Модул „Роботика и мехатроника“


Изучавайки магистърската програма „Роботика и мехатроника“ обучаващия става част от четвъртата индустриална революция Industry 4.0, която предполага такова развитие на промишлеността, което ще промени основно различни аспекти на живота на хората, като бит, труд и почивка.

...

Завършилите обучението си получават образователно-квалификационна степен магистър инженер по автоматика. Програмата подготвя широко профилни специалисти в областта на информационните технологии със задълбочени знания и умения в областта на автоматиката, компютърните управляващи системи и роботиката.

...

Изучавайки дисциплините, включени в програмата „Роботика и мехатроника“ студентите придобиват знания:

  • за диагностика и ремонт на системи за управление на процесите и автоматизацията;
  • да извършват изследователска, проектантска и конструкторска дейност в областта на автоматизацията, информационната и управляваща техника;
  • да работят като ръководни кадри във фирми с предмет на дейност разработване, производство и внедряване на средства за автоматизация и роботизация в предприятията;
  • да решават задачи за автоматизация във всички области на материалното производство;
  • да извършват анализ на вида и ефекта от откази в автоматизираните системи.

В резултат от преминатото обучение, студентите придобиват умения и способности да извършват квалифицирана техническа експлоатация и обслужване на автоматични системи, да откриват, анализират причините и отстраняват неизправностите на същите. По време на обучението си студентите придобиват знания и умения в областите на методите за оптимизация на технологични процеси и управляващите системи с вградени контролери.

Придобитите знания и умения ще позволи на студентите да работят като ръководни кадри във фирми с предмет на дейност разработване, производство и внедряване на средства за автоматизация и роботизация в предприятията.

Завършилите специалността могат да се реализират във всички отрасли на икономиката.

...