Програма „ЕРАЗЪМ+“ е Европейска програма за образование, обучение, младежи и спорт. От 2021 г. ВВВУ „Георги Бенковски“ притежава Еразъм Харта -Ref.Ares (2021)1526648-27/02/2021 г. Притежаването на Еразъм Харта за висше образование е условието за висшите училища да могат да се възползват от възможностите, които предлага Програма „ЕРАЗЪМ+“ за участие в проекти в областта на образованието, обучението, младежта и спорта през новия програмен период: 2021-2027 година. Център за развитие на човешките ресурси e Националната агенция за България по администриране на Програма „Еразъм+” и Програма „Европейски корпус за солидарност”.


През 2020 г. стартира проектът „International Air Force Semester“ по Програма Еразъм+, КД 203 за Стратегически партньорства във Висшето образование. Проектът цели да създаде обща програма за обучение (общ семестър) на курсанти, за да се улесни студентския обмен между различни европейски военновъздушни училища и академии, да се уеднакви съдържанието на учебните планове и качеството на обучение. Организациите, които участват в проекта, са Военновъздушна академия на Гърция, Военновъздушната академия „Хенри Коанда“, Румъния и Военновъздушна академия на Португалия. От 2022 г. се е присъединила и Военновъздушна академия, Полша. Поетапно следва присъединяването на всички европейски военновъздушни академии.

ДПрез 2022 г. Академичния съвет на ВВВУ взе единодушно решение за пълноправно присъединяване към „International Air Force Semester“ и преструктуриране учебния план на специалност „Летец-пилот“ съгласно проекта.

В периода 02.10.2023 г. - 22.12.2023 г. се проведе пилотен проект на семестъра във ВВВУ по програма „Еразъм+“ с участието на четирима курсанти от Полския военновъздушен университет, град Деблин, Полша и двама курсанта от ВВВУ.

Курсантите от Polish Air Force University са: Leon WODZICKI, Korneliusz Jan ZIEBA, Szymon STAWINOGA и Wojciech KACZMARCZYK.

Международният семестър включва 10 дисциплини, а преподавателите, ангажирани с тяхното обучение във ВВВУ са:

полк. проф. д-р инж. Марин МАРИНОВ, м-р гл. ас. инж. Велислава ПЕНЕВА, м-р ас. д-р инж. Николай КЪНЧЕВ, м-р ас. инж. Йордан КАЦАРОВ, ст. лейт. ас. инж. Милен СИМЕОНОВ, доц. д-р Филип ФИЛИПОВ, доц. д-р инж. Георги СТАНЧЕВ, ст. преп. д-р Ваня КАЦАРСКА, ст. преп. Явор ВЪРБАНОВ и ас. Данаил ДАМЯНОВ.

От ВВВУ „Г. Бенковски“ участваха двама курсанти - к-т мл. серж. Сияна Янкова и к-т мл. серж. Радостин Гешев, специализация "Летец-пилот".

Курсант ст. серж. Теодор Бочуков беше ангажиран с извънкласната дейност и занимания през свободното време на чуждестранните обучаеми.

По същото време 8 курсанта от ВВВУ, специалност летец-пилот, взеха участие w провелите се International Air Force Semester в академиите партньори - Air Force Academy, Brasov, Romania, Polish Air Force University, Deblin, Poland, Air Force Academy Portugal, Amadora, Portugal и Hellenic Air Force Academy, Athens, Greece

Офис „Международно сътрудничество“ и Ръководството на училището сърдечно благодарят на всички преподаватели, колеги и курсанти, участвали в реализирането на пилотния международен семестър!

Специални благодарности на Colonel Assoc. Prof. Hon. Sen Prof Harald GELL,PhD, Major Christoforos CHRISTOFOROU, Lt.Col. Assoc.Prof. Cosmina-Oana ROMAN, PhD, Ms Małgorzata Bernat, Ms Ilona Skoczewska, Lieutenant Colonel Luis Felix, Major Konstantinos Tsanakas, Major Ilias Papadopoulos, Assistant Professor Panagiotis J. Papakanellos.


През 2020 г. стартира проектът „International Air Force Semester“ по Програма Еразъм+, КД 203 за Стратегически партньорства във Висшето образование. Проектът цели да създаде обща програма за обучение (общ семестър) на курсанти, за да се улесни студентския обмен между различни европейски военновъздушни училища и академии, да се уеднакви съдържанието на учебните планове и качеството на обучение. Организациите, които участват в проекта, са Военновъздушна академия на Гърция, Военновъздушната академия „Хенри Коанда“, Румъния и Военновъздушна академия на Португалия. От 2022 г. се е присъединила и Военновъздушна академия, Полша. Поетапно следва присъединяването на всички европейски военновъздушни академии.

ДПрез 2022 г. Академичния съвет на ВВВУ взе единодушно решение за пълноправно присъединяване към „International Air Force Semester“ и преструктуриране учебния план на специалност „Летец-пилот“ съгласно проекта.

В периода 02.10.2023 г. - 22.12.2023 г. се проведе пилотен проект на семестъра във ВВВУ по програма „Еразъм+“ с участието на четирима курсанти от Полския военновъздушен университет, град Деблин, Полша и двама курсанта от ВВВУ.

Курсантите от Polish Air Force University са: Leon WODZICKI, Korneliusz Jan ZIEBA, Szymon STAWINOGA и Wojciech KACZMARCZYK.

Международният семестър включва 10 дисциплини, а преподавателите, ангажирани с тяхното обучение във ВВВУ са:

полк. проф. д-р инж. Марин МАРИНОВ, м-р гл. ас. инж. Велислава ПЕНЕВА, м-р ас. д-р инж. Николай КЪНЧЕВ, м-р ас. инж. Йордан КАЦАРОВ, ст. лейт. ас. инж. Милен СИМЕОНОВ, доц. д-р Филип ФИЛИПОВ, доц. д-р инж. Георги СТАНЧЕВ, ст. преп. д-р Ваня КАЦАРСКА, ст. преп. Явор ВЪРБАНОВ и ас. Данаил ДАМЯНОВ.

От ВВВУ „Г. Бенковски“ участваха двама курсанти - к-т мл. серж. Сияна Янкова и к-т мл. серж. Радостин Гешев, специализация "Летец-пилот".

Курсант ст. серж. Теодор Бочуков беше ангажиран с извънкласната дейност и занимания през свободното време на чуждестранните обучаеми.

По същото време 8 курсанта от ВВВУ, специалност летец-пилот, взеха участие w провелите се International Air Force Semester в академиите партньори - Air Force Academy, Brasov, Romania, Polish Air Force University, Deblin, Poland, Air Force Academy Portugal, Amadora, Portugal и Hellenic Air Force Academy, Athens, Greece

Офис „Международно сътрудничество“ и Ръководството на училището сърдечно благодарят на всички преподаватели, колеги и курсанти, участвали в реализирането на пилотния международен семестър!

Специални благодарности на Colonel Assoc. Prof. Hon. Sen Prof Harald GELL,PhD, Major Christoforos CHRISTOFOROU, Lt.Col. Assoc.Prof. Cosmina-Oana ROMAN, PhD, Ms Małgorzata Bernat, Ms Ilona Skoczewska, Lieutenant Colonel Luis Felix, Major Konstantinos Tsanakas, Major Ilias Papadopoulos, Assistant Professor Panagiotis J. Papakanellos.


С гордост можем да съобщим, че успешно приключиха участията на курсанти и студенти от ВВВУ „Георги Бенковски“ в международни мобилности по програма Еразъм +, провели се през летния семестър на академичната 2022-2023 год.

Девет курсанта от втори и трети курса представиха блестящо училището в провелите се стажове и обучения в партньорски военни училища и академии в Испания, Унгария, Полша, Чехия и Румъния.

Курсант-младши сержант Николай Гюров, курсант-младши сержант Ирина Илиева, курсант-младши сержант Кристолен Наумов, курсант-сержант Борислав Иванов, курсант-сержант Алекс Сандев, курсант-сержант Ивана Христова, както и студентките Дария Динкова и Добромира Бориславова разработиха проекти по зададени теми и успешно ги защитиха.

Курсант-сержант Кристиян Кръстев продължи традицията, представители на ВВВУ „Георги Бенковски“ да участват в обучение в Техническия семестър, провеждан ежегодно от Military Technical Academy „Ferdinand I“, град Букурещ, Румъния. В Техническия семестър в Military Technical Academy „Ferdinand I“, град Букурещ, Румъния гост- преподаватели по програма Еразъм + през изминалия семестър бяха майор асистент Йордан Кацаров , полковник професор д-р инж. Марин Маринов и доцент д-р инж. Стойко Стойков.


In 2020 was launched a project under the Erasmus+ Program, KD 203 for Strategic Partnerships in Higher Education, aiming to implement the "International Air Force Semester". The project’s goal is to create a common training program (common semester) for cadets, to settle successful student exchange between different European air force academies, to standardize the curricula and the content of the curricula and the quality of training. The organizations participating in the project are Air Force Academy, Brasov, Romania, Air Force Academy Portugal and Hellenic Air Force Academy, Athens, Greece. The Polish Air Force University, Deblin, Poland has also joined the project since 2022.

ПIn 2022, the Academic Council of BAFA decided unanimously to join the "International Air Force Semester" and restructure the curriculum of the "Pilot " specialty according to the project recommendations.

In the period 02.10.2023 - 22.12.2023, BAFA conducted a pilot International Air Force Semester under the Erasmus+ program with the participation of four cadets from the Polish Air Force University, Deblin, Poland and two Bulgarian cadets.

The cadets from the Polish Air Force University are: Leon WODZICKI, Korneliusz Jan ZIEBA, Szymon STAWINOGA and Wojciech KACZMARCZYK.

he international semester includes 10 subjects and the teachers involved in their training at BAFA are:

Col. Prof. Marin MARINOV, Associate Professor Philip FILIPOV, Associate Professor Georgi STANCHEV, Assistant Professor Milen SIMEONOV, Assistant Professor Danail DAMYANOV, Senior Teacher Vanya KATSARSKA, and Senior Teacher Yavor VARBANOV.

The BAFA cadets, who took part are - cadet Siyana Yankova and cadet Radostin Geshev.

Cadet Teodor Bochukov was responsible for the extracurricular activities and leisure activities of the foreign students.

At the same time, 8 cadets from the Bulgarian Air Force Academy, pilots, participated in the International Air Force Semester at our partners’ academies - Air Force Academy, Brasov, Romania, Polish Air Force University, Deblin, Poland, Air Force Academy Portugal and Hellenic Air Force Academy, Athens, Greece.

BAFA Foreign affairs office as well the Academy Commanders want cordially to thank all teachers, colleagues and cadets, who participated in the implementation of the pilot IAFS!

Special thanks to our partners: Colonel Assoc. Prof. Hon. Sen Prof Harald GELL,PhD, Major Christoforos CHRISTOFOROU, Lt.Col. Assoc.Prof. Cosmina-Oana ROMAN, PhD, Ms Małgorzata Bernat, Ms Ilona Skoczewska, Lieutenant Colonel Luis Felix, Major Konstantinos Tsanakas, Major Ilias Papadopoulos, Assistant Professor Panagiotis J. Papakanellos.


We are offering free accommodation in our dormitories on a first-come-first-serve basis, two persons per room! Five equipped rooms for ten foreign students available (free bed linen incl.) High-speed Wi-Fi and TV offered! Free accommodation does not include food! Lunches are available at the garrison mess hall with pre- order ( you can choose and pay previous day, usually two or three options for a main course, approximate price 2-4 BGR Leva, 1.5-2 Euro). Short order cooks are available each working day including grilled chicken, pork and scrambled eggs. Take away for dinner is available!
„Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.“A beautiful sunset