Катедра АТТ

Катедра "Авиационна техника и технологии"Полковник доц. д-р инж. Любомир Василев Митов
Дата и място на раждане 26.09.1968г., гр. Кюстендил
Семейно положение женен, с две деца
Езици английски STANAG 2, 2+, 2, 2+, руски
Професионално развитие
2020 – до сега Началник катедра „Авиационна техника и технологии“
2016 - 2020 Доцент в катедра „Авиационна техника и технологии“
2010 – 2016 Гл. ас. в катедра „Авиационна техника и технологии“
2009 – 2010 Асистент в катедра „Аеродинамика и конструкция на летателните апарати“
2001 – 2010 Научен сътрудник III степен в секция „Авиация“
1998 – 2001 Редовен докторант към катедра „Ремонт на летателни апарати“
1992 – 1998 Старши техник по самолета и двигателя в 25 ИБАБ – Чешнегирово
Научна информация
Учебници и учебни пособия – 2 бр.
Доклади и научни статии – повече от 20 бр.
Участие в научни проекти – 2 бр.
Ръководени лекции по учебни дисциплини
Хидравлика и пневматика
Конструкция на самолет L-39ZA
Конструкция на самолет Pilatus PC9M
Теория на машините и механизмите
Стандартизация и метрология
Машинознание
Експлоатация на летателните апарати
Образование
2016 Доцент
2012 Доктор по научната специалност „Технология за производство на летателни апарати
1987 – 1992 ВВВУ „Георги Бенковски“ - специалност „Експлоатация и ремонт на летателни апарати
Награди
2016 SUMA CUM LAUDE


полк. доц. д-р инж. Асен Ангелов Маринов asen_aerodynamics@abv.bg
полк. доц. д-р инж. Иван Иванов Маринов navyvoniram@abv.bg
полк. доц. д-р инж. Христо Бориславов Чуклев hchuklev@mail.bg
м-р инж. Пламен Димитров Кръстев pdkrastev@abv.bg
к-н инж. Николай Георгиев Кънчев nikolaikanchev@yahoo.com
доц. д-р инж. Владимир Светославов Савов vladsavov@yahoo.com
доц. д-р инж. Валентин Костадинов Киров vkirov@abv.bg
доц. д-р инж. Тошко Маринов Маринов tmarinov@af-acad.bg
доц. д-р инж. Пенчо Димитров Иванов pdi1954@abv.bg
доц. д-р инж. Борислав Иванов Додев bdodev@abv.bg
Катедра «Авиационна техника и технологи» на ВВВУ «Г. Бенковски» е наследник на катедри «Техническа механика», «Аеродинамика и ВСП», «Конструкция на летателните апарати», «Авиационни двигатели», «Техническа експлоатация на летателните апарати» и «Ремонт на летателните апарати» на ВНВВУ «Г. Бенковски».
Катедрата е водеща за специалностите «Летателна експлоатация на въздухоплавателните средства“ и „Авиационна техника и технологии“ и отговаря за военните специализации „Летец-пилот“, „Летателни апарати и авиационни двигатели“ и „Летищно-техническо осигуряване“.
В катедрата се преподават фундаментални за машиностроителните специалности дисциплини като „Теоретична механика“, „Инженерна графика“, „Съпротивление на материалите“, „Термодинамика“ и „Машинни елементи“. Преподават се основополагаши за авиационните професии дисциплини като „Конструкция на авиационните двигатели“, „Конструкция на летателните апарати“, „Аеродинамика на летателните апарати“, „Авиационни технологии“. Водят се и определящи за авиационните специалисти дисциплини като „Техническа експлоатация“, „Ремонт на летателните апарати“ и „Инженерно-авиационно осигуряване“.
Катедра „Авиационна техника и технологии“ разполага с богата учебно-материална база включваща кабинети по основните дисциплини оборудвани с множество образци авиационна техника, лаборатории по аеродинамика, материалознание и неразрушаващ контрол.
Катедрата разполага с Техничека база за ремонт с редица работилници и авиационен хангар с площ 2000 кв. метра в който се намират десетки едрогабаритни агрегати от въздухоплавателни средства, авиационни двигатели, 7 самолета и един вертолет.
Приоритетни за научната работа на катедрата са изследванията в областта на авиационните тренажори, технологиите за възстановяване на ресурса на авиационната техника и технологиите за производство и експлоатация на безпилотни летателни апарати.