ДЕПАРТАМЕНТ „ПРИРОДНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ”

доц. д-р Галина Тодорова GTodorova@af-acad.bg
гл. ас. д-р Филип Филипов fillip.iv.filipov@abv.bg
ст. пр. Ваня Кацарска VKatsarska@af-acad.bg
ст. пр. Павлина Дачева PDacheva@af-acad.bg
ст. пр. Явор Върбанов YVarbanov@af-acad.bg
пр. Детелина Кузева zeva96d@gmail.com
пр. Миглена Мирчева MMircheva@af-acad.bg
Гл. ас. д-р Милен Митков milen80pl@abv.bg
ас. Павлин Цонев PTsonev@af-acad.bg
ас. Иван Бенков IBenkov@af-acad.bg
ас. Илияна Николаева INikolaeva@af-acad.bg
пр. Маргарита Гаврилова MGavrilova@af-acad.bg
пр. Валя Цветанова VTsvetanova@af-acad.bg
   Департамент „Природни и хуманитарни науки” е основно звено на ВВВУ „Г. Бенковски”. Той функционира в съответствие с чл. 26а от Закона за висшето образование. В него се преподават учебни дисциплини, които не съставляват специалност, от областите на висшето образование „Природни и математически науки”, „Хуманитарни науки” и „Социални, стопански и правни науки”, както и физическа подготовка и спорт.

   В настоящия момент академичният и преподавателски състав на Департамента включва доценти, главни асистенти, старши преподаватели и преподаватели, като една част от тях са и доктори. Тенденцията е в скоро време департаментът да увеличи своя състав, съобразно нарасналия интерес към авиационното образование и нуждите на развиващия се научен и учебно-възпитателен процес във ВВВУ „Г. Бенковски”.

   Основните цели, стоящи за изпълнение пред Департамент „Природни и хуманитарни науки” са:
   - даване на фундаментални знания на курсантите и студентите по природни и математически науки, с особена тежест на „Математика”, „Физика” и „Химия”. Тези знания са основа за бъдещото развитие на обучаемите като инженерни специалисти в сферата на авиацията;

   - изучаване на базови проблеми от обществознанието, включени в учебните дисциплини „Философия”, „Военна психология и педагогика”, „Икономика”, „Реторика” и др.;

   - създаване на добри теоретико-практически условия за развитие на лидерски качества у обучаемите по военните специалности чрез изучаването на „Лидерска подготовка”, разделена в няколко логически свързани части;

   - изучаване на специфични проблеми, свързани с активната работа на субекта на авиационна работа, разглеждани в „Авиационна психология”, „Човешки фактор”, „Етика”, „Въздушно право”, „Професионална среда”, „Икономика на въздушния транспорт”, „Аеронавигационен справочник „Джепсън”” и др.

   - засилено изучаване на английски език и на авиационен английски език с тенденция в последните години на обучението си, курсантите да могат да изпълнят изискванията за владеене на този език на нивото на изискванията на НАТО;

   - физическа подготовка на обучаемите и поддържане от тях на високи психо-физиологически нива на професионална активност;

   - развитие на високи морални качества у курсантите и студентите, на родолюбие, съпричастност към традициите на военното дело и успехите на Българската войска, на силна привързаност към Българската авиация и Военно-въздушните сили на Република България.