Военна специализация „Комуникационни, информационни и навигационни системи”


Образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление „Военно дело” със специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”, специализация „Комуникационни, информационни и навигационни системи”  и военна професионална квалификация  „Офицер на тактическо ниво на управление”

Образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионалното направление “Електротехника, електроника и автоматика” със специалност „Авиационна електроника” и гражданска професионална квалификация „Инженер”

Срок на обучение: 5 години1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.
Офицерът е лидер единоначалник и носи пълна отговорност за подготовката и бойната готовност на личния състав от повереното му подразделение, за неговото възпитание в патриотизъм и национална гордост, за поддържане на военната дисциплина и морално-психологическото състояние, за формирането на чувство за дълг и отговорност пред родината и българския народ, за състоянието на въоръжението, бойната техника, боеприпасите и другите материални средства.
За целта по специалностите „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” и “Авиационна електроника” се предвижда обучение с основна интердисциплинарна, широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование от професионално направление “Военно дело” в област на висшето образование “Сигурност и отбрана” и от професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика” в област на висшето образование „Технически науки”.
Обучението е насочено за реализиране концепцията за оптимално хармонизиране подготовката на бъдещия офицер, с цел получаване на базова компетентност, знания и умения в областта на летателната експлоатация на въздухоплавателни средства с военно предназначение и базова компетентност по системите на авиониката на летателните апарати. Програмата за обучение е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение.
Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:
 • да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологии;
 • да владее общи и професионални комуникативни умения;
 • да ползва чужд език;
 • да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд;
1.1. Випускникът от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” се готви интелектуално, нравствено и физически, професионално и лидерски за реализация като офицер от Военновъздушните сили, като гражданин и специалист по въпросите на отбраната и летателната експлоатация на въздухоплавателни средства с военно предназначение, използването на военнотехнически средства и системи в тази дейност. В резултат на цялостната му подготовка в университета, випускникът се формира като личност:
 • с изградени лидерски и положителни морални и волеви качества;
 • с достатъчно знания в областта на военното дело, техническите и обществените науки, позволяващи правилно разбиране на процесите и явленията в съвременното общество;
 • с експертни знания по летателната или техническа експлоатация на въздухоплавателни средства с военно предназначение и тяхното бойно използване;
 • с изградени умения за управление в различни условия на летателно звено или група за оперативно и/или периодично обслужване на летателни апарати, които му позволяват да се усъвършенства в управлението на по-големи войскови формирования;
 • с развити интелектуални и волеви качества и способност за научни изследвания, свързани със сигурността на държавата и местната власт;
 • с висока обща култура и комуникативни способности.
В резултат на обучението си, випускникът придобива:
 • висше образование по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление “Военно дело” в област на висшето образование “Сигурност и отбрана”;
 • висше образование по специалността “Авиационна електроника” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” от професионално направление “Електротехника, електроника и автоматика” в област на висшето образование “Технически науки”.
1.2. Випускникът трябва да е подготвен да решава следните задачи:
 • да планира, организира и ръководи бойната подготовка на личния състав, да поддържа висока бойна готовност на повереното му подразделение;
 • след придобиване на необходимия стаж лично да извършва летателната или техническата експлоатация или управлението на въздушното движение на въздухоплавателните средства;
 • да проявява инициативност и творчество в динамично променящи се условия;
 • да притежава психологически знания и умения за познаване на елементите и прилагането на основните принципи на ефективното лидерството.
 • да участва в национални и многонационални бойни операции и операции, различни от война.
2. Професионална реализация:
2.1. След завършване на пълния курс на обучението випускникът ще заема следните начални длъжности в Българската армия:
 • специалист по информационно осигуряване в група „Информационно осигуряване” в ескадрила „КИНО”;
 • началник на група „Свръзки на базов оперативен център”;
 • командир на взвод „Комуникационни, навигационни и информационни системи”;
 • началник на група „Светотехническо оборудване”;
 • специалист по радиолокационно оборудване;
 • други длъжности в Българската армия, изискващи висше образование, съответстващи на неговата професионална квалификация.
2.2. След допълнителна квалификация и стаж, випускникът може да заема следните длъжности:
 • командир на ескадрила в база на ВВС;
 • заместник-началник на щаба на стационарна опорна комуникационна мрежа;
 • заместник-началник на щаба на полева опорна комуникационна мрежа;
 • командир на зона в база за комуникационна, информационна и навигационна поддръжка;
 • началник на комуникационни, информационни и навигационни системи в база за предно разполагане;
 • началник на отделение в комуникационно-информационен център.
2.3. В други сфери на обществения живот:
 • инженер по техническа експлоатация на авиониката на въздухоплавателните средства;
 • участие в научни изследвания и проекти;
 • да извършва консултантска и експертна дейност в интерес на държавни институции и неправителствени организации;
 • да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот;
 • да заема други длъжности, съответстващи на неговата квалификация.
Съчетаването на обучението по военната и гражданската специалност се осъществява чрез изучаване на основополагащи и профилиращи модули, съдържащи задължителни, избираеми и факултативни дисциплини (специализирани курсове), както и чрез прилагане на нови и разнообразни учебни форми.
3. Обучаемият, завършил образователната програма, придобива специални компетенции
3.1. Нови знания
В професионалното направление “Военно дело” в специалност по военна квалификация „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” с военна специализация „Навигационни, комуникационни и информационни системи”:
 • правните основи и нормативната уредба във Въоръжените сили;
 • организацията на подразделенията и частите от родовете и специални войски на Военновъздушните сили;
 • документи, свързани с носенето на бойно дежурство във ВВС, планирането, провеждането и отчитането на подготовката на подразделенията на ВВС;
 • методиката за организиране и провеждане на учебни занятия по видовете подготовки;
 • правилата и реда за работа с видовете бойни документи;
 • документи, свързани с инженерно-техническата експлоатация на авиационната, комуникационно-информационната, специалната и спомагателната техника на родовете войски и мерките за безопасна работа с нея, в съответствие с придобиваната военна специализация;
 • документи, свързани с придобиването на правоспособност и квалификация на авиационния и инженерно-техническия персонал от ВВС, в съответствие с придобиваната военна специализация;
 • основите по осигуряване на подразделенията в мирно и военно време;
 • основните ръководни документи в НАТО, регламентиращи планирането, провеждането и отчитането на учения и операции;
 • документите в НАТО, регламентиращи подготовката на въоръжените сили;
 • същността на управленското решение и методите за вземане на решения;
 • основните положения в международното право;
 • военна история на България; основни изводи и резултати от използването на ВВС и системата за ПВО в световните войни и локалните конфликти. Основни моменти от зараждането и развитието на българските ВВС и системата за ПВО;
 • организацията, управлението и начините за бойно използване на тактическите подразделения от ВВС;
 • основи на общовойсковия бой и тактика на механизираните подразделения; тактика на родовете войски от ВВС; система за управление на ВВС;
 • въздействието на средствата за масово поразяване и организацията на защитата на войските от тях;
 • организационната структура на ВВС и системата за ПВО; организиране на взаимодействието между подразделенията от родовете войски от ВВС;
 • същността на дейността при изграждане на екип и управление на груповите процеси;
 • основи на електронната борба;
 • основите на компютърното симулиране на тактически задачи;
 • тактиката, въоръжението и способите за водене на бойни действия от ВВС на страните членки на НАТО, Европейския съюз и съседните страни;
 • информационните технологии.
 • организацията на комуникационното, информационното и навигационното осигуряване на ВВС;
 • методиката на бойната подготовка на частите и подразделенията КИНС от ВВС;
 • организацията на оперативно-техническата служба в комуникационните възли на пунктовете за управление на ВВС;
 • теоретичните основи на комуникационните, информационните и навигационните средства и системи;
 • теоретичните основи на радиолокацията и радионавигацията;
 • принципите за построяване и използуване на комутационната, мултиплексна и кабелна техника;
 • радио, радиорелейните и сателитни цифрови и мобилни системи и комплекси;
 • методите за изграждане на компютърни и  оптични комуникации за предаване на данни.
В професионалното направление “Електротехника, електроника и автоматика” в специалност по гражданска квалификация „Авиационна електроника”:
 • основните общотеоретични дисциплини като висша математика, физика, информатика, здравословни и безопасни условия на труд, химия;
 • основните дисциплини по специалността като електротехника, аналогова схемотехника, импулсна и цифрова схемотехника, микропроцесорна техника, полупроводникови елементи;
 • специалните теоретични дисциплини като въздушна навигация, авиационна метеорология, самолетоводене, управление на въздушното движение, радиоелектронно оборудване, радиолокация и наземни радиотехнически средства, автоматика на авиационни двигатели и системите за управление на летателните апарати, пилотажно-навигационни комплекси, безопасност на полетите, теоретична електротехника, измервания на електрични и не електрични величини, полупроводникови елементи, импулсна и цифрова схемотехника, микропроцесорна техника, програмиране и използване на компютри, теория на управлението, управление на електромеханични системи, автоматизация на технологични процеси и технически средства за това, идентификация на системи, статистическия анализ и синтез на радиоелектронното оборудване.
3.2. Изградени нови способности:
В професионалното направление “Военно дело” в специалност по военна квалификация „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” с военна специализация „Навигационни, комуникационни и информационни системи”:
 • по моделиране явления и процеси като прилагат творчески придобитите знания в своята многостранна дейност;
 • по командване поверените им подразделения с компетентността на естествен лидер;
 • по организиране и управление действията на поверените им подразделения;
 • по организиране и провеждане занятия с подчинените си и използване подходящи методи на обучение и възпитание;
 • за умения да използват и управляват техниката, въоръжението и техническите средства на специалните войски;
 • за успешно адаптиране при промяна на обстановката, да работят в екип и осъществяват непрекъснат контрол и въздействие върху подчинените си;
 • да анализират данни, факти и процеси, за вземане на оптимални решения и справяне в критични моменти;
 • за умения да общуват с различните категории военнослужещи и да владеят правилата на служебната комуникация;
 • по въвеждане уставен ред, дисциплина и спазване на военната етика и морал сред подчинените си;
 • по поддържане доверие и авторитет и притежаване способност за поемане на разумен риск;
 • за прилагане в своята практическа дейност стандартизационните споразумения на НАТО и съюзните публикации;
 • за владеене на английски език в степен, позволяваща водене на разговор на професионални и битови теми, ползване на литература на английски език по изискванията на SТАNАG 6001.
 • за притежаване основни компютърни умения за разработване на текстообработващи програми и програми за презентации;
 • за изграждане на самообладание и съобразителност, решителност, настойчивост и инициативност, воинска чест и достойнство.
 • за прилагане психологичните прийоми на лидерството в критични моменти.
 • да прилага технологиите за организиране, подготовка и управление на различни комуникационни, информационни и навигационни системи;
 • компетентно да решава всички въпроси, свързани с експлоатацията, ремонта, съхраняването и използването на комуникационните, информационните и навигационните средства и системи;
 • ефективно да използува съвременните комуникационни, информационни и навигационни технологии;
 • да работи с измервателна апаратура и определя основните параметри на аналогови и цифрови апаратури;
 • да диагностицира и отстранява текущи повреди в комуникационни, информационни и навигационни средства и системи;
 • да изгражда и експлоатира комуникационни и компютърни мрежи;
 • да прилага методите и способите за защита на информацията.
В професионалното направление “Електротехика, електроника и автоматика” в специалност по гражданска квалификация „Авиационна електроника”:
 • за използване знанията си по основните общотеоретични дисциплини за обяснение на процесите, протичащи в съответните техническите устройства и системи;
 • за използване знанията си по специалните дисциплини, за да извършва контрол и анализ на техническото състояние на техническите устройства и синтез на такива устройства и системи със зададените технически изисквания;
 • за компетентно решаване на всички въпроси, свързани с експлоатацията, ремонта, съхраняването и използването на техническите устройства и системи, обслужващия ги инструментариум и контролно-измервателна апаратура;
 • за извършване необходимите работи по проверка, регулиране, настройка и ремонт на устройствата, да провежда контролни прегледи и технически разбори, да прилага теоретичните си знания при експлоатацията на техническите системи;
 • за самостоятелно изучаване новата техника и съпътстващите изисквания към нея.
 • за работа в екип с представители на различни социални сфери на територията на страната;
 • по разкриване проблемите, анализиране причините, генериране на алтернативи и вземане решение, оценяване системата на риска и организиране изпълнението на взетото решение;
 • по прилагане правната и нормативна уредба, свободно да ползва и разчита техническа, справочна и икономическа документация;
 • по владеене терминологията в областта на управлението и авиониката;
 • по владеене нормите на естетическото поведение и протокол;
 • за успешна работа в екип;
 • за ползване съвременните информационни технологии и прилагане в дейността си.
 
Випускниците на ВВВУ "Георги Бенковски" притежават следните ценностни ориентации и нагласи:
 • лоялност към институцията, в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
 • етика на общуване във военната йерархия;
 • приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честта;
 • уважение към символите на държавата и армията.
Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение
Въздухоплавателни средства и авиационни двигатели
Автоматика, информационни и управляваща техника
Електроника
Роботехнически авиационни системи
Авиационен мениджмънт
Летец пилот
Въоръжение и боеприпаси
Аерокосмическа техника