ПРИЕМ 2020


ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА КУРСАНТ

     За учебната 2020/2021 г. ВВВУ „Георги Бенковски“ обявява ранно записване на курсанти за обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ в професионално направление „Военно дело“, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и по специализации както следва:

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ БРОЙ МЕСТА
1
Летец-пилот
16 места (14 места за МО и 2 места за МВР)
2
Ръководител на полети (Щурман - управление на въздушното движение)
8 места
3
Летателни апарати и авиационни двигатели
7 места
4
Летищно осигуряване
5 места
5
Авиационно въоръжение
5 места
6
Навигационни, комуникационни и информационни системи
6 места

Телефон за контакт: 064 / 970 192

Да имат средно образование

Да са годни за военна служба

Да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство

Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство

Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“

Да не страдат от психично заболяване, удостоверено по съответния ред

Към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 31 години

Да са с минимален ръст 150 см. и минимално тегло 50 кг. за мъжете и минимален ръст 150 см. и минимално тегло 48 кг. за жените, а тези за специализация "Летец-пилот" да бъдат с височина от 157 см. до 185 см, и тегло не повече от 80 кг.

1. Копие на дипломата за средно образование (завършилите средно образование в чужбина представят копие от диплома за средно образование, легализирана от Министерството на образованието и науката) –
2 броя ;

2. Копие на удостоверението за раждане;

3. Автобиография по образец –
2 броя (Образец);

4. Удостоверение от Областния център за психично здраве за липса на психични заболявания –
2 бр. оригинали и
1 копие ;

5.1. Заявление за РАНЕН ПРИЕМ във ВВВУ „Георги Бенковски" (Образец);

/ Попълва се при участие в кампанията за ранен прием /


5.2. Заявление за РЕДОВЕН ПРИЕМ във ВВВУ „Георги Бенковски" (Образец);

/ Попълва се при участие в кампанията за редовен прием /


6. Състезателен картон за кандидатстване във ВВВУ „Георги Бенковски" (Образец);

7. Декларация, за липса на образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер (Образец);

8. Декларация, за липса на освобождаване от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ (Образец);

9. Декларация, за липса на друго гражданство освен българско (Образец);

10. Молба до началника на ВВВУ за започване на процедура по проучване във връзка със заемане на длъжност (Образец);

11. Нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс –
2 броя - оригинал и копие (Образец);

12. Съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ във връзка с чл. 62, ал. 9 от Закона за кредитните институции (Образец);

13. Съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ (Образец).


14. Въпросник за проучване по чл. 46, т. 1 ЗЗКИ (Изтегли).


15. Декларация-съгласие за обработка на лични данни (Изтегли).

/ Декларация за изразено съгласие да се обработват лични данни, само за целите на кандидат-курсантската кампания, организирана от ВВВУ "Георги Бенковски".
Декларацията се разпечатва в 1 екз. от кандидата и може да се попълни предварително, или да се попълни пред служителя, приемащ документите. /16. Етапна епикриза (Образец).

/ Етапната епикриза се разпечатва от кандидата, но се попълва от личния лекар.
Ако кандидатът ще кандидатства само за наземна специализация - се разпечатва в 1 екз.
Ако кандидатът ще кандидатства за наземна специализация и за специализация "Летец-пилот" или "Ръководител на въздушното движение" се разпечатва в 2 екз./Формулярите на заявлението и на документите т. 5-13 се получават от военното окръжие или от ВВВУ „Георги Бенковски”, или се разпечатват от сайта на ВВВУ. Всички копия на документи се заверяват от лицата, подали документите.

Кандидатите в кампанията за ранен прием, подават посочените документи, като тези, които нямат завършено средно образование, вместо копие от дипломата за средно образование да прилагат удостоверение или служебна бележка, подписани и подпечатани от Директора на средното училище. От бележките да е видна оценката по български език и литература, математика, история и оценката от завършен 11 клас. При отсъствие на оценка, участваща в балообразуването от 11 клас, да бъде вписана оценката от последната година, в която е изучаван съответния предмет.

Въпросникът за проучване по чл. 46, т. 1 ЗЗКИ (приложение № 2 към чл. 47 и 48 ЗЗКИ) с актуална снимка с размер 4/3,5 се попълва след явяването пред приемна комисия на 6 април 2020 г.Въпросникът се разпечатва на бяла хартия формат А4, двустранно. Попълва се със син химикал. На обратната страна на снимката напишете трите си имена и ЕГН. Неправилно разпечатани и попълнени документи не се приемат.

Свидетелство за съдимост и служебна бележка от Националната следствена служба, удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства за умишлени престъпления от общ характер се изискват от ВВВУ "Георги Бенковски" ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ от институциите, които ги издават.

Важно!
Кандидатите, притежаващи диплома за средно образование към момента на подаване на документите, представят пълния комплект документи. Приетите кандидати от ранния прием следва да представят дипломата си за средно образование на 4-5.07.2020 г. в ВВВУ "Георги Бенковски", гр. Долна Митрополия. При непредставяне на дипломата кандидатите за курсанти отпадат от класирането за прием.

Важно!
При подаване на документите за кандидатстване във военните окръжия и факултетa на ВВВУ "Георги Бенковски", заплащането на таксите за явяване на изпити се извършва по банков път. Във вносната бележка за банков превод ясно трябва да бъде описано плащането – какъв изпит, място и дата на провеждане. При подаване на документите за кандидатстване при представителите на ВВВУ "Георги Бенковски" по време на изнесените изпити, заплащането се извършва на място. Документи за кандидатстване не се приемат без платена такса за комплект документи за кандидатстване.

Състезателният бал на кандидат-курсантите за всички специализации да се образува, като сума от следните оценки:
 • удвоената оценка от конкурсния изпит (общообразователен тест или от заявения ДЗИ или от конкурсния изпит (тест), положен в други акредитирани висши училища през 2020 г.;)
 • оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература или при липса на такава, от дипломата за средно образование по български език и литература;
 • оценката от държавен зрелостен изпит по математика или при липса на такава, от дипломата за средно образование по математика;
 • оценката от държавен зрелостен изпит по история или при липса на такава, от дипломата за средно образование по история;
 • добавят се единици от изпита за физическа годност в съответствие с постигнатите резултати от дисциплините от Единния армейски тест;
 • отнемат 0,5 единици от състезателния бал на кандидатите, получили на теста по чужд език оценка „неиздържал”;
 • добавя една единица към общия състезателен бал на кандидат-курсантите граждански лица, преминали начална военна подготовка.

Оценяването на резултатите от общообразователния тест се извършва по шестобална система, според броя на верните отговори, както следва:
 • Постигналите от 40 до 85 верни отговора получават оценки от Среден 3.00 до Отличен 6.00 със стъпка от 0.06667 единици за всяка точка;
 • Постигналите от 0 до 39 верни отговора получават оценка Слаб 2.00;
 • Постигналите от 85 до 100 верни отговора получават оценка Отличен 6.00;

Ска́ла за оценяване за постигналите от 40 до 85 верни отговора: (Изтегли)

Тестът по английски език се оценява с „издържал“ и „неиздържал“. Оценка "издържал" на писмения тест по английски език се поставя за постигнати не по-малко от 70 верни отговори.

От изпита за физическа годност – по шестобална система, в съответствие с постигнатите общи резултати от дисциплините от Единния армейски тест. В съответствие с резултатите от дисциплините от Единния армейски тест се формира оценка и се прибавят единици към състезателния бал на кандидата.

Ска́ла за оценяване на резултатите от Единния армейски тест: (Изтегли)

На кандидатите, положили повече от един конкурсен изпит, в балообразуването участва най-високата оценка.

ВВВУ „Г. Бенковски“ признава оценките от 11 клас (или оценката от последната година, в която е изучаван съответния предмет) участващи в балообразуването на кандидатите за курсанти в кампанията за ранен прием, които нямат завършено средно образование.

ВВВУ „Г. Бенковски“ признава оценката от държавните зрелостни изпити по:
 • математика;
 • история и цивилизация;
 • география и икономика;
 • физика и астрономия;
 • химия и опазване на околната среда.;
 • биология и здравно образование;
 • цикъл „Философия“ ,
положени през годините от 2008 до 2020 за оценка от положен конкурсен изпит.

ВВВУ „Г. Бенковски“ признава оценката от кандидат-студентски изпити по:
 • Математика;
 • История;
 • География;
 • Биология;
 • Физика;
 • Химия;
 • Философия;
 • Oбщообразователен тест,
положени в други акредитирани висши училища през 2020 година, за оценка от положен конкурсен изпит при следните изисквания:
 • при подаването на документите декларират това си желание;
 • удостоверението за оценката от друго висше училище да бъде представено в приемните центрове или във военните окръжия.

ВВВУ „Г. Бенковски“ признава оценката от държавните зрелостни изпити по английски, френски и немски за оценка „издържал” на теста по чужд език.


Кандидатите за всички военни специализации полагат:

1. Общообразователен тест (Примерен тест) (Ска́ла за оценяване)

2. Писмен тест по английски език (Примерен тест)

3. Изпит за физическа годност (Нормативи) (Ска́ла за оценяване)

4. Психологична оценка (пригодност) (Наредба № Н-3 / 03.02.2020 г. за психологичното осигуряване в Министерството на отбраната)

5. Медицинско освидетелстване на годността. (НАРЕДБА № Н-6 / 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза)

Оценката от държавен зрелостен изпит по математика, география и икономика, история и цивилизация, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и цикъл „Философия“ положен през годините от 2008 до 2019 може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.

Тази оценка се таксува като първи изпит-30.00 лв., или като втори изпит- 20.00 лв. в зависимост от заявеното желание на кандидата.
ДАТА ВРЕМЕ       МЕРОПРИЯТИЕ МЯСТО
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
от 20.01.2020г.
до 13.03.2020г. включително
08:00–17:00 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Приемен център във Военен клуб - гр. Плевен и във военните окръжия
ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
16.01.2020 г. 14:00ч. Инструктаж на комисиите и личния състав, участващ в ККК2020. Зала А319, А корпус, ВВВУ
гр. Долна Митрополия
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН ТЕСТ
Местата за провеждане на общообразователния тест са:
 • Военен клуб - гр. Плевен; (карта)
 • Централен Военен клуб - гр. София, ул. "Цар Освободител" № 7; (карта)
 • Военно окръжие - гр. Пловдив, ул. "Велико Търново"№75; (карта)
 • Военно окръжие - гр. Враца, ул. "Алеко Константинов"№10; (карта)
 • Военен клуб - гр. Шумен, ул. Адам Мицкевич" №2; (карта)
 • Военен клуб - гр. Благоевград ул. "Иван Вазов" №7; (карта)
 • Военен клуб - гр. Велико Търново, пл. "Майка България", ул. "Марно поле" №1. (карта)
За полагане на общобразователния тест, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят вносна бележка за платена такса и лична карта. Продължителността на теста е 4 часа. Няма ограничения за явяване на изпитите. При балообразуването се взема най-високата от всички оценки.
Документи за кандидатстване във ВВВУ „Георги Бенковски“ могат да бъдат подадени още при предствители на ВВВУ „Георги Бенковски“ в деня на провеждане на общообразователния тест или изпита по чужд език, във времето от 07.30 часа до 08.30 часа.
08.02.2020 г. 09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест Военен клуб – гр. Плевен
12.02.2020 г. 09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест Централен Военен клуб - гр. София,
ул. "Цар Освободител" № 7
15.02.2020 г. 09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест Военен клуб - гр. Шумен,
ул. Адам Мицкевич" №2
18.02.2020 г. 09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест Военен клуб - гр. Благоевград,
ул. "Иван Вазов" №7
22.02.2020 г. 09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест Военно окръжие - гр. Пловдив,
ул. "Велико Търново"№75
25.02.2020 г. 09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест Военен клуб - гр. Велико Търново,
пл. "Майка България",
ул. "Марно поле" №1
28.02.2020 г. 09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест Военно окръжие - гр. Враца,
ул. "Алеко Константинов"№10
07.03.2020 г. 09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест Военен клуб – гр. Плевен
14.03.2020 г. 09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест Военен клуб – гр. Плевен
ТЕСТ ПО ЧУЖД ЕЗИК - АНГЛИЙСКИ
Изпита по чужд език е само по Английски език, и е под формата на тест, с продължителност 2 часа.

Местата за провеждане на общообразователния тест са:
 • Военен клуб - гр. Плевен; (карта)
 • Централен Военен клуб - гр. София, ул. "Цар Освободител" № 7; (карта)
 • Военно окръжие - гр. Пловдив, ул. "Велико Търново"№75; (карта)
 • Военно окръжие - гр. Враца, ул. "Алеко Константинов"№10; (карта)
 • Военен клуб - гр. Шумен, ул. Адам Мицкевич" №2; (карта)
 • Военен клуб - гр. Благоевград ул. "Иван Вазов" №7; (карта)
 • Военен клуб - гр. Велико Търново, пл. "Майка България", ул. "Марно поле" №1. (карта)
За полагане на изпита по чужд език, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят вносна бележка за платена такса и лична карта. Няма ограничения за явяване на изпитите.

Изпита се оценява с „издържал“ и „неиздържал“. Оценка "издържал" на писмения тест по английски език се поставя за постигнати не по-малко от 70 верни отговори.

Документи за кандидатстване във ВВВУ „Георги Бенковски“ могат да бъдат подадени още при предствители на ВВВУ „Георги Бенковски“ в деня на провеждане на общообразователния тест или изпита по чужд език, във времето от 07.30 часа до 08.30 часа.

ВВВУ „Георги Бенковски“ признава оценката от държавните зрелостни изпити по английски, немски или френски език за оценка „издържал“ на теста по чужд език.
09.02.2020 г. 09:00 – 11:00 ч. Тест по чужд език - английски Военен клуб – гр. Плевен
13.02.2020 г. 09:00 – 11:00 ч. Тест по чужд език - английски Централен Военен клуб - гр. София,
ул. "Цар Освободител" № 7
16.02.2020 г. 09:00 – 11:00 ч. Тест по чужд език - английски Военен клуб - гр. Шумен,
ул. Адам Мицкевич" №2
19.02.2020 г. 09:00 – 11:00 ч. Тест по чужд език - английски Военен клуб - гр. Благоевград,
ул. "Иван Вазов" №7
23.02.2020 г. 09:00 – 11:00 ч. Тест по чужд език - английски Военно окръжие - гр. Пловдив,
ул. "Велико Търново"№75
26.02.2020 г. 09:00 – 11:00 ч. Тест по чужд език - английски Военен клуб - гр. Велико Търново,
пл. "Майка България",
ул. "Марно поле" №1
29.02.2020 г. 09:00 – 11:00 ч. Тест по чужд език - английски Военно окръжие - гр. Враца,
ул. "Алеко Константинов"№10
08.03.2020 г. 09:00 – 11:00 ч. Тест по чужд език - английски Военен клуб – гр. Плевен
15.03.2020 г. 09:00 – 11:00 ч. Тест по чужд език - английски Военен клуб – гр. Плевен
ИЗПИТ ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ
Изпита за физическа годност се провежда по дисциплините и нормативите за оценка от Единния армейски тест.Кандидатите се явяват на изпита за физическа годност по спортно облекло, което си осигуряват самостоятелно.
Изпитът за физическа годност в гр. Плевен се провежда в Лекоатлетическата зала, намираща се зад стадион „Плевен“.
За полагане на изпита за физическа годност, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят вносна бележка за платена такса и лична карта. Няма ограничения за явяване на изпитите.
При балообразуването се взема най-високата от всички оценки.
Продължителността на изпита е 5 часа, в зависимост от броят на кандидатите.

При непокрит норматив, минимум на 30 точки за съответна дисциплина се поставя оценка „Слаб“.
Кандидатите, получили оценка „Слаб“ на изпита за физическа годност отпадат от участие в конкурса за курсанти.
07.03.2020 г. от 13.00 до завършване на изпита Изпит за физическа годност Лекоатлетическата зала,
гр. Плевен
14.03.2020 г. от 13.00 до завършване на изпита Изпит за физическа годност Лекоатлетическата зала,
гр. Плевен
21.03.2020 г. от 13.00 до завършване на изпита Изпит за физическа годност Лекоатлетическата зала,
гр. Плевен
28.03.2020 г. от 13.00 до завършване на изпита Изпит за физическа годност Лекоатлетическата зала,
гр. Плевен
МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

На кандидатите за курсанти във ВВВУ „Георги Бенковски“ за всички наземни специализации се извършва медицинско освидетелстване на годността във Военномедицинска академия – гр. София.
Кандидите в кампанията за РАНЕН ПРИЕМ се явяват за медицинско освидетелстване на годността до 19.03.2020г. не по-късно от 07.30 часа на определената дата. Кандидатите трябва да не са закусвали и да са отпочинали (гладни и жадни).

КАНДИДАТИТЕ, КОИТО СА ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТ-КУРСАНТСКА КАМПАНИЯ И В ДРУГО ВОЕННО УЧИЛИЩЕ, МОЛИМ ДА УВЕДОМЯТ ЗА ТОВА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ПРИЕМАЩИ ДОКУМЕНТИТЕ.

Кандидатите за курсанти във ВВВУ „Георги Бенковски” се явяват лично в структурите на Военномедицинска академия със следните документи:

1. Писмо-направление от началника на ВВВУ „Георги Бенковски” (получава се от служителя в приемния център във Военен клуб – гр. Плевен, от мобилните екипи при посещенията им във Военните клубове в гр. Шумен, в гр. Благоевград, в ЦВК - гр. София , Военен клуб - гр. Велико Търново и във Военните окръжия – гр. Враца и гр. Пловдив).
За да получи писмо-направление, кандидатът трябва да е подал ПЪЛНИЯ КОМПЛЕКТ документи за кандидатстване и да е заплатил такси за комплект документи за кандидатстване в размер на 10 лв. и такса за първи изпит в размер на 30 лв.

2. Лична карта;

3. Оригинал или служебно заверено копие на документ (удостоверение) от областния Център за психично здраве (психодиспансер);

4. Лична амбулаторна карта, заверена, с подпис, номер и печат от личния лекар и етапна епикриза от личния лекар (с отразени минали заболявания, операции, травми, алергии, диспансеризация, фамилна анамнеза и проведени имунизации) или здравна книжка (за военнослужещите);

5. Химикал.

На неявилите се на определената дата за медицинско освидетелстване на годността В КАМПАНИЯТА ЗА РАНЕН ПРИЕМ, не се осигуряват допълнителни дати за явяване и те не могат да участват в класирането в кампанията за ранен прием. При желание от тяхна страна могат да продължат с участието си в приема, но по условията за редовна приемна кампания.

Всички кандидати за курсанти за наземни специализации преминават на медицински преглед във ВМА – гр. София в рамките на 2 (два) дни.

Медицинското освидетелстване на годността на кандидат-курсантите за специализация „Летец-пилот“ и „Ръководител на въздушното движение“ за РАННИЯ ПРИЕМ се извършва във Военно медицинска академия за времето от 16.03.2020 г. до 19.03.2020 г. включително. Този преглед се провежда в рамките на 4 (четири) дни.

За времето на медицинското освидетелстване на годността, кандидатите за курсанти трябва самостоятелно да си организират място за престой.

Оценките за медицинското освидетелстване на годността са:
 • „годен за обучение във висше военно училище“;
 • „негоден за обучение във висше военно училище“;
 • Негоден за обучение по специализация „Летец-пилот“;
 • Негоден за обучение по специализация „Ръководител на въздушното движение“.

Резултатите от медицинското освидетелстване на годността са валидни за цялата приемна кампания, независимо от датата за явяване.
ПСИХОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ПРИГОДНОСТ)

На всички кандидати за курсанти се извършва психологична оценка.
За явяване на психологична оценка (пригодност) не се заплаща такса. На всяка дата могат да се явят не повече от 10 души. Всеки кандидат е длъжен да се яви не по-късно от 07.50 часа или 12.50 часа в дена на психологичната оценка (пригодност) пред Военен клуб – гр. Плевен,ул. „Дойран“ 77.
Психологичната оценка (пригодност) започва в 8.00 часа на обявената дата и приключва най-късно до 17.00 часа на същия ден.

Резултатите от психологичната оценка са валидни за срок от 6 месеца от датат на явяване, т.е всеки кандидат-курсант има право на еднократно явяване в рамките на приемата кампания 2020/2021г.
15.02.2020 г. 08:00 – 17:00 ч. Психологична оценка (пригодност) Военен клуб – гр. Плевен
16.02.2020 г. 08:00 – 17:00 ч. Психологична оценка (пригодност) Военен клуб – гр. Плевен
21.03.2020 г. 08:00 – 17:00 ч. Психологична оценка (пригодност) Военен клуб – гр. Плевен
22.03.2020 г. 08:00 – 17:00 ч. Психологична оценка (пригодност) Военен клуб – гр. Плевен
Обявяване на резултатите от конкурса

До 14 работни дни на сайта на ВВВУ

ВАЖНО!


Пред приемна комисия задължително се явяват всички кандидати успешно преминали всички проверки и постигнали състезателен бал не по-малък от 21.00. Заседанието на приемната комисия ще се проведе на 06.04.2020 г. от 10 часа във ВВВУ "Георги Бенковски" гр. Долна Митрополия.


Телефон за контакт:
064 / 970 192


Кандидатите за всички военни специализации полагат:

1. Общообразователен тест (Примерен тест) (Ска́ла за оценяване)

2. Писмен тест по английски език (Примерен тест)

3. Изпит за физическа годност (Нормативи) (Ска́ла за оценяване)

4. Психологична оценка (пригодност) (Наредба № Н-3 / 03.02.2020 г. за психологичното осигуряване в Министерството на отбраната)

5. Медицинско освидетелстване на годността. (НАРЕДБА № Н-6 / 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза)

Оценката от държавен зрелостен изпит по математика, география и икономика, история и цивилизация, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и цикъл „Философия“ положен през годините от 2008 до 2019 може да замени оценката от общообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването

Оценка от положен през 2020 г. конкурсен изпит по математика, география, история, биология, физика, химия, екология, икономика, философия или общообразователен тест в други, акредитирани висши училища в България може да замени оценката от общоообразователния тест и да бъде използвана при балообразуването.

Тази оценка се таксува като първи изпит-30.00 лв., или като втори изпит- 20.00 лв. в зависимост от заявеното желание на кандидата.


ДАТА ВРЕМЕ       МЕРОПРИЯТИЕ МЯСТО
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
от 20.01.2020 г.
до 12.06.2020 г. включително
08:00–16:30 ч. Приемане на документи на кандидат-курсанти Приемен център във Военен клуб - гр. Плевен и във военните окръжия
ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
Инструктаж на кандидатите преди всеки изпит Приемен център във Военен клуб - гр. Плевен и във военните окръжия
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН ТЕСТ
Местата за провеждане на общообразователния тест са:
 • Военен клуб - гр. Плевен; (карта)
 • Централен Военен клуб - гр. София, ул. "Цар Освободител" № 7; (карта)
 • Военно окръжие - гр. Пловдив, ул. "Велико Търново"№75; (карта)
 • Военно окръжие - гр. Враца, ул. "Алеко Константинов"№10; (карта)
 • Военен клуб - гр. Шумен, ул. Адам Мицкевич" №2; (карта)
 • Военен клуб - гр. Благоевград ул. "Иван Вазов" №7; (карта)
 • Военен клуб - гр. Велико Търново, пл. "Майка България", ул. "Марно поле" №1. (карта)
За полагане на общобразователния тест, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят вносна бележка за платена такса и лична карта. Продължителността на теста е 4 часа. Няма ограничения за явяване на изпитите. При балообразуването се взема най-високата от всички оценки.

Документи за кандидатстване във ВВВУ „Георги Бенковски“ могат да бъдат подадени още при предствители на ВВВУ „Георги Бенковски“ в деня на провеждане на общообразователния тест или изпита по чужд език, във времето от 07.30 часа до 08.30 часа.
16.06.2020 г. 09:00 – 13:00 ч. Общообразователен тест Военен клуб – гр. Плевен
ТЕСТ ПО ЧУЖД ЕЗИК - АНГЛИЙСКИ
Изпита по чужд език е само по Английски език, и е под формата на тест, с продължителност 2 часа.

Местата за провеждане на общообразователния тест са:
 • Военен клуб - гр. Плевен; (карта)
 • Централен Военен клуб - гр. София, ул. "Цар Освободител" № 7; (карта)
 • Военно окръжие - гр. Пловдив, ул. "Велико Търново"№75; (карта)
 • Военно окръжие - гр. Враца, ул. "Алеко Константинов"№10; (карта)
 • Военен клуб - гр. Шумен, ул. Адам Мицкевич" №2; (карта)
 • Военен клуб - гр. Благоевград ул. "Иван Вазов" №7; (карта)
 • Военен клуб - гр. Велико Търново, пл. "Майка България", ул. "Марно поле" №1. (карта)
За полагане на изпита по чужд език, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят вносна бележка за платена такса и лична карта. Няма ограничения за явяване на изпитите.

Изпита се оценява с „издържал“ и „неиздържал“. Оценка "издържал" на писмения тест по английски език се поставя за постигнати не по-малко от 70 верни отговори.

Документи за кандидатстване във ВВВУ „Георги Бенковски“ могат да бъдат подадени още при предствители на ВВВУ „Георги Бенковски“ в деня на провеждане на общообразователния тест или изпита по чужд език, във времето от 07.30 часа до 08.30 часа.

ВВВУ „Георги Бенковски“ признава оценката от държавните зрелостни изпити по английски, немски или френски език за оценка „издържал“ на теста по чужд език.
17.06.2020 г. 09:00 – 11:00 ч. Тест по чужд език - английски Военен клуб – гр. Плевен
ИЗПИТ ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ
Изпита за физическа годност се провежда по дисциплините и нормативите за оценка от Единния армейски тест.Кандидатите се явяват на изпита за физическа годност по спортно облекло, което си осигуряват самостоятелно.
Изпитът за физическа годност в гр. Плевен се провежда в Лекоатлетическата зала, намираща се зад стадион „Плевен“.
За полагане на изпита по чужд език, кандидатите следва да се явят 1 час преди началото, като носят вносна бележка за платена такса и лична карта. Няма ограничения за явяване на изпитите.
При балообразуването се взема най-високата от всички оценки.
Продължителността на изпита е 5 часа, в зависимост от броян на кандидатите.

При непокрит норматив, минимум на 30 точки за съoтветна дисциплина се поставя оценка „Слаб“.
Кандидатите, получили оценка „Слаб“ на изпита за физическа годност отпадат от участие в конкурса за курсанти.
18.06.2020 г. от 08.00 до завършване на изпита Изпит за физическа годност Лекоатлетическата зала,
гр. Плевен
19.06.2020 г. от 08.00 до завършване на изпита Изпит за физическа годност Лекоатлетическата зала,
гр. Плевен
МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

Условията за явяване на медицински преглед за редовен прием са същите като условията за явяване на медицински преглед за ранен прием.

Датите за явяване са в процес на уточняване.

ПСИХОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ПРИГОДНОСТ)

На всички кандидати за курсанти се извършва психологична оценка.

За явяване на психологична оценка (пригодност) не се заплаща такса. На всяка дата могат да се явят не повече от 10 души. Всеки кандидат е длъжен да се яви не по-късно от 07.50 часа или 12.50 часа в дена на психологичната оценка (пригодност) пред Военен клуб – гр. Плевен,ул. „Дойран“ 77.
Психологичната оценка (пригодност) започва в 8.00 часа на обявената дата и приключва най-късно до 17.00 часа на същия ден.

Резултатите от психологичната оценка са валидни за срок от 6 месеца от датат на явяване, т.е всеки кандидат-курсант има право на еднократно явяване в рамките на приемата кампания 2020/2021г.
15.06.2020 г. 08:00 – 17:00 ч. Психологична оценка (пригодност) Военен клуб – гр. Плевен
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА

До 14 работни дни на сайта на ВВВУ

ВАЖНО!


Пред приемна комисия задължително се явяват всички кандидати успешно преминали всички проверки и постигнали състезателен бал не по-малък от 21.00. Заседанието на приемната комисия ще се проведе на 06.07.2020 г. от 10 часа във ВВВУ "Георги Бенковски" гр. Долна Митрополия.


Телефон за контакт:
064 / 970 192


Необходими данни за попълване на вносна бележка за внасяне на такса(и) за провеждане на предварителни изпити от кандидатите за курсанти и студенти в Банка ДСК 2020 г.
IBAN: BG17 STSA 9300 3132 3200 01
BIC: STSABGSF
ВНОСИТЕЛ (ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ): трите имена на титуляра кандидата за курсант/студент

ЕГН: единен граждански номер на титуляра кандидат курсант/студент

ОСНОВАНИЕ *:   ДК; ООТ-дата и място; ТАЕ-дата и място; ИФГ-дата и място.

СУМА:
 • документи за кандидатстване – 10,00 лв.
 • един изпит - 30,00 лв.; два изпита – 50,00 лв; три изпита - 70,00 лв.; четири изпита – 90,00 лв. и т.н. (за първи изпит - 30,00 лв., за всеки следващ изпит - по 20,00 лв.)
*Съкращения на наименованията на предварителните тестове:
 • ДК – документи за кандидатстване;
 • ООТ – Общообразователен тест;
 • ТАЕ – Тест по английски език;
 • ИФГ – Изпит за физическа годност;
 • МЯСТО – Плевен (ПН), София (СФ), Шумен (ШН), Благоевград (БВ), Пловдив (ПД), В.Търново (ВТ), Враца (ВЦ)
-->