Специалност “Въоръжение и боеприпаси”


Образователно-квалификационна степен -  „Магистър“
Професионална квалификация  „Mагистър инженер“
Форма на обучение – задочна и дистанционна
Срок на обучение – 1 години (2 семестъра)

Изисквания: кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” специалности от област на висшето образование 5 „Технически науки“ от професионалните направления 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация


1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Задълбочените научни знания позволяват на завършилите специалността „Въоръжение и боеприпаси“ магистър-инженери да осъществяват научноизследователска, конструкторска, управленческа и научно-преподавателска дейности. Те могат да се реализират в производствената или непроизводствената сфера. Професионалната им подготовка позволява да работят в научни, производствени, развойни, ремонтни и управленчески звена в държавни и частни фирми свързани с военната индустрия и др.

Придобиват инженерни способности за създаване, производство, ремонт и експлоатация на комплекса въоръжение-боеприпаси.

Завършилите магистър-инженери могат успешно да изпълняват следните функции:

  • осъществяване на научно-изследователска, конструкторска, проектантска и развойна дейност в различни области на въоръжението и боеприпасите;
  • да формулират и решават задачи в областта на въоръжението и боеприпасите на отбранителната промишленост;
  • ръководство на колективи от специалисти, работещи в отбранителната промишленост;
  • утилизация на боеприпаси.

Завършилите магистър-инженери могат успешно да работят в следните области:

  • в научно-изследователски, проектантски, производствени и развойни звена от производствената и непроизводствената сфера във военната индустрия;
  • като ръководещ инженерен състав, във фирми свързани с военно промишления комплекс;
  • в научно-изследователски, конструкторски и инженерингови организации и фирми в областта на въоръжението.

2. Изисквания към подготовката на випускника.

Випускниците трябва да имат солидна фундаментална и професионална подготовка, висока ерудиция, езикова култура и способности за по-нататъшно развитие и обогатяване на своите знания. В процеса на обучението те трябва да придобият задълбочени знания, допълващи бакалавърската им подготовка. Учебните дисциплини, формиращи ги като магистър-инженери в областта на въоръжението и боеприпасите са: управляеми и неуправляеми средства за поразяване, оптикоелектронни прибори и системи, експертни системи за бойно използване, установки и системи за управление на въоръжение и др.

Магистър-инженерът по специалността “Въоръжение и боеприпаси” трябва да притежава следните умения:

  • да формулира и решава задачи, свързани с управление на процесите на проектирането, изпитанието, производството и утилизацията на боеприпасите;
  • да използва специализиран софтуер за проектиране и конструиране на елементи, възли и системи в съответната област.
Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение
Въздухоплавателни средства и авиационни двигатели
Автоматика, информационни и управляваща техника
Електроника
Роботехнически авиационни системи
Авиационна електроника
Авиационен мениджмънт
Летец пилот
Аерокосмическа техника