професионално направление “Военно дело” в областта на висшето образование “Сигурност и отбрана”;
 • висше образование в образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалността „Авиационен мениджмънт” от професионалното направление „Транспорт, корабоплаване и авиация” в областта на висшето образование „Технически науки”.
1.2. Випускникът трябва да е подготвен да решава следните задачи:
 • да планира, организира и ръководи бойната подготовка на личния състав, да поддържа висока бойна готовност на повереното му подразделение;
 • да обслужва самолета, да използва оръжието, бойната техника и техническите средства, както и да организира дейността на подчинените си за това;
 • да проявява инициативност и творчество в динамично променящи се условия;
 • да притежава психологически знания и умения за познаване на елементите и прилагането на основните принципи на ефективното лидерство;
 • да участва в национални и многонационални бойни операции и операции, различни от война.
2. Професионална реализация:
2.1. След завършване на пълния курс на обучениет,о випускникът ще заема следните начални длъжности в Българската армия:
 • командир на рота за летищно-техническо осигуряване;
 • помощник-началник на отделение „Логистика” в Авиационна база;
 • помощник-началник на служба „Логистика” в Транспортна авиационна база;
 • началник на служба (секция);
 • други длъжности изискващи звание „лейтенант” в съответствие с придобитата квалификация.
2.2. След допълнителна квалификация и стаж, випускникът може да заема следните длъжности:
 • командир на ескадрила за летателно-техническо и битово осигуряване;
 • заместник-командир на ескадрила по техническата част за летателно-техническо и битово осигуряване;
 • старши помощник началник на отделение „Логистика” на авиационно формирование;
 • началник на отделение „Логистика” авиационно формирование;
 • други длъжности, изискващи звание “старши лейтенант” или “капитан” в съответствие с придобитата квалификация.
2.3. В други сфери на обществения живот:
 • борден инженер;
 • авиоинженер по техническо обслужване на въздухоплавателните средства;
 • авиоинженер по ремонт на въздухоплавателните средства;
 • инженер по техническо обслужване на летищно оборудване.
3. Обучаемият, завършил образователната програма, придобива специални компетенции.
3.1. Нови знания
В професионалното направление “Военно дело” в специалност по военна квалификация „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” с военна специализация „Логистика на ВВС”:
 • основните положения от Концепцията за националната сигурност, Доктрина на ВВС, Закон за гражданско въздухоплаване, Международно въздушно право, Закона за отбраната и въоръжените сили, Правилника за кадрова военна служба, Уставите на Въоръжените сили на Република България, Закона за защита на класифицираната информация и правилника за неговото прилагане;
 • документи, свързани с членството на Република България в НАТО и Европейския съюз, както и основни положения от документите, регламентиращи управлението на кризи и участие на подразделения от Българската армия в операции различни от война и ОПМ;
 • документи, свързани с носенето на бойно дежурство във ВВС, планирането, провеждането и отчитането на подготовката на подразделенията на ВВС;
 • методиката за организиране и провеждане на учебни занятия по видовете подготовки;
 • правилата и реда за работа с видовете бойни документи;
 • документи, свързани с инженерно-техническата експлоатация на авиационната, комуникационно-информационната, специалната и спомагателната техника на родовете войски и мерките за безопасна работа с нея, в съответствие с придобиваната военна специализация;
 • документи, свързани с придобиването на правоспособност и квалификация на авиационния и инженерно-техническия персонал от ВВС, в съответствие с придобиваната военна специализация;
 • основите по осигуряване на подразделенията в мирно и военно време;
 • основните ръководни документи в НАТО, регламентиращи планирането, провеждането и отчитането на учения и операции;
 • документите в НАТО, регламентиращи подготовката на въоръжените сили;
 • организацията, структурата и ръководните органи на Европейския съюз и НАТО;
 • военно-организационните структури на Европейския съюз и НАТО;
 • същността на управленското решение и методите за вземане на решения;
 • основните положения в международното право;
 • военна история на България; основни изводи и резултати от използването на ВВС и системата за ПВО в световните войни и локалните конфликти. Основни моменти от зараждането и развитието на българските ВВС и системата за ПВО;
 • организацията, управлението и начините за бойно използване на тактическите подразделения от ВВС;
 • основи на общовойсковия бой и тактика на механизираните подразделения; тактика на родовете войски от ВВС; система за управление на ВВС;
 • способите за привеждане на подразделенията в по-високи състояния и степени на бойна готовност, провеждането и управлението на мобилизацията;
 • въздействието на средствата за масово поразяване и организацията на защитата на войските от тях;
 • организационната структура на ВВС и системата за ПВО; организиране на взаимодействието между подразделенията от родовете войски от ВВС;
 • същността на дейността при изграждане на екип и управление на груповите процеси;
 • основи на електронната борба;
 • основите на компютърното симулиране на тактически задачи;
 • тактиката, въоръжението и способите за водене на бойни действия от ВВС на страните-членки на НАТО, Европейския съюз и съседните страни;
 • основните текстообработващи програми; работа с електронни таблици; програми за презентация; електронна поща; бази от данни; Web дизайн на работно ниво.
В професионалното направление “Транспорт, корабоплаване и авиация “ в специалност по гражданска квалификация „Авиационен мениджмънт”:
 • законите на аеродинамиката и характеристиките на устойчивост и управляемост на летателните апарати;
 • предназначението, техническите характеристики, устройството и принципа на работа на основните елементи и системи на авиационната техника;
 • методите за проектиране, конструиране и изработване на летателните апарати и авиационните двигатели;
 • системите за управление и технологиите за експлоатация и ремонт на авиационната техника;
 • основните мерки за безопасност при работа по авиационната техника;
 • в достатъчен обем електрооборудване, приборно оборудване и електронна автоматика на летателните апарати;
 • реда за настаняване, осигуряване и обслужване на личния състав;
 • да анализира, прогнозира, заявява, разпределя вещеви, хранителни, гориво-смазочни и други видове материални доставки;
 • устройството и експлоатацията на самолетообслужващата техника;
 • организиране на летищно-техническото осигуряване на полетите;
 • осигуряване на полетите със самолетообслужваща техника;
 • обслужване, подготовка и контрол на средствата за летищно-техническо осигуряване на полетите.
3.2. Изградени нови способности:
В професионалното направление “Военно дело” в специалност по военна квалификация „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” с военна специализация „Логистика на ВВС”:
 • да планира, организира и ръководи подготовката на повереното му подразделение;
 • да мисли аналитично, творчески и продуктивно, бързо и адекватно да анализира обстановката и взема своевременни и целесъобразни решения и да осъществява пълния управленски цикъл;
 • да използва поверената му в подразделението бойна и спомагателна техника и да усъвършенства инженерно-техническата си подготовка, като стриктно спазва регламентиращите документи за техническа експлоатация;
 • да планира, организира и ръководи техническата експлоатация и техническото обслужване на поверената му в подразделението бойна и спомагателна техника;
 • да организира ефективното използване от подчинените на въоръжението и бойната техника в подразделението;
 • да притежава компютърна грамотност и да умее да работи с основните текстообработващи програми, електронни таблици, програми за презентация, електронна поща, бази от данни, Web дизайн – на работно ниво;
 • да работи в екип и управлява устойчиво и ефективно социално-психичните процеси в ръководеното от него подразделение в различни условия;
 • да умее да анализира тактиката, въоръжението и способите за водене на бойни действия на страните членки на НАТО и съседните държави и ги използва в своята дейност;
 • да противостои на стресови въздействия и да подпомага подчинените си за бързо преодоляване влиянието на стресогенните фактори;
 • да комуникира свободно в своята професионална общност, да усвоява самостоятелно професионална информация, необходима за заеманата длъжност, или при промяна на използваната военна техника;
 • за владеене на английски език в степен, позволяваща водене на разговор на професионални и битови теми, ползване на литература на английски език по изискванията на SТАNАG 6001;
 • да въвежда уставен ред, дисциплина и спазване на военната етика и морал сред подчинените си;
 • да прилага в своята практическа дейност стандартизационните споразумения на НАТО и съюзните публикации, касаещи дейността му;
 • да притежава умения за управление на ресурси, систематизиране и анализ на данни, факти и процеси и за вземане на оптимални решения;
 • да притежава издръжливост на физически и психически натоварвания и адекватност на реакциите при различни въздействия, да запазва работоспособността си в сложни условия, да умее леко и бързо да се адаптира към нови условия и към друг вид дейност;
 • за прилагане психологичните прийоми на лидерството в критични моменти;
 • да оценява влиянието на експлоатационните фактори върху летателно-техническите характеристики и безопасността на полета на летателните апарати;
 • да извършва диагностичен контрол за техническото състояние на авиационната техника;
 • да анализира причините за неизправностите, да разработва профилактични и възстановителни мероприятия;
 • да извършва инженерно-щурмански и оперативни разчети;
 • да провежда занятия за повишаване на специалната подготовка на инженерно-техническия и летателния състав;
 • да работи със средствата за наземно обслужване на авиационната техника;
 • да проверява качеството на горивата, маслата и специалните течности, използвани за зареждане на авиационната техника;
 • да разработва заявки, разчети, сведения и отчети по службите (секциите) за материално-техническо осигуряване;
 • да извършва периодичен контрол за наличността и качественото състояние на материалните средства и годишни инветаризации;
 • да управлява дейността на подчиненото му подразделение за материално-техническо осигуряване;
 • да организира войсковия ремонт на самолетообслужващата техника на летищата за постоянно базиране и в полеви условия;
 • да провежда всички видове прегледи и проверки на самолетообслужващата техника и да я подготвя за полети;
 • да организира работата на подчинения му състав на постоянни и запасни летища, както и пребазирането, дегазацията, дезактивацията и дезинфекцията на самолетообслужващата техника;
 • да планира, организира и провежда теоретични и практически занятия с подчинения му състав.
В професионалното направление “Транспорт, корабоплаване и авиация” по гражданска квалификация “Авиационен мениджмънт”:
 • да използва знанията си по основните общотеоретични дисциплини за обяснение на основните процеси, протичащи в техническите устройства и системи;
 • да използва знанията си по специалните дисциплини, за да извършва контрол и анализ на техническото състояние на авиационната техника, синтез на авиационни устройства и системи със зададени качествени показатели, да прилага правилата за експлоатация на авиационната техника и основните принципи и методи за осигуряване на безопасността на полетите;
 • да използва техническа литература на чужд език за точното спазване на техническите описания и регламенти за техническа и летателна експлоатация на летателните апарати;
 • да използва методите за повишаване на надеждността и ремонтопригодността на авиационната техника.
Випускниците на ВВВУ "Георги Бенковски" притежават следните ценностни ориентации и нагласи:
 • лоялност към институцията, в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
 • етика на общуване във военната йерархия;
 • приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честта;
 • уважение към символите на държавата и армията.
Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение
Въздухоплавателни средства и авиационни двигатели
Автоматика, информационни и управляваща техника
Електроника
Роботехнически авиационни системи
Авиационна електроника
Летец пилот
Въоръжение и боеприпаси
Аерокосмическа техника