ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И АВИАЦИОННИ ДВИГАТЕЛИ


Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”
Професионална квалификация „инженер”
Форма на обучение – редовна и задочна
Срок на обучение – 4 години (8 семестъра)

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Обучението по специалността „Въздухоплавателни средства и авиационни двигатели” се извършва с основна цел овладяване на широкопрофилни теоретични знания и практически умения, базова компетентност в областта на авиационната техника и технологии, умения за самостоятелна професионална работа и работа в екип, знания и умения за самоусъвършенстване и повишаване на квалификацията през целия си живот.

Обучението предвижда изпълнение на изискванията за придобиване на професионална квалификация съгласно НАРЕДБА №1/16.01.2001 на Министерството на транспорта за правоспособност на авиационния персонал. Програмата за обучение е предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за реализация в конкурентна среда и в едно общество на знанието с европейско измерение.

Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

 • да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологии;
 • да владее общи и професионални комуникативни умения;
 • да ползва чужд език;
 • да познава и спазва правилата за здравословен и безопасен труд;

В резултат на обучението си випускникът придобива висше образование в образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалността „Въздухоплавателни средства и авиационни двигатели” от професионалното направление „Транспорт, корабоплаване и авиация” в областта на висшето образование „Технически науки”.

2. Професионална реализация.

След завършване на пълния курс на обучението випускникът ще заема следните начални длъжности:

 • Борден инженер.
 • Авиоинженер по техническо обслужване на въздухоплавателните средства.
 • Авиоинженер по ремонт на въздухоплавателните средства.

3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции.

3.1. Нови знания.

В професионалното направление “Транспорт, корабоплаване и авиация” в специалност по гражданска квалификация „Въздухоплавателни средства и авиационни двигатели”:

 • законите на аеродинамиката и характеристиките на устойчивост и управляемост на летателните апарати;
 • предназначението, техническите характеристики, устройството и принципа на работа на основните елементи и системи на авиационната техника;
 • методите за проектиране, конструиране и изработване на летателните апарати и авиационните двигатели;
 • системите за управление и технологиите за експлоатация и ремонт на авиационната техника;
 • основните мерки за безопасност при работа по авиационната техника;
 • в достатъчен обем електрооборудване, приборно оборудване и електронна автоматика на летателните апарати.

3.2. Изградени нови способности:

В професионалното направление “Транспорт, корабоплаване и авиация” по гражданска квалификация “Въздухоплавателни средства и авиационни двигатели“:

 • да използва знанията си по основните общотеоретични дисциплини за обяснение на основните процеси, протичащи в техническите устройства и системи;
 • да използва знанията си по специалните дисциплини, за да извършва контрол и анализ на техническото състояние на авиационната техника, синтез на авиационни устройства и системи със зададени качествени показатели, да прилага правилата за експлоатация на авиационната техника и основните принципи и методи за осигуряване на безопасността на полетите;
 • методите за проектиране, конструиране и изработване на летателните апарати и авиационните двигатели;
 • да използва техническа литература на чужд език за точното спазване на техническите описания и регламенти за техническа и летателна експлоатация на летателните апарати;
 • да използва методите за повишаване на надеждността и ремонтопригодността на авиационната техника.

3.3. Ценностни ориентации:

 • лоялност към институцията в която работят;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
 • приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честта.
Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение
Автоматика, информационни и управляваща техника
Електроника
Роботехнически авиационни системи
Авиационна електроника
Авиационен мениджмънт
Летец пилот
Въоръжение и боеприпаси
Аерокосмическа техника