ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

НА ВВВУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ"

17 - 18 октомври 2024 г.

ИКАО - гр. ПлевенСЪОРГАНИЗАТОРИ:

БЪЛГАРСКИ ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ:
 • Инж. Георги Гвоздейков – Министър на транспорта и съобщенията
 • Ген. м-р Димитър Петров – Командир на ВВС
 • Бриг. ген. инж. Юлиян Радойски – Началник на ВВВУ „Георги Бенковски“

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 • Полк. проф. д-р Николай Ничев – Заместник началник по учебната и научна част на ВВВУ „Георги Бенковски“

НАУЧЕН СЕКРЕТАР:
 • Доц. д-р инж. Иван Вълков

ЧЛЕНОВЕ:
 • Доц. д-р Галина Тодорова – Директор на Департамент „Природни и хуманитарни науки“
 • Полк. доц. д-р инж. Мартин Камбушев – Заместник декан на факултет „Авиационен“
 • Полк. доц. д-р инж. Любомир Митов – Началник катедра „Техническа експлоатация на летателни апарати“
 • Полк. доц. д-р инж. Пеньо Пенев – Началник катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“
 • Полк. проф. дтн инж. Милен Атанасов – Декан на факултет „Авиационен“
 • Полк. доц. д-р инж. Стефан Билидеров – Началник катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“
 • Доц. д-р Филип Филипов – Ръководител катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт“
 • Полк. проф. д-р инж. Асен Маринов – Началник катедра „Авиационна техника и технологии“
 • Доц. д-р инж. Стойко Стойков - Ръководител катедра „Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната“

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИ:


ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Авиационна и космическа техника.

2. Военни науки и сигурност.

3. Електроника, комуникационна и навигационна техника.

4. Електротехника, автоматика, информационни технологии, мехатроника и роботика.

5. Социални, хуманитарни науки и филологии.


ВАЖНИ СРОКОВЕ
Изпращане на докладите в електронен вид по електронната поща на конференцията за рецензиране до 08.09.2024 г.
Отговор от рецензентите за одобрение за публикуване със забележките по съдържанието и оформлението до 22.09.2024 г.
Изпращане на копие от платежен документ, придружен с окончателния вариант на доклада в електронен вид. до 06.10.2024 г.
Регистрация на участниците в ИКАО гр. Плевен: 17.10.2024 г. от 08:00 до 09:45 часа
Откриване на Научната конференция в ИКАО гр. Плевен: 17.10.2024 г.
от 10:00 часа


УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Докладите, заявени за участие да бъдат изпратени в електронен вид на адреса за кореспонденция на научната конференция (conference@af-acad.bg), до 08.09.2024 г. До 22.09.2024 г. рецензентите ще уведомят авторите за приемането/отхвърлянето и необходимостта от редакция на докладите за участие в научната конференция.


След одобряване на доклада от рецензентите, окончателният вариант на доклада трябва да бъде изпратен в електронен вид заедно със сканирано във файл копие от бордерото за заплатена такса до 06.10.2024 г. на адреса за кореспонденция на научната конференция (conference@af-acad.bg).


Докладите, приети за участие в научната конференция, ще бъдат публикувани в електронен вид на компактдиск (CD).


Когато с едно бордеро са внесени таксите за няколко участници, то трябва да бъде придружено със списък с имената им.


Работните езици на конференцията са български, английски. Докладите ще бъдат публикувани на езика, на който са представени. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три. Време за изнасяне на докладите, включително обсъждане и показ - до 15 мин.


Окончателната програма на конференцията ще бъде предоставена на участниците при регистрацията им.


Таксата за право на участие е в размер от 50 лева и се заплаща от всеки автор и съавтор, като тя трябва да бъде преведена до 06.10.2024 г. на банковата сметка на Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски", гр. Долна Митрополия, или да се заплати на място чрез ПОС терминал. Данни за банковата сметка:


Курсанти и студенти не заплащат такса за участие.


Банка ДСК
IBAN: BG17 STSA 9300 3132 3200 01
BIC: STSABGSF

В бордерото да се посочи като основание за внасяне - "Такса за научна конференция 2024". Номерът на бордерото трябва да бъде отразен в заявката за участие.