Специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника”


Образователно-квалификационна степен „Магистър”
Професионална квалификация „Магистър-инженер по автоматика, информационна и управляваща техника”
Форма на обучение – редовна и задочна
Срок на обучение – 2 семестъра

Изисквания: кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалности от област на висшето образование „Технически науки”


1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Професионалното предназначение на инженер-магистъра по „Автоматика, информационна и управляваща техника” е да е подготвен да осъществява инженерна, управленческа и научно-педагогическа дейности. Да може да управлява ефективно материалните, финансовите, човешките и информационни ресурси на предприятието, обективно да анализира социално-икономическите и обществените процеси, да изработва и взема обосновани управленски решения

Завършилите магистър-инженери са способни да изпълняват следните функции:

 • компетентно и творческо решаване на въпросите, свързани с техническата експлоатация и ремонта на електроприборни и автоматични системи, обслужващата техника и контролно-измервателната и информационна техника;
 • самостоятелно усвояване на работата с нова техника, особеностите на нейната експлоатация и ремонт; осъществяване на инженерна дейност по автоматизация и управление във всички стопански отрасли на страната - в материалната и нематериалната сфери;
 • провеждане на внедрителска, експлоатационна, сервизна и развойна дейност в различни области на автоматизацията, приборостроенето, средствата за измерване, информационната техника и др;
 • компетентно ръководство на подчинения личен състав, организиране и провеждане на ефективен учебно-възпитателен процес.

Възможно е обучение за придобиване на ОКС “Магистър” за завършили ОКС “Професионален бакалавър” в същото професионално направление с продължителност пет семестъра.

2. Изисквания към подготовката на випускника

Випускниците трябва да имат солидна фундаментална и професионална подготовка, висока ерудиция, езикова култура и способности за понататъшно развитие и обогатяване на своите знания. В процеса на обучението те трябва да придобият задълбочени знания, допълващи бакалавърската им подготовка.

Образователните цели на специалността са свързани с обучението на висококвалифицирани, широкопрофилни кадри за промишлеността, експлоатационните фирми и ремонтните предприятия.

Изучават се дисциплини, които са общи за професионалното направление и които изграждат подготовка по автоматика, оптимално и адаптивно управление, управление на електромеханични системи, автоматизирани системи за проектиране, микропроцесорна техника и др.

Специализиращата подготовка по специалността се придобива чрез групи от профилиращи дисциплини, обособени в блокове от избираеми и факултативни дисциплини, които студентите избират и изучават в срока на обучение.

В учебния план са предвидени следните избираеми модули:

Модул „Роботика и мехатроника“


Изучавайки магистърската програма „Роботика и мехатроника“ обучаващия става част от четвъртата индустриална революция Industry 4.0, която предполага такова развитие на промишлеността, което ще промени основно различни аспекти на живота на хората, като бит, труд и почивка.

...

Завършилите обучението си получават образователно-квалификационна степен магистър инженер по автоматика. Програмата подготвя широко профилни специалисти в областта на информационните технологии със задълбочени знания и умения в областта на автоматиката, компютърните управляващи системи и роботиката.

...

Изучавайки дисциплините, включени в програмата „Роботика и мехатроника“ студентите придобиват знания:

 • за диагностика и ремонт на системи за управление на процесите и автоматизацията;
 • да извършват изследователска, проектантска и конструкторска дейност в областта на автоматизацията, информационната и управляваща техника;
 • да работят като ръководни кадри във фирми с предмет на дейност разработване, производство и внедряване на средства за автоматизация и роботизация в предприятията;
 • да решават задачи за автоматизация във всички области на материалното производство;
 • да извършват анализ на вида и ефекта от откази в автоматизираните системи.

В резултат от преминатото обучение, студентите придобиват умения и способности да извършват квалифицирана техническа експлоатация и обслужване на автоматични системи, да откриват, анализират причините и отстраняват неизправностите на същите. По време на обучението си студентите придобиват знания и умения в областите на методите за оптимизация на технологични процеси и управляващите системи с вградени контролери.

Придобитите знания и умения ще позволи на студентите да работят като ръководни кадри във фирми с предмет на дейност разработване, производство и внедряване на средства за автоматизация и роботизация в предприятията.

Завършилите специалността могат да се реализират във всички отрасли на икономиката.

...


Модул „Автоматика и авионика“


Изучавайки дисциплините, включени в програмата „Автоматика и авионика“ студентите придобиват знания за:

 • пилотажно-навигационните комплекси / ПНК /;
 • ... ...

  Пилотажно-навигационенния комплекс (ПНК) е набор от информационни сензори, системи за обработка и показване на информация, системи за управление, предназначени за пилотиране и навигация на самолета.

  По своята сложност и гъвкавост полетните и навигационни комплекси принадлежат към категорията на големите информационни и контролни системи.

 • системите за автоматично управление /САУ / на въздухоплавателните средства / ВС /;
 • ... ... ...

  САУ в авиацията са системи, които осъществяват автоматично управление на полета. Необходимостта от автоматично управление на полета възниква от необходимостта да се улесни работата на пилота по време на дълги полети и да се осигури висока точност на поддържане характеристиките на полета. При съвременните скорости и ограничените човешки възможности, бързата реакция и прецизна координация на действията могат да бъдат осигурени само чрез САУ.

 • системите за електроснабдяване и електрооборудване на ВС;
 • ...

  Системите за електроснабдяване осигуряват на бордовото електрическо оборудване на ВС електрическа енергия с необходимото качество. Те са съвкупност от устройства за производство и разпределение на електричест-вото към системите от електрооборудването на ВС.

  Надеждността на системата за захранване на самолета е един от основните фактори за безопасността на полетите.

 • системите за анализ на полетната информация и изображения;
 • За контрол на дейността на екипажа в пилотската кабина и работоспособността на блоковете от авиониката са предвидени бордови системи за запис на полетна информация („черни кутии“).

  ...

  Информацията за полета, от полетните записващи устройства и други средства за обективен контрол, се използва за наблюдение на техническото състояние на авиационното оборудване и анализ на причините за произшествия и инциденти. Надеждното изобразяването на пилотажно-навигационната информация помага на екипажа за нейното правилно и точно възприемане.

 • климатичните инсталации и специално оборудване; ...

  Системата за микроклимат в кабината осигурява и автоматично поддържа необходимите параметри на микроклимата в кабината на екипажа в съответствие със санитарните стандарти. Тя поддържа налягането и температурата на въздуха в кабината и салона на ВС на ниво, което осигурява нормалния живот на екипажа и пътниците.

 • авиационните тренажорни комплекси ... ...

  Авиационните симулатори са предназначени за наземно обучение на пилоти и авиационни специалисти.

  Обучението на пилоти на полетен тренажор е един от най-важните елементи за осигуряване на безопасна експлоатация на ВС. То позволява да се сведе до минимум възможността за извършване на неправилни действия от екипажа при пилотирането.

  Във военната авиация полетните симулатори имат особена стойност, тъй като позволяват да се симулира реална бойна обстановка практически без ограничения, което е много трудно да се симулира в мирно време по време на учения.

  В резултат от преминатото обучение, студентите придобиват умения и способности да извършват квалифицирана техническа експлоатация и обслужване на авиониката на ВС, прилагайки най-добрите и ефективни технологии и оборудване.

  Придобитата квалификация по програмата „Автоматика и авионика“, открива на завършилите студенти възможност за реализация, като ръководен персонал, в граждански авиационни предприятия.3. Реализация на випускника

 • 3.1. Организатор и изпълнител в поддържането, експлоатацията и въз-становяването на технически системи и обекти в предприятия и фирми;
 • 3.2. Да извършва развойна, консултантска и експертна дейност в обла-стта на управлението на технологични процеси, експлоатацията и ремонта на технически системи;
 • 3.3. Да участва в разработването на научни изследвания и проекти в сферата на техниката и технологиите;
 • 3.4. Като ръководен персонал в граждански авиационни фирми;
 • 3.5. Да заема длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

4. Обучаемите, завършили образователната програма:

4.1. Придобиват нови знания:

 • по математически, физически и други методи в областта на естестве-ните науки, необходими за инженерната подготовка;
 • за прилагане на класически и компютърни инженерни методи за ана¬лиз и проектиране на технически изделия;
 • за проектиране, организация и управление на технологични процеси;
 • за теоретичните основи на автоматични системи и тяхното приложение;
 • за основните методи за вземане на решения при управление на ре-сурсите и технологиите;
 • за същността на процесите и явленията в обществото;
 • за теоретичните основи на конструкцията, динамиката и устойчиво-стта на автоматичните и автоматизираните системи;
 • за планиране, провеждане и отчитане на експлоатацията на наличната техника;
 • за провеждане на диагностика и ремонт на експлоатираната техника;
 • за теоретичните основи на конструкцията и действието на различна по структура и предназначение компютъризирана техника;
 • за основите на проектирането на елементи и системи от автоматиката, измерването и информационната техника;
 • за планиране, организиране и ръководство на експлоатацията и ре-монта на видове техника, както и на нейното съхранение.

4.2. Изградени нови способности

 • да анализират причините за възникване на неизправности по техниката;
 • да извършват най-сложните работи по проверката, регулирането и ремонта на електроприборните и автоматични системи;
 • да конструират елементи от средствата за автоматизация по зададени технически изисквания;
 • да разработват технологии за изпитване и ремонт на системи от автоматичното оборудване;
 • да организират експлоатационен и ремонтен процес на техниката и на системите за автоматизация в материалната и нематериалната сфера;
 • да формират ефективно работещи колективи и да обучават подчинените си в областта на професионалната им подготовка;
 • да използуват съвременни информационни и комуникационни системи за управление.

4.3. Ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • етика на общуване в служебната йерархия;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока моти-вация и отговорност за изпълнение на задачите.
Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение
Въздухоплавателни средства и авиационни двигатели
Електроника
Роботехнически авиационни системи
Авиационна електроника
Авиационен мениджмънт
Летец пилот
Въоръжение и боеприпаси
Аерокосмическа техника