ДЕПАРТАМЕНТ „ПРИРОДНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ”
Доцент д-р Галина Тодорова Тодорова
Дата и място на раждане 30.06.1969г. гр. Плевен
Семейно положение омъжена, с едно дете
Езици английски, руски
Професионално развитие
от 2021 Директор на департамент „Природни и хуманитарни науки“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, гр. Долна Митрополия
2015 - 2019 НВУ „Васил Левски”, Факултет „Авиационен”- гр. Долна Митрополия, Доцент
1998 – 2010 Гл.асистент, Университет ”Проф. д-р Асен Златаров”-Бургас
1996 - 1998 Колеж по туризъм ”Алеко Константинов”-Бургас, Асистент
1994 - 1996 ТП” Пощенски съобщения”Плевен, Икономист
Образование
2023 Езиков курс по английски език – НВУ „Васил Левски“
2015 Образователно-научна степен „Доктор” по научна специалност „Икономика и управление на индустрията”-СА”Д.А.Ценов”, Свищов
2014 Удостоверение за външен експерт към Националната агенция за професионално образование и обучение, гр. София
2010 Специализация по счетоводство в Икономически университет гр.Братислава - Словакия за 6 месеца
1994 Образователно-квалификационна степен „Магистър”, с квалификация „Икономист-счетоводител“,СА ”Д.А.Ценов” гр.Свищов
Награди
2023 Грамота и възпоменателен медал "Васил Левски"-150 години безсмъртие, Министър на отбраната
2017 SUMA CUM LAUDE, Министър на отбраната
Ръководени лекции по учебни дисциплини:
Счетоводство-обща теория
Финансово счетоводство
Управленско счетоводство
Теоретични основи на организация и управление на ресурсите
Икономика на въздушния транспорт


  

доцент д-р Галина Тодорова

  galibs@abv.bg


НАУЧНА ДЕЙНОСТ   

https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/43235

  

старши преподавател д-р Ваня Кацарска

  VKatsarska@af-acad.bg

  

старши преподавател Павлина Дачева

  PDacheva@af-acad.bg

  

старши преподавател Явор Върбанов

  yavorvarbanovaf@gmail.com

  

преподавател Детелина Кузева

  zeva96d@gmail.com

  

преподавател Миглена Мирчева

  MMircheva@af-acad.bg

  

асистент Павлин Цонев

  ptsonev@abv.bg


НАУЧНА ДЕЙНОСТ   

https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/66920

  

асистент Иван Бенков

  IBenkov@af-acad.bg


НАУЧНА ДЕЙНОСТ   

https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/66922

  

асистент Илиянка Николаева

  INikolaeva@af-acad.bg


НАУЧНА ДЕЙНОСТ   

https://cris.nacid.bg/public/scientist-preview/67825

  

преподавател Маргарита Гаврилова

  MGavrilova@af-acad.bg

  

преподавател Валя Цветанова

  VTsvetanova@af-acad.bg

  

асистент Георги Иванов

  givanov@af-acad.bg

  

асистент Иван Янчев

  yanchev.consulting@gmail.com

  

главен технически сътрудник Веселка Бешковска

  vbeshkovska@af-acad.bg

   Департамент „Природни и хуманитарни науки” е основно звено на ВВВУ „Г. Бенковски”. Той функционира в съответствие с чл. 26а от Закона за висшето образование. В него се преподават учебни дисциплини, които не съставляват специалност, от областите на висшето образование „Природни и математически науки”, „Хуманитарни науки” и „Социални, стопански и правни науки”, както и физическа подготовка и спорт.

   В настоящия момент академичният и преподавателски състав на Департамента включва доценти, главни асистенти, старши преподаватели и преподаватели, като една част от тях са и доктори. Тенденцията е в скоро време департаментът да увеличи своя състав, съобразно нарасналия интерес към авиационното образование и нуждите на развиващия се научен и учебно-възпитателен процес във ВВВУ „Г. Бенковски”.

   Основните цели, стоящи за изпълнение пред Департамент „Природни и хуманитарни науки” са:
   - даване на фундаментални знания на курсантите и студентите по природни и математически науки, с особена тежест на „Математика”, „Физика” и „Химия”. Тези знания са основа за бъдещото развитие на обучаемите като инженерни специалисти в сферата на авиацията;

   - изучаване на базови проблеми от обществознанието, включени в учебните дисциплини „Философия”, „Военна психология и педагогика”, „Икономика”, „Реторика” и др.;

   - създаване на добри теоретико-практически условия за развитие на лидерски качества у обучаемите по военните специалности чрез изучаването на „Лидерска подготовка”, разделена в няколко логически свързани части;

   - изучаване на специфични проблеми, свързани с активната работа на субекта на авиационна работа, разглеждани в „Авиационна психология”, „Човешки фактор”, „Етика”, „Въздушно право”, „Професионална среда”, „Икономика на въздушния транспорт”, „Аеронавигационен справочник „Джепсън”” и др.

   - засилено изучаване на английски език и на авиационен английски език с тенденция в последните години на обучението си, курсантите да могат да изпълнят изискванията за владеене на този език на нивото на изискванията на НАТО;

   - физическа подготовка на обучаемите и поддържане от тях на високи психо-физиологически нива на професионална активност;

   - развитие на високи морални качества у курсантите и студентите, на родолюбие, съпричастност към традициите на военното дело и успехите на Българската войска, на силна привързаност към Българската авиация и Военно-въздушните сили на Република България.