ПРИЕМ 2024


ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КУРСАНТ

     За учебната 2024/2025 г. ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява ранен прием на курсанти за обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ БРОЙ МЕСТА
1
Летец-пилот
19 места
2
Радиоелектронно оборудване на летателни апарати
9 места
3
Авиационно въоръжение
8 места
4
Комуникационни, информационни и навигационни системи
12 места
5
Логистика на формированията от Военновъздушните сили
4 места
6
Системи за въздушно наблюдение, разузнаване и контрол
12 места
РАНЕН ПРИЕМ НА КУРСАНТИ 2024/2025

ДАТА МЯСТО
1
от 15.01.2024г. до 05.04.2024г. 08:30- 16:00 ч. Приемане на комплект документи на кандидат-курсанти
Военни окръжия, ВВВУ „Г. Бенковски“
2
от 22.01.2024г. до 19.04.2024г. Общообразователен тест
ИКАО - Плевен
3
от 22.01.2024г. до 19.04.2024г. Психологична оценка и интервю
ИКАО - Плевен
4
от 22.01.2024г. до 19.04.2024г. Тест по английски език
ИКАО - Плевен
5
по отделен график Изпит за физическа годност


РЕДОВЕН ПРИЕМ НА КУРСАНТИ 2024/2025

ДАТА МЯСТО
1
от 08.04.2024г до 21.06.2024г. 08:30- 16:00 ч. Приемане на комплект документи на кандидат-курсанти
Военни окръжия, ВВВУ „Г. Бенковски“
2
от 29.04.2024г. до 25.07.2024г. Общообразователен тест
ИКАО - Плевен
3
от 29.04.2024г. до 25.07.2024г. Психологична оценка и интервю
ИКАО - Плевен
4
от 29.04.2024г. до 25.07.2024г. Тест по английски език
ИКАО - Плевен
Телефон за контакт:
0882 34 77 91 – г-н Стоян Стоянов
(само от 08:30 до 16:00, в работни дни от понеделник до петък)

Да имат средно образование

Да са годни за военна служба

Да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство

Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство

Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“

Да не страдат от психично заболяване, удостоверено по съответния ред

Към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 31 години

Да са с минимален ръст 150 см. и минимално тегло 50 кг. за мъжете и минимален ръст 150 см. и минимално тегло 48 кг. за жените, а тези за специализация "Летец-пилот" да бъдат с височина от 157 см. до 185 см, и тегло не повече от 80 кг.

Опис документи за кандидатстване (Образец) ;

1. Заявление за кандидатстване (Образец) ;

2. Състезателен картон за кандидатстване във ВВВУ „Георги Бенковски“ - по образец; (Образец)

3. Копие на дипломата за средно образование (завършилите средно образование в чужбина представят копие от диплома за средно образование, легализирана от Министерството на образованието и науката) –
2 броя ;

4. Копие от удостоверението за раждане;

5. Автобиография по образец -
2 броя (Образец);

6. Удостоверение от Областния център за психично здраве за липса на психични заболявания -
2 броя оригинали и 1 копие ;

7. Декларация, за липса на образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер (Образец);

8. Декларация, за липса на освобождаване от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ (Образец);

9. Декларация, за липса на друго гражданство освен българско (Образец);

10.Декларация, за липса на обучение по държавна поръчка в друго държавно висше училище – по образец (Образец);

11. Декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по образец –
2 броя (Образец);

12. Декларация защита на лични данни (Изтегли).

/ Декларация за изразено съгласие да се обработват лични данни, само за целите на кандидат-курсантската кампания, организирана от ВВВУ "Георги Бенковски".
Декларацията се разпечатва в 1 екз. от кандидата и може да се попълни предварително, или да се попълни пред служителя, приемащ документите. /13. Платежно нареждане (платена такса за кандидатстване)
1. Ред за формиране на състезателният бал на кандидатите за курсанти по чл. 2, т.1, т.2, т. 3, т. 4 и т. 5 от Наредба Н-17/15.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България за условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища за всички специализации да се образува като сума от:

  • Оценката получена от общообразователен тест, положен във ВВВУ „Георги Бенковски“ или от положен ДЗИ по „Математика“ се умножава по 3.5.;
  • Оценката от положен ДЗИ по „Български език и литература“ се умножава по 1 или оценката от 11 клас, за кандидатите, които нямат завършено средно образование, умножена по 1;
  • Оценката от изпит за физическа годност по дисциплините от Единния армейски тест, умножена по 1, като на кандидат-курсантите, получили на изпита за физическа годност по дисциплините от Единния армейски тест от 120 до 400 точки, се прибавят до 6 единици към състезателния бал в съответствие с Приложение № 4 от Наредба Н-17/15.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България за условията и реда за приемане на курсанти във висшите военни училища;
  • НОРМАТИВИ за физическа годност - Единен армейски тест

  • „Английски език“ (тест) – според Наредба за условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища, като получилите на теста по чужд език оценка „не издържал“, се отнемат 0,5 единици от състезателния бал;
  • На кандидатите, положили повече от един конкурсен изпит, в балообразуването участва най-високата оценка;

Необходими данни за попълване на вносна бележка за внасяне на такса(и) за провеждане на приемни изпити от кандидатите за курсанти и студенти в Банка ДСК през 2024 г.
IBAN: BG17 STSA 9300 3132 3200 01
BIC: STSABGSF
ВНОСИТЕЛ (ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ): трите имена на титуляра кандидат за курсант

ЕГН: единен граждански номер на титуляра кандидат курсант

ОСНОВАНИЕ :   Такса за кандидатстване;

ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА ЗА ПРИЕМ ЗА КУРСАНТ Е В РАЗМЕР НА:
  • За полагане на всички изпити - 75,00 лв.
  • За всяко следващо явяване на изпит - 20,00 лв.

Примерен общообразователен тест: Примерен тест Отговори
Английски език: Примерен тест