МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „АВИАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ“


Образователно-квалификационна степен „Магистър”
Професионална квалификация „Магистър-мениджър”
Форма на обучение – редовна и задочна
Срок на обучение – 1 години (2 семестъра)
Изисквания – кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ по специалности от област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, 5. Технически науки, и 9. Сигурност и отбрана

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

В специалността Авиационен мениджмънт се подготвят специалисти с висша управленска квалификация, които придобиват специализирани знания и умения по авиационен мениджмънт. Специалността Авиационен мениджмънт има за задача да разшири и задълбочи познанията на студентите за различните аспекти на управлението на хора и процеси във въздухоплаването.

Магистратурата по Авиационен мениджмънт е подходяща за лица, работещи в публични, частни и военни авиационни професии, както и за лица от други професионални области, които желаят да усъвършенстват своите знания и умения за по-нататъшно кариерно развитие и поемане на нови отговорности в своята професия.

Студентите в програмата изучават управлението на авиационния бизнес и неговата роля в локален и глобален мащаб. Освен това те обогатяват своите знания, умения и техники, необходими за анализиране и разработване на модели на авиационната логистика и за изготвяне на точна и ефективна прогноза за търсенето и предлагането на авиационни услуги.

Студентите получават теоретичен и практически опит в сключването, проверката и управлението на договори с доставчици, контрагенти и клиенти. Те също така се обучават да разпознават икономическите, регулаторните, географските и човеко-ориентираните предизвикателства, пред които е изправена авиационната индустрия днес. Получават основни знания по редица икономически направления, включително стратегиите за печалба, тактики за преодоляване на човешки грешки, работа с правилата и инструкциите за безопасност на полетите относно операциите с въздушни товари и хора. Управлението на риска е сред ключовите области и студентите изучават задълбочено концепциите, принципите, проектирането, внедряването и администрирането на системите за управление на авиационната безопасност.

Учебният план включва следните модули:

 • Първи модул „Задължителни учебни дисциплини” включва дисциплините: Счетоводство на бизнес организацията, Лидерство в авиационната сфера на услугите, Финансов мениджмънт, Принципи на полета, Подбор на персонала за авиационната индустрия, Управление на международни проекти в авиацията, Предприемачество и Международен бизнес и мениджмънт, Сигурност във въздухоплаването.
 • Втори модул „Избираеми учебни дисциплини” включва дисциплините: Управление на хора и екипи и Оперативно управление на летище
 • Трети модул „Факултативни учебни дисциплини” включва дисциплините: Икономическо моделиране на въздушния транспорт и Корпоративни финанси

2. Професионална реализация.

Професионалната реализация на завършилите обучението по магистърската специалност Авиационен мениджмънт им позволява да работят като мениджъри, директори, аналитични специалисти и експерти на висше ниво в управлението на авиационните фирми и оператори, в сферата на бизнес администрацията, в министерствата, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация, Ръководство въздушно движение, летища, както и в бизнес организации от различен тип и с различна форма на собственост.

Високият професионализъм, който притежават бъдещите специалисти, им позволява да работят в авиационни предприятия с чуждестранно участие, в спедиторски и авиотранспортни фирми, логистични центрове, в научно-изследователски и развойни звена и висши училища. Завършилите могат да прилагат знанията, уменията и компетентностите си и за създаване на собствен търговски бизнес.

3. След завършване курса на обучение, студентът трябва да притежава следните основни умения и способности:

 • разбиране на въздействието на авиацията и технологиите в глобален и локален контекст;
 • способност за прилагане на техниките, уменията и съвременните инструменти за управление на авиацията и за изпълнение на задачи, свързани с бизнеса;
 • способност да работи в мултидисциплинарен екип за управление, който преодолява технически и управленски проблеми;
 • способност да се прилагат натрупаните знания по съответните дисциплини, за да се осигурят безопасни и ефективни авиационни операции;
 • способност за точен анализ и интерпретация на данни и проектиране на организационен дизайн за преодоляване на различни проблеми;
 • разбиране за професионалната и етична отговорност;
 • способност за делова комуникация с представители на агенции, организации, държавни и контролни органи;
 • познаване на проблемите на съвременната авиационна индустрия.

4. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции:

4.1. Самостоятелност и отговорност:

Обучавайки се в специалност Авиационен мениджмънт, студентът ще придобие способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително управлението на екипи и ресурси. Това ще му позволи да поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори. Студентът ще може да проявява творчество и инициативност в управленската дейност, както и да преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност. Те са в състояние да поемат отговорност за изпълнение на професионални задачи на управленско ниво.

4.2. Компетентности за учене:

Компетентностите за учене намират израз в:

 • системно и задълбочено оценяване на собствените познания и идентифициране потребностите от нови знания и умения в областта на авиационната теория и практика;
 • демонстриране на висока степен на самостоятелност и ориентираност в учебното съдържание посредством прилагане на индивидуални подходи и методи към овладяване на знания и умения в областта на авиационния бизнес;
 • използване на разнообразни методи и техники за усвояване на комплексното учебно съдържание на изучаваните учебни дисциплини;
 • овладяване на богат понятиен апарат на авиационната теория и практика и проявяване на способности за концептуално управленско мислене;
 • планиране на необходимостта от повишаване и актуализиране на професионалната квалификация в съответствие с динамиката на изменящата се конюнктура;
 • специализирани аудитории и кабинети, он-лайн достъп до библиотечни единици, научна периодика и бази данни, учебният процес търпи еволюция от класическата аудитория във виртуална класна стая с 24-часова ресурсна осигуреност за учене.

4.3. Комуникативни и социални компетентности:

Комуникативните и социалните компетентности се проявяват в:

 • проявяване на умения за ясно и достъпно представяне на собствени виждания, становища и формулировки на проблеми пред специализирана и неспециализирана аудитория, използвайки богат набор от техники и подходи;
 • разработване и излагане на аргументирани схващания относно процеси и практики във въздухоплаването, както и обосноваване на предложения за тяхното усъвършенстване или промяна чрез демонстриране на асертивност и отстояване на възприетата позиция, организиране и планиране на комуникации;
 • използване на нови подходи, формиране и изразяване на собствено мнение по проблеми от авиационния бизнес, формулиране на предложения и убеждаване върху основата на осъществяване на пълноценно общуване на някои от най-разпространените европейски езици.

4.4. Професионални компетентности:

Професионалните компетентности се изразяват в:

 • събиране, обработване и интерпретиране на специализирана информация за решаването на сложни проблеми в областта на авиационната теория и практика;
 • интегриране на широк спектър от знания и източници на информация в нов контекст на изучаване на явленията и процесите, проявяващи се в областта на авиацията;
 • формулиране на обосновани преценки и намиране на решения в сложна бизнес среда за бъдещото осъществяване на авиационния бизнес при отчитане на влиянието на разнообразно въздействащи фактори;
 • проявяване на способности за решаване на проблеми във въздухоплаването чрез интегриране на комплексни източници на знание в условия на недостатъчна налична информация, както и в нова непозната бизнес среда за извършване на авиационен бизнес;
 • демонстриране на умения за иницииране на промени в управляването на авиационния бизнес, дейности и процеси и обосноваване на предложения за тяхното реализиране.