Специалност „Авиационно въоръжение”

Образователно-квалификационна степен “Магистър”
Професионална квалификация „Магистър-инженер по авиационно въоръжение”
Форма на обучение – задочна
Срок на обучение – 2 години (4 семестъра)
 
Изисквания: Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалности от професионалните направления “Машинно инженерство”, “Електротехника, електроника и автоматика”, “Комуникационна и компютърна техника”, “Енергетика”, “Транспорт, корабоплаване и авиация”, “Общо инженерство”.
 
1. Насоченост на изграждането на випускника от специалността и изпълнявани функции.
 
Задълбочените научни знания позволяват на завършилите специалността магистър-инженери да осъществяват научноизследователска, конструкторска, управленческа и научно-преподавателска дейности. Те могат да се реализират в производствената или непроизводствената сфера. Професионалната им подготовка позволява да работят в научни, производствени, развойни, ремонтни и управленчески звена в държавни предприятия и организации, в частни фирми, в БА и др.
Получават се инженерни специални знания за създаване, ремонт и експлоатация на комплекса авиационно въоръжение.
 
2. Професионална реализация
Завършилите магистър-инженери могат успешно да изпълняват следните функции:
- осъществяване на научно-изследователска, конструкторска, проектантска и развойна дейност в различни областта на авиационното въоръжение;
- да формулират и решават задачи в областта на авиационно въоръжение и отбранителната промишленост;
- ръководство на колективи от специалисти, работещи в отбранителната промишленост;
- утилизация на авиационни боеприпаси.
Завършилите магистър-инженери могат успешно да работят в следните области:
- в научно-изследователски, проектантски, производствени и развойни звена от производствената и непроизводствената сфера;
- като ръководещ инженерен състав в авиационните ремонтни заводи и военно-промишления комплекс;
- в научно-изследователски, конструкторски и инженерингови организации и фирми в областта на въоръжението.
 
3. Обучаемите, завършили образователната програма:
3.1. Придобиват знания за:
 • авиационното артилерийско, бомбардировъчно и ракетно въоръжение;
 • авиационното прицелно оборудване;
 • системите за управление на авиационното въоръжение;
 • системите за диагностика и контрол на авиационното въоръжение;
 • експлоатацията и ремонта на авиационното въоръжение;
 • бойното използване и бойната ефективност на авиационното въоръжение.
Випускниците трябва да имат солидна фундаментална и професионална подготовка, висока ерудиция, езикова култура и способности за по-нататъшно развитие и обогатяване на своите знания. В процеса на обучението, те трябва да придобият задълбочени знания, допълващи бакалавърската им подготовка. Учебните дисциплини, формиращи ги като магистър-инженери в областта на авиационното въоръжение са: управляеми и неуправляеми авиационни средства за поразяване, оптико-електронни прибори и системи, експертни системи за бойно използване, установки и системи за управление на авиационното въоръжение и др.
 
3.2. Изградени нови способности:
 • компетентно да решава въпросите, свързани с техническата експлоатация, съхранението и бойното използване на авиационните средства за поразяване;
 • да анализира причините за възникване на неизправности по авиационното въоръжение;
 • да извършва необходимите работи по проверката, регулирането и ремонта на системите на авиационното въоръжение;
 • самостоятелно да изучва нова авиационна техника, особеностите на нейната експлоатация и ремонт;
 • да води техническата документация на авиационното въоръжение при различните видове подготовки, ремонт, съхранение и регламентни работи.
Магистър-инженерът по специалността “Авиационно въоръжение” трябва да притежава следните умения:
 • да формулира и решава задачи, свързани с управлението на процесите на техническата експлоатация и ремонта;
 • да проектира и конструира елементи, възли и системи в съответната област;
 • да организира експлоатационен и ремонтен процес;
 • да формира ефективно работещи колективи и да обучава подчинените си в областта на професионалната им подготовка.
 
3.3. Ценностни ориентации и нагласи:
 • лоялност към институцията в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • етика на общуване в служебната йерархия;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите.
ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ