Конкурси за академични длъжности29
Февруари
2024
Конкурс за придобиване на академична длъжност „професор“, полк. доц. д-р инж. Асен Ангелов Маринов
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Авиационна техника и технологии”   |   ..

Дата на публикуване - 29.02.2024 г.

Конкурс за придобиване на академична длъжност „професор”,
полк. доц. д-р инж. Асен Ангелов Маринов

Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Професионално направление: 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“

Научна специалност: „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”

Първично звено: Катедра „Авиационна техника и технологии”

Приемащо структурно звено: факултет „Авиационен”

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски” № ЗРД-72 от 29.01.2024 г. и е в състав:

Председател на научното жури: Доц. д-р инж. Даньо Маринов Лалов

Членове: външни членове

 1. Чл. кор. проф. д.т.н. инж. Петър Стефанов Гецов
 2. Проф. д-р инж. Красимир Гочев Калев
 3. Проф. д-р инж. Мирослав Йорданов Цветков
 4. Проф. д.т.н. инж. Христо Иванов Христов
 5. Проф. д.т.н. инж. Георги Ставрев Сотиров

Резервен член:

 1. Доц. д-р инж. Николай Пенев Загорски

Членове: вътрешни членове

 1. Доц. д-р инж. Даньо Маринов Лалов
 2. Доц. д-р инж. Стойко Огнянов Стойков

Резервен член:

 1. Доц. д-р инж. Кольо Пенчев Колев

Научното жури да проведе първото заседание на 07.02.2024 г. и резервна дата 09.02.2024 г., като от него да бъде предоставен протокол на началника на ВВВУ "Георги Бенковски". Второ заседание научното жури ще проведе на 18.03.2024 г. от 11:00 часа в каб. А-224, катедра „Авиационна техника и технологии”, в сградата на училището. Резервна дата - 20.03.2024 г.

13
ДЕКЕМВРИ
2023
Вакантна академична длъжност „главен асистент“ - за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   Катедра „Авиационна техника и технологии“    |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „главен асистент“ – за военнослужещ служител в катедра „Авиационна техника и технологии“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност „главен асистент” в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“, научна специалност „Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати“, по дисциплините: „Строителна механика на авиационните конструкции“, „Конструкция на безпилотни и пилотируеми летателни апарати I част“, „Конструкция на безпилотни и пилотируеми летателни апарати II част“, „Строителна механика на авиационните конструкции“, „Механика на разрушението“, „Конструкция на вертолета“, „Машинни елементи“ за нуждите на катедра „Авиационна техника и технологии“ към факултет “Авиационен”. Длъжността е осигурена с учебна натовареност от 510 приведени към упражнения часа, за 1 (едно) щатно осигурено място, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник. Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповеди № ОХ-926/19.11.2018 г. и заповед № ОХ-1039/29.11.2023 г. на Министъра на отбраната на Република България.

Необходимите документи и изисквания за кандидатстване са обявени със заповед ОХ-926/19.11.2018 г. на министъра на отбраната , със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник.
Дата на публикуване 13.12.2023 г.
Документи

5
ДЕКЕМВРИ
2023
Конкурс за придобиване на академична длъжност „доцент“ - за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра Електроника, навигация и комуникации в авиацията”   |   ..

Дата на публикуване - 05.12.2023 г.

Конкурс за придобиване на академична длъжност „доцент”, гл. ас. д-р инж. Пеньо Господинов Пенев

Област на висше образование: 5. „Технически науки“

Професионално направление: 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“

Научна специалност: „Радиоелектронни и комуникационни системи в авиацията“

Първично звено: Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“

Приемащо структурно звено: факултет „Авиационен”

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски” № РД-03-711 от 02.11.2023 г. и е в състав:

Председател на научното жури: Полк. проф. д-р инж. Марин Симеонов Маринов

Членове:

 1. проф. д-р инж. Васил Димитров Димитров;
 2. проф. д-р инж. Ивайло Стефанов Стоянов;
 3. доц. д-р инж. Цветелина Димитрова Георгиева;
 4. доц. д-р инж. Георги Валентинов Станчев;
 5. доц. д-р инж. Мартин Миленов Камбушев;
 6. доц. д-р инж. Христо Ботев Йонков.

Външни членове:

 1. проф. д-р инж. Васил Димитров Димитров, ВТУ „Тодор Каблешков“;
 2. проф. д-р инж. Ивайло Стефанов Стоянов, РУ „Ангел Кънчев“;
 3. доц. д-р инж. Цветелина Димитрова Георгиева, РУ „Ангел Кънчев“.

Вътрешни членове:

 1. проф. д-р инж. Марин Симеонов Маринов;
 2. доц. д-р инж. Георги Валентинов Станчев;
 3. доц. д-р инж. Мартин Миленов Камбушев;
 4. доц. д-р инж. Христо Ботев Йонков.

Второ заседание научното жури ще проведе на 11.12.2023 г. Резервна дата - 18.12.2023г.

01
ДЕКЕМВРИ
2023
Вакантна академична длъжност „професор“ - за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   Катедра „Авиеционна техника и технологии“    |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „професор“ – за военнослужещ служител в катедра „Авиационна техника и технологии“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “професор”в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“за нуждите на катедра „Авиационна техника и технологии“ към факултет “Авиационен”. Длъжността е осигурена с учебна натовареност от 471 приведени към упражнения часа, по дисциплините: „Механика на флуидите“, „Аеродинамика“, „Динамика на полета“, „Орбитална механика“, „Аерокосмически системи“, „Конструкция и експлоатация на летателен апарат“, „Устойчивост и управляемост на летателните апарати“ и „Теорретични основи на летателната дейност“, за една щатно осигурена длъжност за военнослужещ, с военно звание „полковник“, с код на длъжността 1528 9014 кп1, „подполковник“, с код на длъжността 1428 9014, кп1, с военно звание „майор“, с код на длъжността 1328 9014 кп1. Кандидатите трябва да притежават разрешение за достъп до класифицирана информация: Поверително, STANAG 2-2-2-2, и образователна и научна степен „доктор“, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник. Изисквания за кандидатстване са обявени със заповеди № ОХ-926/19.11.2018 г. и № ОХ-1024/22.11.2023 г. на министъра на отбраната на Република България.

Необходимите документи и изисквания за кандидатстване са обявени със заповед ОХ-926/19.11.2018 г. на министъра на отбраната , със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник.
Дата на публикуване 01.12.2023 г.
Документи

03
НОЕМВРИ
2023
Вакантна академична длъжност „главен асистент“ - за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   Катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт“    |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „главен асистент“ – за цивилен служител в катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “главен асистент” за цивилен служител в катедра „„Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт“ във факултет „Авиационен” на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски”, с код по длъжностно ниво Е3А-10А, код на длъжността НКПД 2310 7003, от област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.7 „Администрация и управление“, научна специалност „Управление на въздушният транспорт“за нуждите на катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт“ към факултет “Авиационен”. Длъжността е осигурена с натоварване от 500 приведени към упражнения часа, по дисциплините „Мениджмънт на въздушният транспорт“, „Международни икономически отношения“, „Икономика на въздушния транспорт“, „Въведение в спедиторската и туроператорската дейност - I част“, „Управление на екипи и проекти“, „Стратегически мениджмънт“, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от от публикуването на обявата в Държавен вестник. .

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за длъжността са обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ - 926/19.11.2018 г. и заповед на Началника на ВВВУ"Георги Бенковски" РД-03-629-03.10.2023, , със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на публикуването на обявата в Държавен вестник. Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 03.11.2023 г.
Документи

04
СЕПТЕМВРИ
2023
Вакантна академична длъжност „доцент“ - за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“    |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „доцент“ – за военнослужещ служител в катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “доцент”в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“за нуждите на катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“ към факултет “Авиационен”. Длъжността е осигурена с учебна натовареност от 448 приведени към упражнения часа, по дисциплините: „Комутационна, мултиплексна и кабелна техника“, „Оптоелектроника и оптични комуникации“, „Системи за радиокомуникации“, „Интегриране на информацията от радиоелектронни системи“ и „Летищни системи за навигация и кацане“, за една щатно осигурена длъжност за военнослужещ, с военно звание „полковник“, с код на длъжността 1527 9006 кп5, „подполковник“, с код на длъжността 1427 9006 кп5, с военно звание „майор“, с код на длъжността 1327 9006 кп5, с военно звание „капитан“, с код на длъжността 1227 9006 ко5, Разрешение за достъп до класифицирана информация: Поверително, STANAG 2-2-2-2, с образователна и научна степен „доктор“, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник. Изисквания за кандидатстване са обявени със заповеди № ОХ-926/19.11.2018 г. и № ОХ-643/04.08.2023 г. на министъра на отбраната.

Необходимите документи и изисквания за кандидатстване са обявени със заповед ОХ-926/19.11.2018 г. на министъра на отбраната , със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник.
Дата на публикуване 04.09.2023 г.
Документи

29
МАРТ
2023
Вакантна академична длъжност „главен асистент“ - за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   Катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт“    |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „главен асистент“ – за цивилен служител в катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “главен асистент”в област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.7 „Администрация и управление“, по научна специалност „Управление на въздушният транспорт“ за нуждите на катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт“ към факултет “Авиационен”. Длъжността е осигурена с учебна натовареност от 488 приведени към упражнения часа, по дисциплините: „Мениджмънт на въздушният транспорт“, „Маркетингово обслужване в авиацията“, „Авиационен мениджмънт“, „Въведение в спедиторската и туроператорската дейност - II част“ , „Управленско счетоводство“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник. Необходимите документи и изисквания за кандидатстване са обявени със заповеди ОХ-926/19.11.2018 г. на министъра на отбраната и заповед РД-03-156/01.03.2023 г. на началника на ВВВУ “Георги Бенковски”

Необходимите документи и изисквания за кандидатстване са обявени със заповед РД-03-156/01.03.2023 г. на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ и заповед ОХ-926/19.11.2018 г. на министъра на отбраната , със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник.
Дата на публикуване 29.03.2023 г.
Документи

9
ДЕКЕМВРИ
2022
Конкурс за придобиване на академична длъжност „доцент“ - за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт”   |   ..

Дата на публикуване - 09.12.2022 г.

Конкурс за придобиване на академична длъжност „доцент”, гл. ас. д-р Милен Стефчов Митков

Област на висше образование: 3. „Социални, стопански и правни науки“

Професионално направление: 3.7 „Администрация и управление“

Научна специалност: „Икономика и управление“ (Икономическо, финансово и стратегическо управление в публичния сектор)

Първично звено: Катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт“

Приемащо структурно звено: факултет „Авиационен”

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски” № РД-03-744 от 07.11.2022 г. и е в състав:

Председател на научното жури: Полк. проф. д-р Николай Бонев Ничев

Членове: външни членове

 1. проф. д-р Миглена Петрова Темелкова – Бакалова
 2. проф. д-р Надя Димитрова Миронова
 3. проф. д-р Валентина Любенова Алексиева - Николова
 4. проф. д. н. Валентина Георгиева Миленкова
 5. доц. д-р Мариана Матеева Петрова
 6. доц. д-р Ирена Николова Маркова - Мишева

Резервен член:

 1. полк. доц. д-р Галин Райнов Иванов
 2. Проф. д-р Лидия Стоянова Велкова

Членове: вътрешни членове

 1. Полк. проф. д-р Николай Бонев Ничев

Резервен член:

 1. Доц. д-р инж. Иван Костадинов Вълков

Научното жури да проведе първото заседание на 25.11.2022 г. и резервна дата 28.11.2022 г., като от него да бъде предоставен протокол на началника на ВВВУ "Георги Бенковски". Второ заседание научното жури ще проведе на 09.01.2023 г. от 11:00 часа в каб. 205, в сградата на Сектор „Изнесено обучение“ на ВВВУ „Г. Бенковски“ в гр. Плевен, Резервна дата - 16.01.2023г.

9
ДЕКЕМВРИ
2022
Конкурс за придобиване на академична длъжност „доцент“ - за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт”   |   ..

Дата на публикуване - 09.12.2022 г.

Конкурс за придобиване на академична длъжност „доцент”, гл. ас. д-р Филип Иванов Филипов

Област на висше образование: 3. „Социални, стопански и правни науки“

Професионално направление: 3.7 „Администрация и управление“

Научна специалност: „Икономика и управление“ (Психология на труда и инженерна психология)

Първично звено: Катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт“

Приемащо структурно звено: факултет „Авиационен”

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски” № РД-03-745 от 07.11.2022 г. и е в състав:

Председател на научното жури: доц. д-р инж. Иван Костадинов Вълков

Членове: външни членове

 1. проф. д-р Даниела Христова Тасевска (Дерменджиева)
 2. доц. д-р Румяна Илиева Карева
 3. проф. д-р Надя Димитрова Миронова
 4. проф. д-р Валентина Любенова Николова-Алексиева
 5. доц. д-р Мариана Матеева Петрова
 6. проф. д-р Миглена Петрова Темелкова - Бакалова

Резервен член:

 1. полк. доц. д-р Галин Райнов Иванов
 2. проф. д-р Лидия Стоянова Велкова

Членове: вътрешни членове

 1. доц. д-р инж. Иван Костадинов Вълков

Резервен член:

 1. проф. д-р Николай Бонев Ничев

Научното жури да проведе първото заседание на 25.11.2022 г. и резервна дата 28.11.2022 г., като от него да бъде предоставен протокол на началника на ВВВУ "Георги Бенковски". Второ заседание научното жури ще проведе на 09.01.2023 г. от 13:00 часа в каб. 205, в сградата на Сектор „Изнесено обучение“ на ВВВУ „Г. Бенковски“ в гр. Плевен, Резервна дата - 16.01.2023г.

28
Октомри
2022
Конкурс за придобиване на академична длъжност „професор“, полк. доц. д.т.н. инж. Милен Атанасов Атанасов
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната”   |   ..

Дата на публикуване - 28.10.2022 г.

Конкурс за придобиване на академична длъжност „професор”,полк. доц. д.т.н. инж. Милен Атанасов Атанасов

Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Професионално направление: 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“

Научна специалност: „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати”

Първично звено: Катедра „Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната”

Приемащо структурно звено: факултет „Авиационен”

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски” № РД-03-609 от 09.09.2022 г. и е в състав:

Председател на научното жури: Доц. д-р инж. Даньо Маринов Лалов

Членове: външни членове

 1. Чл. кор. проф. д.т.н. инж. Петър Стефанов Гецов
 2. Проф. д.т.н. инж. Христо Иванов Христов
 3. Проф. д.т.н. инж. Георги Ставрев Сотиров
 4. Проф. д-р инж. Михаил Дамянов Тодоров
 5. Проф. д-р инж. Огнян Стойков Стойков

Резервен член:

 1. Доц. д-р инж. Николай Пенев Загорски

Членове: вътрешни членове

 1. Доц. д-р инж. Кольо Пенчев Колев
 2. Доц. д-р инж. Даньо Маринов Лалов

Резервен член:

 1. Полк. доц. д-р инж. Асен Ангелов Маринов

Научното жури да проведе първото заседание на 23.09.2022 г. и резервна дата 26.09.2022 г., като от него да бъде предоставен протокол на началника на ВВВУ "Георги Бенковски". Второ заседание научното жури ще проведе на 14.11.2022 г. от 10:00 часа в каб. А-420, катедра „Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната”, в сградата на училището. Резервна дата - 16.11.2022г.

24
ОКТОМВРИ
2022
Вакантна академична длъжност „главен асистент“ - за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   Катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт“    |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „главен асистент“ – за военнослужещ в катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “главен асистент”в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“, по научна специалност „Радиолокация и радионавигация“ за нуждите на катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт“ към факултет “Авиационен”. Длъжността е осигурена с учебна натовареност от 515 приведени към упражнения часа, по дисциплините: „Управление на въздушното движение“, „Обслужване и системи“-I част, „Обслужване и системи“- II част, „Летища“, „Теория и методика на насочването“ - I част, „Теория и методика на насочването“ - II част, „Технология на работата на РП „Кула“ и Стаж по гражданска специалност, за една щатно осигурена длъжност за военнослужещ, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник. Необходимите документи и изисквания за кандидатстване са обявени със заповеди ОХ-953/ 05.10.2022 г. и ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната.

Необходимите документи и изисквания за кандидатстване са обявени със заповед ОХ-953/ 05.10.2022 г. и заповед ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната. , със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник.
Дата на публикуване 24.10.2022 г.
Документи

20
СЕПТЕМВРИ
2022
Вакантна академична длъжност „доцент“ - за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   Катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт“    |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител в катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “доцент”в област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.7 „Администрация и управление“, научна специалност „Икономика и управление“ (Икономическо, финансово и стратегическо управление в публичния сектор) за нуждите на катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт“ към факултет “Авиационен”. Длъжността е осигурена с учебна натовареност от 570 приведени към упражнения часа, по дисциплините:„Икономикс”, „Въведение във финансите”, „Финансово управление на въздушния транспорт”, „Мениджмънт на сигурността и безопасността в авиацията”, „Въздушно право”, „Съдебни експертизи в авиационната индустрия", „Управление на риска и застраховане във въздушния транспорт“ и „Застраховане на товари в авиацията”, включени в учебни планове 1-х-21 и 1-х-22, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител с код по длъжностно ниво Е2А8А и код по НКПД — 23107004, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Необходимите документи и изисквания за кандидатстване са обявени със заповед № РД-03-570/ 29.08.2022 г. на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ и заповед ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната. , със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник.
Дата на публикуване 20.09.2022 г.
Документи

20
СЕПТЕМВРИ
2022
Вакантна академична длъжност „доцент“ - за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   Катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт“    |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител в катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “доцент”в област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.7 „Администрация и управление“, научна специалност „Икономика и управление“ (Психология на труда и инженерна психология) за нуждите на катедра „Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт“ към факултет “Авиационен”. Длъжността е осигурена с учебна натовареност от 480 приведени към упражнения часа, по дисциплините: „Лидерство в авиационната сфера на услугите“, „Подбор на персонала за авиационната индустрия“, „Управление на хора и екипи“, „Мениджмънт на човешките ресурси“, „Лидерска подготовка“, „Организационно поведение и професионална среда“ и „Човешки фактор“, включени в учебни планове 1-х-16, 1-х-21 и 1-х-22, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител с код по длъжностно ниво Е2А-8А и код по НКПД – 23107004, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Необходимите документи и изисквания за кандидатстване са обявени със заповед № РД-03-569/ 29.08.2022 г. на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ и заповед ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната. , със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник.
Дата на публикуване 20.09.2022 г.
Документи

16
СЕПТЕМВРИ
2022
Академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната”    |   1 място

Дата на публикуване - 16.09.2022 г.

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” от цивилен служител

Кандидат за заемане на длъжността

Главен асистент инж. Стойко Огнянов Стойков

Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Професионално направление: 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“

Научна специалност: „Динамика, балистика и управление на летателните апарати“

Първично звено: Катедра „Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната”

Приемащо структурно звено: факултет „Авиационен”

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски” № РД-03-463 от 13.07.2022 г. и е в състав:

Председател: Полк. доц. д.н. инж. Милен Атанасов Атанасов

Членове: външни членове

 1. Чл. кор. проф. д. т. н. инж. Петър Стефанов Гецов
 2. Проф. д. т. н. инж. Христо Иванов Христов
 3. Проф. д. т. н. инж. Георги Ставрев Сотиров
 4. Проф. д-р инж. Михаил Дамянов Тодоров

Резервен член:

 1. Проф. д-р инж. Красимир Гочев Калев

Членове: вътрешни членове

 1. Полк. доц. д. н. инж. Милен Атанасов Атанасов
 2. Доц. д-р инж. Кольо Пенчев Колев
 3. Доц. д-р инж. Даньо Маринов Лалов

Резервен член:

 1. Полк. доц. д-р инж. Асен Ангелов Маринов

Конкурсът ще се проведе на 10.10.2022 г., която е основна дата за провеждане на заключителното заседание на Научното жури от 11:00 часа в кабинет А420 в катедра „Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната” на факултет „Авиационен” на ВВВУ „Георги Бенковски“. Като резервна дата е предвидено 13.10.2022 г.

24
АВГУСТ
2022
Вакантна академична длъжност „главен асистент“ - за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“    |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „главен асистент“ – за военнослужещ в катедра “Електротехника, автоматика и информационни технологии“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “главен асистент”в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ за нуждите на катедра “Електротехника, автоматика и информационни технологии“ към факултет “Авиационен”. Длъжността е осигурена с учебна натовареност от 573 приведени към упражнения часа, по дисциплините: „Автопилоти и навигационни системи”, „Конструкция и експлоатация на конкретен ЛА — ,Въздухоплавателни средства", „Информатика“, „Основи на мехатрониката, роботиката, безпилотните апарати и космическата техника", „Електронна автоматика“, „Електрооборудване и приборно оборудване на летателните апарати", „Авиационни тренажорни системи” и „Приложение на микропроцесорите в автоматиката", за една щатно осигурена длъжност за военнослужещ, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник.

Необходимите документи и изисквания за кандидатстване са обявени със заповед № ОХ-746/12.08.2022 г. и заповед ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната. , със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник.
Дата на публикуване 24.08.2022 г.
Документи

19
ЮЛИ
2022
Вакантна академична длъжност „професор“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   1 място   |   5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“

Наименование Вакантна академична длъжност „професор“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна академична длъжност „професор“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“, научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“, за нуждите на катедра „Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 466 часа, приведени към упражнения, по дисциплините: „Авиационни прицелни системи“, „Външна балистика на авиационните средства“, „Прицелни системи“ и „Теория на специализираните авиационни системи“една щатно осигурена длъжност за военнослужещ, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-926/19.11.2018 г. и заповед ОХ-637/ 04.07.2022 г. на министъра на отбраната на Република България.
Дата на публикуване 19.07.2022 г.
Документи

24
АВГУСТ
2022
Вакантна академична длъжност „главен асистент“ - за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“    |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „главен асистент“ – за военнослужещ в катедра “Електротехника, автоматика и информационни технологии“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява свободна академична длъжност “главен асистент”в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ за нуждите на катедра “Електротехника, автоматика и информационни технологии“ към факултет “Авиационен”. Длъжността е осигурена с учебна натовареност от 573 приведени към упражнения часа, по дисциплините: „Автопилоти и навигационни системи”, „Конструкция и експлоатация на конкретен ЛА — ,Въздухоплавателни средства", „Информатика“, „Основи на мехатрониката, роботиката, безпилотните апарати и космическата техника", „Електронна автоматика“, „Електрооборудване и приборно оборудване на летателните апарати", „Авиационни тренажорни системи” и „Приложение на микропроцесорите в автоматиката", за една щатно осигурена длъжност за военнослужещ, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник.

Необходимите документи и изисквания за кандидатстване са обявени със заповед № ОХ-746/12.08.2022 г. и заповед ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната. , със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник.
Дата на публикуване 24.08.2022 г.
Документи

19
ЮЛИ
2022
Вакантна академична длъжност „професор“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   1 място   |   5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“

Наименование Вакантна академична длъжност „професор“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна академична длъжност „професор“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“, научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“, за нуждите на катедра „Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 466 часа, приведени към упражнения, по дисциплините: „Авиационни прицелни системи“, „Външна балистика на авиационните средства“, „Прицелни системи“ и „Теория на специализираните авиационни системи“една щатно осигурена длъжност за военнослужещ, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-926/19.11.2018 г. и заповед ОХ-637/ 04.07.2022 г. на министъра на отбраната на Република България.
Дата на публикуване 19.07.2022 г.
Документи

27
МАЙ
2022
Вакантна академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   1 място   |   5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“

Наименование Вакантна академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна академична длъжност „доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“, научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“, за нуждите на катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 463 часа, приведени към упражнения, по дисциплините: „Теоретични основи на контрола и диагностиката“, „Основи на роботехниката“, „Теория на специализираните авиационни системи“, „Бойно използване и бойна ефективност на авиационното въоръжение“, „Системи за управление на авиационното въоръжението на учебно-боен самолет“една щатно осигурена длъжност за цивилен служител с код по длъжностно ниво Е2А-8А и код по НКПД – 2310 7004, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-926/19.11.2018 г. на министъра на отбраната на Република България и заповед № РД-03-304/09.05.2022 г. на началника на ВВВУ.
Дата на публикуване 27.05.2022 г.
Документи

16
СЕПТЕМВРИ
2021
Академична длъжност „професор“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”    |   1 място

Дата на публикуване - 16.09.2021 г.

Конкурс за заемане на академична длъжност „професор” от военнослужещ

Кандидат за заемане на длъжността

Полковник доцент доктор Мануш Петков Христов

Област на висше образование: 9. „Сигурност и отбрана”

Професионално направление: 9.2. „Военно дело”

Научна специалност: „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“

Първично звено: катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии”

Приемащо структурно звено: факултет „Авиационен”

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски” № РД-03-471/28.07.2021 г. и е в състав:

Председател: доц. д-р инж. Стоимен Николов Каремов

Членове:

 1. Проф. д-р инж. Евгени Петров Манев
 2. Проф. д-р инж. Павел Борисов Пенев
 3. Проф. д.в.н. инж. Димитър Илиев Недялков
 4. Проф. д-р Марин Тодоров Петков
 5. Полк. доц. д-р инж. Росен Дончев Димитров
 6. Полк. доц. д-р инж. Николай Бонев Ничев

Конкурсът ще се проведе на 19.10.2021 г. от 11.00 часа в конферентната зала на Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

10
АВГУСТ
2021
Вакантна академична длъжност „главен асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „главен асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява конкурс за вакантна академична длъжност „главен асистент“ за цивилен служител в областа на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, „Организация и управление на въоръжените сили“, за нуждите на катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии” във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност от 524 учебни часа приведени към упражнения по дисциплините: „Височинно и кислородно оборудване на ЛА“, „Електротехника“, „Авиационни специални електрически машини“, „Наземни средства за контрол и диагностика на АТ“, „Управление на авиационните електромеханични системи“ и „Технически средства за автоматизация“, за една щатно осигурена длъжност , за цивилен служител с код по длъжностно ниво Е3А-10А и код по НКПД – 23107003, с образователна и научна степен „доктор“, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник.

Необходимите документи и изисквания за кандидатстване са обявени със заповеди заповед № РД-03-413/07.07.21 г. на началника на ВВВУ г. и заповед ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната.
Дата на публикуване 10.08.2021 г.
Документи

01
ЮНИ
2021
Вакантна академична длъжност „професор“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   Катедра “Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „професор“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява конкурс за вакантна академична длъжност „професор“ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, за нуждите на катедра “Тактика, въоръжение и навигационна подготовка” във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност от 400 учебни часа приведени към упражнения по дисциплините: „Обща тактика“, „Методика на тактическата подготовка на авиационните подразделения“, „Организация и използване на военни формирования. Бойни тактически средства и системи“, „Щабни процедури и работа на щабовете“, „Обща тактика“, „Тактика на авиацията“, „Лидерска подготовка-III част“ (Тактическо лидерство-компетентности и дейности“) и „Военна история“, за една щатно осигурена длъжност за военнослужещ, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник.

Необходимите документи и изисквания за кандидатстване са обявени със заповеди ОХ-346/23.04.2021 г. и заповед ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната.
Дата на публикуване 01.06.2021 г.
Документи

29
МАРТ
2021
Вакантна академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   1 място   |   5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“

Наименование Вакантна академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна академична длъжност „доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Електронизация“, за нуждите на катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 429 часа, приведени към упражнения, за провеждане на занятия по дисциплините „Аналогова схемотехника“, „Електромагнитна съвместимост“ и „Радиоприемни устройства“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител с код по длъжностно ниво Е2А-8А и код по НКПД – 2310 7004, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-926/19.11.2018 г. на министъра на отбраната на Република България.
Дата на публикуване 29.03.2021 г.
Документи

29
МАРТ
2021
Вакантна академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   1 място   |   5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“

Наименование Вакантна академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна академична длъжност „доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, за нуждите на катедра „Електроника, автоматика и информационни технологии“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 505 часа, приведени към упражнения, за провеждане на занятия по дисциплините „Автопилоти и навигационни системи“, „Авиационно оборудване“, „Електрооборудване на ЛА“, „Системи за електроснабдяване на ЛА II част“, „Системи за електроснабдяване на ЛА I част“, „Теория на надеждността на авиационните автоматични системи“ и „Техническа експлоатация на АТ I част“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител с код по длъжностно ниво Е2А-8А и код по НКПД – 2310 7004, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-926/19.11.2018 г. на министъра на отбраната на Република България.
Дата на публикуване 29.03.2021 г.
Документи

29
МАРТ
2021
Вакантна академична длъжност „главен асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“    |   1 място   |   5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“

Наименование Вакантна академична длъжност „главен асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява вакантна академична длъжност „главен асистент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати“, за нуждите на катедра „Авиационна техника и технологии“ във факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 495 часа, приведени към упражнения, за провеждане на занятия по дисциплините „Теория на машините и механизмите“, „Машинни елементи“, „Базови машини за СОТ“, „Електрооборудване на базови машини“, „Технически измервания“ и „Системи за управление на ЛА“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител с код по длъжностно ниво Е3А-10А, код на длъжността НКПД – 2310 7003, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-926/19.11.2018 г. на министъра на отбраната на Република България.
Дата на публикуване 29.03.2021 г.
Документи

29
ЯНУАРИ
2021
Академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”   |   1 място

Дата на публикуване - 29.01.2021 г.

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” от цивилен служител

Кандидат за заемане на длъжността

Доцент доктор Иван Костадинов Вълков

Област на висше образование: 9. „Сигурност и отбрана”

Професионално направление: 9.2. “Военно дело”

Научна специалност: „Организация и управление на въоръжените сили“

Първично звено: катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“

Приемащо структурно звено: факултет „Авиационен”

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски” № РД-03-819/08.12.2020 г. и е в състав:

Председател: полк. доц. д-р инж. Мануш Петков Христов

Членове:

 1. Проф. д.в.н. инж. Димитър Илиев Недялков
 2. Проф. д-р инж. Марин Тодоров Петков
 3. Полк. проф. д-р инж. Николай Бонев Ничев
 4. Проф. д-р инж. Евгени Петров Манев
 5. Полк. доц. д-р инж. Росен Дончев Димитров
 6. К-н I р. доц. д.н. инж. Асен Николов Кожухаров

Заключителното заседание на журито ще се проведе от 11:00 часа на 08.02.2021 г.

25
АВГУСТ
2020
Академична длъжност „доцент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии”   |   1 място

Дата на публикуване - 09.12.2020 г.

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” от военнослужещ

Кандидат за заемане на длъжността

Подполковник главен асистент инженер Мартин Миленов Камбушев

Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Професионално направление: 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика”

Научна специалност: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“

Първично звено: катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии”

Приемащо структурно звено: факултет „Авиационен”

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски” № РД-03-700/14.10.2020 г. и е в състав:

Председател: полк. доц. д-р инж. Стефан Савов Билидеров

Членове:

 1. Проф. д-р инж. Димчо Стоилков Чакърски
 2. Проф. д-р инж. Валентин Христов Видеков
 3. Проф. д.т.н. инж. Чавдар Иванов Дамянов
 4. Проф. д-р инж. Галидия Иванова Петрова-Спасова
 5. Доцент д-р инж. Найден Недков Шиваров
 6. Доц. д-р инж. Румен Желязков Георгиев

Конкурсът ще се проведе на 14.12.2020 г. от 10,00 часа в зала А310 на Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

20
 НОЕМВРИ 
2020
Академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Авиационна техника и технологии”   |   1 място

Наименование Академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява конкурс за заемане на длъжност “доцент”, за цивилен служител в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност “Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт”, за нуждите на първично звено катедра „Авиационна техника и технологии” на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 458 приведени към упражнения часа по дисциплините “Аеродинамика на вертолета”, “Динамика на полета на вертолета”, “Аеродинамика”, “Динамика на полета”, “Системи за управление на техническата експлоатация”, “Техническа експлоатация I” и “Техническа експлоатация II”, за една щатно осигурена длъжност за доцент с код по длъжностно ниво Е2А-8А и код по НКПД – 23107004, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната и заповед № РД-03-762/06.11.2020 г. на началника на ВВВУ.
Дата на публикуване 20.11.2020 г.
Документи

20
 НОЕМВРИ 
2020
Академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии”   |   1 място

Наименование Академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява конкурс за заемане на длъжност “доцент”, за цивилен служител в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, за нуждите на първично звено катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност от 505 приведени към упражнения часа по дисциплините “Автопилоти и навигационни системи”, “Авиационно оборудване”, “Електрооборудване на ЛА”, “Системи за електроснабдяване на ЛА- II част”, “Системи за електроснабдяване на ЛА- I част”, “Теория на надеждността на авиационните автоматични системи” и “Техническа експлоатация на АТ – I”, за една щатно осигурена длъжност за доцент с код по длъжностно ниво Е2А-8А и код по НКПД – 23107004, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната и заповед № РД-03-762/06.11.2020 г. на началника на ВВВУ.
Дата на публикуване 20.11.2020 г.
Документи

20
 НОЕМВРИ 
2020
Академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията”   |   1 място

Наименование Академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява конкурс за заемане на длъжност “доцент”, за цивилен служител в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност “Електронизация”, за нуждите на първично звено катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“ на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност от 422 приведени към упражнения часа по дисциплините “Аналогова схемотехника” и “Радиоприемни устройства”, за една щатно осигурена длъжност за доцент с код по длъжностно ниво Е2А-8А и код по НКПД – 23107004, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната и заповед № РД-03-762/06.11.2020 г. на началника на ВВВУ.
Дата на публикуване 20.11.2020 г.
Документи

6
ОКТОМВРИ
2020
Академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”   |   1 място

Наименование Академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява конкурс за заемане на академична длъжност “доцент”, за цивилен служител в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. „Военно дело”, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, за нуждите на първично звено катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка” на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност от 436 часа приведени към упражнения по дисциплините: „Щабни процедури и работа на щабовете“, „Организация и използване на военни формирования. Бойни технически средства и системи“, „Методика на тактическата подготовка на авиационните подразделения“, „Бойно използване“, „Тактика на родовете войски от ВВС“, „Тактика на авиацията“, „Бюджетиране и управление на разходите“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната и заповед № РД-03-611/09.09.2020 г. на началника на ВВВУ.
Дата на публикуване 06.10.2020 г.
Документи

12
ЮНИ
2020
Вакантна академична длъжност „главен асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „главен асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“, научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“, за нуждите на първично звено катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване по конкурса са обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ–926/19.11.2018 г., със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 12.06.2020 г.
Документи