ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

НА ВВВУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" 2020СЪОРГАНИЗАТОРИ:

ФАКУЛТЕТ "АВИАЦИОНЕН"

ДЕПАРТАМЕНТ „ПРИРОДНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ“

БЪЛГАРСКИ ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ -
КЛОН ПЛЕВЕН

РЕГИОНАЛЕН АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР -
ПЛЕВЕН

ИНСТИТУТ ПО КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ - БАН

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - БАН

ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА - БАН

ROHDE & SCHWARZ - БЪЛГАРИЯОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Под патронажа на Министъра на отбраната на Република България

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ:
 • Бриг. ген. инж. Юлиян Радойски – Началник на ВВВУ „Георги Бенковски“
 • Ген. м-р Цанко Стойков - Командир на ВВС
 • Проф. д-р инж. Румен Недков - Директор на Институт по космически изследвания и технологии - БАН
 • Проф. дмн Галя Ангелова – Директор на Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН
 • Доц. д-р Август Иванов – Директор на Институт по роботика на БАН
 • Г-н Любомир Пиперов – Управител на ROHDE & SCHWARZ - България

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 • Полк. доц. д-р инж. Асен Маринов – Заместник началник по учебната и научна част на ВВВУ „Георги Бенковски“

ЧЛЕНОВЕ:
 • доц. д-р Владислав Симонлийски – Директор на Департамент „Природни и хуманитарни науки“
 • доц. д-р инж. Георги Станчев – Заместник декан на факултет „Авиационен“
 • полк. доц. д-р инж. Любомир Митов – Началник катедра „Авиационна техника и технологии“
 • полк. доц. д-р инж. Димитър Димитров - Началник катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“
 • полк. доц. дтн инж. Милен Атанасов - Началник катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“
 • полк. доц. д-р инж. Стефан Билидеров - Началник катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“

НАУЧЕН СЕКРЕТАР:
 • Полк. доц. д-р инж. Иван Маринов – Декан на факултет „Авиационен“

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИ:
 • полк. доц. д-р инж. Любомир Митов
 • подп. гл. ас. д-р Пеньо Пенев
 • м-р ас. инж. Велислава Пенева
 • к-н ас. инж. Николай Кънчев
 • к-н инж. Ивайло Точев
 • ас. инж. Красимир Каменов
 • преп. Детелина Кузева


ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Авиационна и космическа техника.

2. Военни науки и средства за поразяване.

3. Електроника, комуникационна и навигационна техника.

4. Електротехника, автоматика, информационни технологии, мехатроника и роботика.

5. Социални, хуманитарни науки и филологии.


ВАЖНИ СРОКОВЕ
Изпращане на заявка за участие и изпращане на докладите в електронен вид по електронна поща до редакционната колегия за приемане/отхвърляне до 27.09.2020 г.
Отговор от рецензентите за одобрение за публикуване със забележките по съдържанието и оформлението до две седмици от изпращане на доклада
Изпращане на сканирано копие от платежен документ, придружен с окончателния вариант на доклада в електронен вид. до 02.10.2020 г.
Регистрация на участниците 16.10.2020 г.
от 8:00 до 12:00 часа
Откриване на Научната конференция 16.10.2020 г.
10:00 часа


УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Докладите, заявени за участие да бъдат изпратени в електронен вид на адреса за кореспонденция на научната конференция (sc2020@af-acad.bg), до 27.09.2020 г. До две седмици от получаването на доклада рецензентите ще уведомят авторите за приемането/отхвърлянето на доклада и необходимостта от евентуална негова допълнителна редакция за участие в научната конференция.


След одобряване на доклада от рецензентите, окончателният вариант на доклада трябва да бъде изпратен в електронен вид заедно със сканирано във файл копие от бордерото за заплатена такса до 02.10.2020 г. на адреса за кореспонденция на научната конференция (sc2020@af-acad.bg).


Докладите, приети за участие в научната конференция, ще бъдат публикувани в електронен вид на компактдиск (CD).


Когато с едно бордеро са внесени таксите за няколко участници, то трябва да бъде придружено със списък с имената им.


Работните езици на конференцията са български, английски и руски. Докладите ще бъдат публикувани на езика, на който са представени. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три. Време за изнасяне на докладите, включително обсъждане и показ - до 15 мин.


Окончателната програма на конференцията ще бъде предоставена на участниците при регистрацията им.


Таксата за право на участие е 30 лева и трябва да бъде преведена до 02.10.2020 г. на банковата сметка на Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски", гр. Долна Митрополия:


Банка ДСК
IBAN: BG17 STSA 9300 3132 3200 01
BIC: STSABGSF

В бордерото да се посочи като основание за внасяне - "Такса за научна конференция 2020". Номерът на бордерото трябва да бъде отразен в заявката за участие.


Регистрацията на участниците ще се извършва от 8:00 до 12:00 часа на 16.10.2020 г. във ВВВУ "Георги Бенковски" - гр. Долна Митрополия.