Специалност “Аерокосмическа техника”


Образователно-квалификационна степен -  „Магистър“
Професионална квалификация  „Магистър-инженер“
Форма на обучение – редовна, задочна и дистанционна
Срок на обучение – 1 години (2 семестъра)

Изисквания: кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ по специалности от област на висшето образование 5 „Технически науки


1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Магистърската програма по „Аерокосмическа техника” предвижда профилираща специализирана подготовка на випускника в професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация” от област „Технически науки”. Обучението по специалността е насочено към изграждане в бъдещия авиационен специалист на възможности за прилагане на фундаментални теоретични знания и изграждане на практически умения и базова компетентност за изпълняване на специфични професионални задължения в областта на Аерокосмическата техника, умения за анализ и вземане на управленски и технически решения, работа в екип в условията на конкурентна среда и дефицит от време, способности за самостоятелно изучаване и оценка на нова авиационна техника и технологии за експлоатация, и разбиране за необходимостта от повишаване на квалификацията през целия живот.

Учебният план за обучение по специалността „Аерокосмическа техника” е с общ хорариум от 585 учебни часа, от които 390 часа лекции и 195 часа упражнения. Структуриран е в 2 блока, задължителен и избираем. Задължителните дисциплини са 6 на брой и завършват със семестриален изпит първият семестър. През вторият семестър обучаемият избира 5 дисциплини от вторият блок, които завършват със семестриален изпит. Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа по " Аерокосмическа техника ". В края на всеки семестър се натрупват по 30 образователни кредита. Общо за курса на обучение кредитите са 60. При завършване на обучението по специалността „Аерокосмическа техника” се издава диплом за завършена образователна квалификационна степен (ОКС) „магистър” с професионална квалификация „магистър - инженер”. При лично писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава европейско приложение на дипломата.

Блоковете от учебния план са:

Първи блок „Задължителни дисциплини” включва дисциплините Авиационни двигатели, Автоматизирани системи за проектиране, Аеродинамика и динамика на полета, Бордови и наземни средства за контрол, Експлоатационна надеждност и диагностика на авиационната техника, Стандартизация и метрология, които позволяват обучаемите да придобият базови знания и компетентности, необходими за по-нататъшната специализация.

Втори блок „Избираеми дисциплини” включва дисциплините Ремонт на летателни апарати или Авиационни композитни материали и конструкции, Управление на техническата експлоатация или Механика на разрушението, Проектиране на летателни апарати и авиационни двигатели или Системи за управление на силовите установки на летателните апарати, Компютърни системи за управление на летателните апарати или Авиационни гориво-смазочни материали, специални течности и газове, Аерокосмически системи или Глобални системи за навигация.

1. След завършване курса на обучение Випускникът трябва да притежава следните основни компетентности:

 • да прилага инженерните методи и модели при управление и поддържане на авиационни технически системи и обекти;
 • да участва в разработването, организацията и управлението на технологични процеси в производството, експлоатацията и ремонта на въздухоплавателни средства, самолетообслужваща техника и летищни комплекси;
 • да разкрива проблемите, да анализира причините, да генерира алтернативи и взема решение, да организира изпълнението на взетото решение в областта на експлоатацията, поддръжката и ремонта на авиационната техника;
 • да планира, организира и ръководи експлоатацията и ремонта на авиационната техника в транспортни или други фирми и предприятия;
 • да участва в организирането на производствени и технологични процеси свързани с поддръжката и ремонта на авиационната, самолетообслужващата техника и летищните комплекси.

2. Професионална реализация.

След завършване на пълния курс на обучение по специалността „Електроника” випускника ще е в състояние:

 • членове на научно-изследователски, проектантски, производствени и развойни звена от производствената и непроизводствената сфера;
 • ръководещ инженер в авиационните ремонтни заводи, фирми за експлоатация и ремонт на електронни системи;
 • ръководещ инженер във фирми в областта на електрониката;
 • в научно-изследователски, конструкторски и инженерингови организации и фирми по изграждане, експлоатация, и развитие на технически, технико-икономически и организационни системи за управление;
 • в производствени и експлоатационни звена и фирми в областта на, електрониката.

3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции.

3.1. Придобиват нови знания:

 • за прилагане на класически и компютърни инженерни методи за анализ и проектиране на технически изделия в областта на авиацията;
 • за проектиране, организация и управление на технологични процеси в областта на авиацията;
 • за технологиите за производство и ремонт на авиационна и самолетообслужваща техника;
 • за управлението на експлоатацията, поддръжката и ремонта на летищните комплекси.

3.2. Изградени нови способности:

 • да извършват кинематичен и динамичен анализ на механични системи;
 • да извършват якостно-деформационно проектиране на механични авиационни конструкции;
 • да работят със софтуер за обработка и анализ на данни, инженерни разчети и проектиране;
 • да планират, ръководи и отчитат експлоатацията и ремонта на технически обекти и системи от въздухоплавателните средства, самолетообслужващата техника и летищните комплекси;
 • ефективно да управляват материални, човешки и информационни ресурси;
 • да прилагат научен подход при вземане на управленски решения;
 • да прилагат правната и нормативна уредба;
 • да ползват техническа и справочна документация и информация;
 • да комуникират и работят в екип в нееднородна среда.

3.3. Ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията в която работи;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • способи за общуване, комуникация и работа в екип в нееднородна среда;
 • приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честа;
 • уважение към символите на държавата.
Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение
Въздухоплавателни средства и авиационни двигатели
Автоматика, информационни и управляваща техника
Електроника
Роботехнически авиационни системи
Авиационна електроника
Авиационен мениджмънт
Летец пилот
Въоръжение и боеприпаси