Медицински прегледи за кандидат-курсанти

На кандидатите за курсанти във ВВВУ „Георги Бенковски“ за всички наземни специализации се извършва медицинско освидетелстване на годността във Военномедицинска академия – гр. София.

Кандидите в кампанията за РАНЕН ПРИЕМ се явяват за медицинско освидетелстване на годността до 19.03.2020г. не по-късно от 07.30 часа на определената дата. Кандидатите трябва да не са закусвали и да са отпочинали (гладни и жадни).

КАНДИДАТИТЕ, КОИТО СА ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТ-КУРСАНТСКА КАМПАНИЯ И В ДРУГО ВОЕННО УЧИЛИЩЕ, МОЛИМ ДА УВЕДОМЯТ ЗА ТОВА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ПРИЕМАЩИ ДОКУМЕНТИТЕ.

Кандидатите за курсанти във ВВВУ „Георги Бенковски” се явяват лично в структурите на Военномедицинска академия със следните документи:

1. Писмо-направление от началника на ВВВУ „Георги Бенковски” (получава се от служителя в приемния център във Военен клуб – гр. Плевен, от мобилните екипи при посещенията им във Военните клубове в гр. Шумен, в гр. Благоевград, в ЦВК - гр. София , Военен клуб - гр. Велико Търново и във Военните окръжия – гр. Враца и гр. Пловдив).
За да получи писмо-направление, кандидатът трябва да е подал ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ документи за кандидатстване и да е заплатил такси за комплект документи за кандидатстване в размер на 10 лв. и такса за първи изпит в размер на 30 лв.

2. Лична карта;

3. Оригинал или служебно заверено копие на документ (удостоверение) от областния Център за психично здраве (психодиспансер);

4. Лична амбулаторна карта, заверена, с подпис, номер и печат от личния лекар и етапна епикриза от личния лекар (с отразени минали заболявания, операции, травми, алергии, диспансеризация, фамилна анамнеза и проведени имунизации) или здравна книжка (за военнослужещите);

5. Химикал.

На неявилите се на определената дата за медицинско освидетелстване на годността В КАМПАНИЯТА ЗА РАНЕН ПРИЕМ, не се осигуряват допълнителни дати за явяване и те не могат да участват в класирането в кампанията за ранен прием. При желание от тяхна страна могат да продължат с участието си в приема, но по условията за редовна приемна кампания.

Всички кандидати за курсанти за наземни специализации преминават на медицински преглед във ВМА – гр. София в рамките на 2 (два) дни.

Медицинското освидетелстване на годността на кандидат-курсантите за специализация „Летец-пилот“ и „Ръководител на въздушното движение“ за РАННИЯ ПРИЕМ се извършва във Военно медицинска академия за времето от 16.03.2020 г. до 19.03.2020 г. включително. Този преглед се провежда в рамките на 4 (четири) дни.

За времето на медицинското освидетелстване на годността, кандидатите за курсанти трябва самостоятелно да си организират място за престой.

Оценките за медицинското освидетелстване на годността са:
- „годен за обучение във висше военно училище“;
- „негоден за обучение във висше военно училище“;
- Негоден за обучение по специализация „Летец-пилот“;
- Негоден за обучение по специализация „Ръководител на въздушното движение“.

Резултатите от медицинското освидетелстване на годността са валидни за цялата приемна кампания, независимо от датата за явяване.