Конкурси за академични длъжности25
АВГУСТ
2020
Академична длъжност „доцент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии”   |   1 място

Дата на публикуване - 09.12.2020 г.

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” от военнослужещ

Кандидат за заемане на длъжността

Подполковник главен асистент инженер Мартин Миленов Камбушев

Област на висше образование: 5. „Технически науки”

Професионално направление: 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика”

Научна специалност: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“

Първично звено: катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии”

Приемащо структурно звено: факултет „Авиационен”

Научното жури по конкурса е назначено със заповед на Началника на ВВВУ „Георги Бенковски” № РД-03-700/14.10.2020 г. и е в състав:

Председател: полк. доц. д-р инж. Стефан Савов Билидеров

Членове:

  1. Проф. д-р инж. Димчо Стоилков Чакърски
  2. Проф. д-р инж. Валентин Христов Видеков
  3. Проф. д.т.н. инж. Чавдар Иванов Дамянов
  4. Проф. д-р инж. Галидия Иванова Петрова-Спасова
  5. Доцент д-р инж. Найден Недков Шиваров
  6. Доц. д-р инж. Румен Желязков Георгиев

Конкурсът ще се проведе на 14.12.2020 г. от 10,00 часа в зала А310 на Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

20
 НОЕМВРИ 
2020
Академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Авиационна техника и технологии”   |   1 място

Наименование Академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява конкурс за заемане на длъжност “доцент”, за цивилен служител в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност “Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт”, за нуждите на първично звено катедра „Авиационна техника и технологии” на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 458 приведени към упражнения часа по дисциплините “Аеродинамика на вертолета”, “Динамика на полета на вертолета”, “Аеродинамика”, “Динамика на полета”, “Системи за управление на техническата експлоатация”, “Техническа експлоатация I” и “Техническа експлоатация II”, за една щатно осигурена длъжност за доцент с код по длъжностно ниво Е2А-8А и код по НКПД – 23107004, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната и заповед № РД-03-762/06.11.2020 г. на началника на ВВВУ.
Дата на публикуване 20.11.2020 г.
Документи

20
 НОЕМВРИ 
2020
Академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии”   |   1 място

Наименование Академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява конкурс за заемане на длъжност “доцент”, за цивилен служител в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, за нуждите на първично звено катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност от 505 приведени към упражнения часа по дисциплините “Автопилоти и навигационни системи”, “Авиационно оборудване”, “Електрооборудване на ЛА”, “Системи за електроснабдяване на ЛА- II част”, “Системи за електроснабдяване на ЛА- I част”, “Теория на надеждността на авиационните автоматични системи” и “Техническа експлоатация на АТ – I”, за една щатно осигурена длъжност за доцент с код по длъжностно ниво Е2А-8А и код по НКПД – 23107004, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната и заповед № РД-03-762/06.11.2020 г. на началника на ВВВУ.
Дата на публикуване 20.11.2020 г.
Документи

20
 НОЕМВРИ 
2020
Академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията”   |   1 място

Наименование Академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява конкурс за заемане на длъжност “доцент”, за цивилен служител в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност “Електронизация”, за нуждите на първично звено катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията“ на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност от 422 приведени към упражнения часа по дисциплините “Аналогова схемотехника” и “Радиоприемни устройства”, за една щатно осигурена длъжност за доцент с код по длъжностно ниво Е2А-8А и код по НКПД – 23107004, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната и заповед № РД-03-762/06.11.2020 г. на началника на ВВВУ.
Дата на публикуване 20.11.2020 г.
Документи

6
ОКТОМВРИ
2020
Академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”   |   1 място

Наименование Академична длъжност „доцент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява конкурс за заемане на академична длъжност “доцент”, за цивилен служител в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. „Военно дело”, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, за нуждите на първично звено катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка” на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност от 436 часа приведени към упражнения по дисциплините: „Щабни процедури и работа на щабовете“, „Организация и използване на военни формирования. Бойни технически средства и системи“, „Методика на тактическата подготовка на авиационните подразделения“, „Бойно използване“, „Тактика на родовете войски от ВВС“, „Тактика на авиацията“, „Бюджетиране и управление на разходите“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-926/19.11.2018 г. на Министъра на отбраната и заповед № РД-03-611/09.09.2020 г. на началника на ВВВУ.
Дата на публикуване 06.10.2020 г.
Документи

12
ЮНИ
2020
Вакантна академична длъжност „главен асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „главен асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“, научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“, за нуждите на първично звено катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване по конкурса са обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ–926/19.11.2018 г., със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 12.06.2020 г.
Документи