Специалност “Електроника”


Образователно-квалификационна степен -  „Магистър“
Професионална квалификация  „Инженер по електроника“
Форма на обучение – редовна или задочна
Срок на обучение – 1 години (2 семестъра)

Изисквания: кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър”


1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Задълбочените научни знания позволяват на завършилите специалността магистър-инженери да осъществяват научноизследователска, конструкторска, управленческа и научно-преподавателска дейности. Те могат да се реализират в производствената или непроизводствената сфера. Професионалната им подготовка позволява да работят в научни, производствени, развойни, ремонтни и управленчески звена  в държавни предприятия и организации, в частни фирми и др.

Изучават се дисциплини, които изграждат подготовка по оптимално и адаптивно управление, компютърно моделиране, приложна статистика, телекомуникации в информационните системи, автоматизирани системи за проектиране

Получават се инженерни специални знания за създаване и развитие на електронни системи, цифрови методи за обработка на сигнали, бордови и наземни електронни, радионавигационни и радиолокационни системи, антенни системи.

Срокът на обучение за получаване на образователно-квалификационна степен “магистър” в задочна форма е една година (два семестъра).

Учебният план по специалността „Електроника” е 720 учебни часа, от които 274 часа лекции и 266 часа упражнения, 180 часа дипломно проектиране. Присъствените учебни часове в задочна форма на обучение са 360 часа. Структуриран е в задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Дисциплините в учебния план са 9. Обучението завършва с защита на дипломен проект. При подаване на писмено заявление по образец от випускниците на тях им се издава и европейско приложение към дипломата.

Основни модули в учебния план

Задължителните дисциплини включват обучение по „Приложни електронни схеми и устройства ”, „Електронни системи за БЛА“, „Проект по системи за проектиране в електрониката“, „Проект по сензори в електрониката“, „Преддипломна практика“.

Избираемите учебни дисциплини включват обучение по „Мобилни радиокомуникационни системи”, „лектромагнитна съвместимост в радиоелектрониката”, „Вокодерни устройства” или „Електронни преобразуватели”, „Регистриране, анализ и обработка на сигнали” или „Анализ и синтез на дискретни сигнали и системи”.

Факултативните дисциплини включват обучението по включват обучението по „Мобилни радиокомуникационни системи”.

Дисциплините в учебния план са подредени методически така, че изучаваните дисциплини ползват придобити знания от предходни и надграждат над тях, като осигурява знания за следващи дисциплини, като по този начин обучаемите постепенно придобиват нови знания и формират умения за тяхното използване.

Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

 • осъществяване на научно-изследователска дейност в областта на електрониката;
 • осъществява конструкторска, проектантска и развойна дейност в различни области на електрониката;
 • да формулират и решават задачи в областта на електрониката в раз-лични стопански отрасли на страната - промишленост, енергетика, транспорт, комуникации и др., както и в непроизводствената сфера – отбрана, образование, екология и др.;
 • ръководство на колективи от специалисти, работещи в различни области на електронните технологии.

В резултат на обучението си випускникът придобива висше образование по специалност „Електроника” с образователно-квалификационна степен „Магистър” от професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика” в област на висшето образование 5. „Технически науки”.

2. Професионална реализация.

 • член в научно-изследователски, проектантски, производствени и развойни звена от производствената и непроизводствената сфера;
 • ръководещ инженер в авиационните ремонтни заводи, фирми за експлоатация и ремонт на електронни системи;
 • ръководещ инженер във фирми в областта на електрониката;
 • член в научно-изследователски, конструкторски и инженерингови организации и фирми по изграждане, експлоатация, и развитие на технически, технико-икономически и организационни системи за управление;
 • член в производствени и експлоатационни звена и фирми в областта на, електрониката.

3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции.

3.1. Нови знания:

 • за методите за цифрова обработка;
 • за системите за проектиране на електронни схеми;
 • за съвременните влакнесто оптични комуникационни системи
 • за съвременните сензори в електрониката;
 • за изграждането на мобилни системи за комуникации;
 • за цифровите електронните преобразуватели и вокодерни устройства;
 • за различните типове радионавигационни и радиолокационни системи;
 • за съвременни приложни електронни устройства;
 • за електронните системи, използвани в БЛА;

3.2. Изградени нови способности:

 • да умеят да използва придобитите знания за обяснение на процесите, протичащи в различни електронни системи;
 • да извършват анализ и синтез на системно ниво на електронни устройства и системи;
 • да умеят да проектират електронни и радиоелектронни устройства по зададени технически параметри;
 • компетентно и творчески да решават въпроси, свързани с научно-изследователска дейност;
 • да извършват конструкторска, проектантска и развойна дейност в различни области на електрониката;
 • да ръководят екипи по експлоатацията на техническите системи;
 • самостоятелно да изучават нови електронни и радиоелектронни системи и съпътстващите изисквания към тях
 • да прилагат научен подход при вземане на управленски решения;

3.3. Ценностни ориентации и нагласи:

 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • способи за общуване, комуникация и работа в екип в нееднородна среда.

Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение
Въздухоплавателни средства и авиационни двигатели
Автоматика, информационни и управляваща техника
Роботехнически авиационни системи
Авиационна електроника
Авиационен мениджмънт
Летец пилот
Въоръжение и боеприпаси
Аерокосмическа техника