Специалност "Авиационна техника и технологии” - задочна форма на обучение


Образователно-квалификационна степен „Магистър”
Професионална квалификация „Магистър-инженер”
Форма на обучение – редовна и задочна
Срок на обучение – 2 семестъра (3 семестъра)

Изисквания: кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ по специалности от област на висшето образование 5 „Технически науки“


1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Магистърската програма по „Авиационна техника и технологии” предвижда профилираща специализирана подготовка на випускника в професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация” от област „Технически науки”. Обучението по специалността е насочено към изграждане в бъдещия авиационен специалист на възможности за прилагане на фундаментални теоретични знания и  изграждане на практически умения и базова компетентност за изпълняване на специфични професионални задължения в областта на авиационната техника и технологии, умения за анализ и  вземане на управленски и технически решения,  работа в екип в условията на конкурентна среда и дефицит от време, способности за самостоятелно изучаване и оценка на нова авиационна техника и технологии за експлоатация, и разбиране за необходимостта от повишаване на квалификацията през целия жив.

Учебният план за обучение по специалността „Авиационна техника и технологии” е с общ хорариум от 675 учебни часа, от които 440 часа лекции и 235 часа упражнения. Структуриран е в 3 блока, задължителен, избираем и факултативен и включва 16 учебни дисциплини. От дисциплините 8 завършват със семестриален изпит и 8 с текуща оценка. В учебния план е предвидени 1 курсов проект. Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа по "Авиационна техника и технологии". В края на всеки семестър се натрупват по 30 образователни кредита. Общо за курса на обучение кредитите са 60 от които 15 за дипломна работа. При завършване на обучението по специалността „Авиационна техника и технологии” се издава диплом за завършена образователна квалификационна степен (ОКС) „магистър” с професионална квалификация „магистър - инженер”. При лично писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава европейско приложение на дипломата.

Блоковете от учебния план са:

Първи блок „Задължителни дисциплини” –  включва дисциплините Авиационни двигатели, Автоматизирани системи за проектиране, Аеродинамика и динамика на полета, Бордови и наземни средства за контрол, Експлоатационна надеждност и диагностика на авиационната техника, Компютърно моделиране, Стандартизация и метрология, Глобални системи за навигация, Системи за управление на силовите установки на летателните апарати, Компютърни системи за управление на летателните апарати, Проектиране на летателни апарати и авиационни двигатели, които позволяват обучаемите да придобият базови знания и компетентности, необходими за по-нататъшнaтa специализация.

Втори блок „Избираеми дисциплини” – включва дисциплините Мрежови информационни технологии или Авиационни композитни материали и конструкции, Наземни комплекси и стартови съоръжения или Механика на разрушението, Самолетообслужваща техника или Ремонт на летателни апарати, Управление на въздушното движение или Управление на техническата експлоатация.

Трети блок „Факултативни дисциплини” – включва дисциплините Аерокосмически системи или Гориво-смазочни материали, специални течности и газове

Учебните дисциплини са подредени в логическа последователност и продължителност позволяваща придобиване на фундаментални и специални знания и компетентности и формиране на умения и навици подчинени на философията на последователното непрекъснато придобиване и надграждане на знания, умения и компетентности.

След завършване курса на обучение Випускникът трябва да притежава следните основни компетентности:

 • да прилага инженерните методи и модели при управление и поддържане на авиационни технически системи и обекти;
 • да участва в разработването, организацията и управлението на технологични  процеси в производството, експлоатацията и ремонта на въздухоплавателни средства, самолетообслужваща техника и летищни комплекси;
 • да разкрива проблемите, да анализира причините, да генерира алтернативи и взема решение и организира изпълнението на взетото решение в областта на експлоатацията, поддръжката и ремонта на авиационната техника;
 • да планира, организира и ръководи експлоатацията и ремонта на авиационната техника в транспортни или други фирми и предприятия;
 • да участва в организирането на производствени и технологични процеси свързани с поддръжката и ремонта на авиационната, самолетообслужващата техника и летищните комплекси.

2. Професионална реализация.

След завършване на пълния курс на обучение по специалността „Авиационна техника и технологии” випускника ще е в състояние:

 • Да работи на инженерни длъжности в управлението на поддържането, експлоатацията и възстановяването на планьора и силовата установка на въздухоплавателни средства с гражданско и военно предназначение;
 • Да ръководи или  участва в планирането и организацията на поддръжката на летателни апарати и самолетообслужваща техника на фирми от публично-частния сектор;
 • Да заема длъжности в авиоремонтни фирми, изискващи квалификация “магистър-инженер” по специалността “Авиационна техника и технологии”;
 • Да участва в научни изследвания и проекти в областта на авиационната техника и технологии;
 • Да извършва консултантска и експертна дейност в областта на своята квалификация;
 • Да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот.

3. Обучаемите, завършили образователната програма:

3.1. Придобиват нови знания:

 • за прилагане на класически и компютърни инженерни методи за анализ и проектиране на технически изделия  в областта на авиацията;
 • за проектиране, организация и управление на технологични процеси в областта на авиацията;
 • за технологиите за производство и ремонт на авиационна и самолетообслужваща техника;
 • за управлението на експлоатацията, поддръжката и ремонта на летищните комплекси.

3.2. Изградени нови способности:

 • да извършват кинематичен и динамичен анализ на механични системи;
 • да извършват якостно-деформационно проектиране  на механични авиационни конструкции;
 • да работят със софтуер за обработка и анализ на данни, инженерни разчети и проектиране;
 • да планират, ръководи и отчитат експлоатацията и ремонта на технически обекти и системи от въздухоплавателните средства, самолетообслужващата техника и летищните комплекси;
 • ефективно да управляват материални, човешки и информационни ресурси;
 • да прилагат научен подход при вземане на управленски решения;
 • да прилагат правната и нормативна уредба;
 • да ползват техническа и справочна документация и информация;
 • да комуникират и работят в екип в нееднородна среда.

3.3. Ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията в която работи;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • способи за общуване, комуникация и работа в екип в нееднородна среда;
 • приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честа;
 • уважение към символите на държавата.