ОБЯВЯ за ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

На 18.04.2022г. от 13,30 часа в сградата на ВВВУ „Георги Бенковски“, гр. Долна Митрополия, ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ № 1, Учебен корпус „А“, Конферентна зала,  търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, представляващи метални отпадъци, както следва:

Наименование Мярка Количество Ед. Цена с ДДС/ кг Обща начална стойност с ДДС
Чугун и стомана кг 31000,00 0,60 лв. 18 600,00 лв.
Общото количество метални отпадъци е ориентировъчно и възлиза на  31000,00 /Тридесет и една хиляди/ кг. В случай, че се получи по-голямо количество, спечелилият участник се задължава да изкупи цялото количество по цена, обявена в окончателният тръжен протокол, който се съставя и подписва от тръжната комисия.
Начална тръжна цена :18 600  лева с ДДС.
Стъпка на наддаване : 10% от началната цена на килограм с ДДС.
Размер на депозита за участие: 10 % от началната тръжна цена без ДДС. Депозитът за участие в търга се внася по банков път по сметката на ВВВУ „ Георги Бенковски“ – Банка ДСК, IBAN BG56 STSA 9300 3332 3200 10, BIC STSABGSF.
Тръжната документация е безплатна. Получава се от регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на училището или се изтегля от интернет страницата на ВВВУ „Георги Бенковски“ https://www.af-acad.bg/
До участие в процедурата ще бъдат допускани лица, които са заявили желание да закупят цялото количество метални отпадъци и които представят всички изискуеми документи за участие, упоменати в заповедта за провеждане на търга.
Оглед на вещите може да се извършва всеки работен ден от 08.04-15.04.2022 г. включително, от 08:00 часа до 16:00 часа в дните от понеделник до четвъртък и от 08:00 часа до 14:00 часа в петък, на адрес: област Плевен, град Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1 и гр. Плевен, ул. „Цар Самуил“ № 56.
Заявки за участие в търга се подават всеки работен ден от 08.04-15.04.2022 г.  включително, от 08:00 часа до 16:00 часа в дните от понеделник до четвъртък и от 08:00 часа до 14:00 часа в петък., в регистратура за класифицирана и некласифицирана информация, находяща се в „Библиотечен комплекс“ на ВВВУ „Г. Бенковски”, гр. Долна Митрополия, чрез подаване на запечатан непрозрачен плик, съдържащ описаните в заповедта за провеждане на търга документи.
За допълнителна информация – Мобилен телефон 0898637557.