ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

НА ВВВУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" 2023СЪОРГАНИЗАТОРИ:

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

БЪЛГАРСКИ ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ:
 • инж. Георги Гвоздейков – Министър на транспорта и съобщенията
 • Ген. м-р Димитър Петров - Командир на ВВС
 • Бриг. ген. инж. Юлиян Радойски – Началник на ВВВУ „Георги Бенковски“

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 • Полк. проф. д-р Николай Ничев – Заместник началник по учебната и научна част на ВВВУ „Георги Бенковски“

НАУЧЕН СЕКРЕТАР:
 • доц. д-р инж. Иван Вълков

ЧЛЕНОВЕ:
 • Доц. Галина Тодорова – Директор на Департамент „Природни и хуманитарни науки“
 • Подполк.доц. д-р инж. Мартин Камбушев – Заместник декан на факултет „Авиационен“
 • Полк. доц. д-р инж. Любомир Митов – Началник катедра „Техническа експлоатация на летателни апарати“
 • Полк. доц. д-р инж. Димитър Димитров - Началник катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“
 • Полк. доц. дтн инж. Милен Атанасов - Началник катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“
 • Полк. доц. д-р инж. Стефан Билидеров - Началник катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“
 • доц. д-р Филип Филипов – Началник катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт“
 • полк. доц. д-р инж. Асен Маринов – Началник катедра „Авиационна техника и технологии“

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИ:


ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Авиационна и космическа техника.

2. Военни науки и средства за поразяване.

3. Електроника, комуникационна и навигационна техника.

4. Електротехника, автоматика, информационни технологии, мехатроника и роботика.

5. Социални, хуманитарни науки и филологии.


ВАЖНИ СРОКОВЕ
Изпращане на докладите в електронен вид по електронната поща на конференцията за рецензиране до 15.09.2023 г.
Отговор от рецензентите за одобрение за публикуване със забележките по съдържанието и оформлението До две седмици от получаването на доклада.
Изпращане на сканирано копие от платежен документ, придружен с окончателния вариант на доклада в електронен вид. до 30.09.2023 г.
Регистрация на участниците от 8:00 до 9:45 на дата 06.10.2023 г.
Откриване на Научната конференция 06.10.2023 г.
от 10:00 часа


УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Докладите, заявени за участие да бъдат изпратени в електронен вид на адреса за кореспонденция на научната конференция (conference_2023@af-acad.bg). До две седмици от получаването на доклада рецензентите ще уведомят авторите за приемането/отхвърлянето на доклада и необходимостта от евентуална негова допълнителна редакция за участие в научната конференция.


След одобряване на доклада от рецензентите, окончателният вариант на доклада трябва да бъде изпратен в електронен вид заедно със сканирано във файл копие от бордерото за заплатена такса до 30.09.2023г. на адреса за кореспонденция на научната конференция (conference_2023@af-acad.bg).


Докладите, приети за участие в научната конференция, ще бъдат публикувани в електронен вид на компактдиск (CD).


Когато с едно бордеро са внесени таксите за няколко участници, то трябва да бъде придружено със списък с имената им.


Работните езици на конференцията са български, английски. Докладите ще бъдат публикувани на езика, на който са представени. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три. Време за изнасяне на докладите, включително обсъждане и показ - до 15 мин.


Окончателната програма на конференцията ще бъде предоставена на участниците при регистрацията им.


Таксата за право на участие е 30 лева и трябва да бъде преведена до 30.09.2023г. на банковата сметка на Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски", гр. Долна Митрополия:


Курсанти и студенти не заплащат такса за участие.


Банка ДСК
IBAN: BG17 STSA 9300 3132 3200 01
BIC: STSABGSF

В бордерото да се посочи като основание за внасяне - "Такса за научна конференция 2023". Номерът на бордерото трябва да бъде отразен в заявката за участие.