Конкурси за академични длъжности25
АВГУСТ
2020
Академична длъжност „доцент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии”   |   1 място

Наименование Академична длъжност „доцент“ – за военнослужещ във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ град Долна Митрополия обявява конкурс за заемане на длъжност “доцент”, за военнослужещ в област на висшето образование 5. “Технически науки”, професионално направление 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика”, научна специалност “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, за нуждите на първично звено катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии” на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 487,8 часа, приведени към упражнения, по учебни дисциплини: „Теория на управлението I част“, „Теория на управлението II част“, „Робастно управление“ и „Системи за автоматично управление на ЛА“, за една щатно осигурена длъжност за военнослужещ с военно звание „полковник“, „подполковник“, „майор“ или „капитан“, със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповеди № ОХ-926/19.11.2018 г. и № ОХ- 567/22.07.2020 г. на министъра на отбраната на Република България.
Дата на публикуване 25.08.2020 г.
Документи

12
ЮНИ
2020
Вакантна академична длъжност „главен асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Факултет „Авиационен“   |   Катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка”   |   1 място

Наименование Вакантна академична длъжност „главен асистент“ – за цивилен служител във ВВВУ „Георги Бенковски“
Описание Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“, научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“, за нуждите на първично звено катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“ на приемащо структурно звено факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване по конкурса са обявени със заповед на Министъра на отбраната № ОХ–926/19.11.2018 г., със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

Документи се подават в регистратурата за класифицирана и некласифицирана информация на ВВВУ.
Дата на публикуване 12.06.2020 г.
Документи