Роботехнически авиационни системи


Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”
Професионална квалификация „Бакалавър-инженер”
Форма на обучение – редовна и задочна
Срок на обучение – 4 години (8 семестъра)

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Основната цел на обучението по специалността „Роботехнически авиационни системи” е да подготви инженери-бакалаври с висока квалификация, отговаряща на изискванията на Европейския съюз.

Професионалното предназначение на инженер-бакалавъра по „Роботехнически авиационни системи” е да е подготвен да осъществява инженерна, управленческа и научно-педагогическа дейности, решава сложни практически проблеми чрез прилагане на всички етапи на един системен и научно обоснован подход (проучване, анализ, синтез, реализация, експериментиране, внедряване), основаващ се на най-съвременни достижения в науката, техниката и организацията в условията на динамично изменяща се професионална област. Той е подготвен да извършва изследователска, проектантска, конструкторска, производствена, монтажна, експлоатационна и управленска дейности в областта на специалността му, да изработва и взема управленски решения, които са оптимални в условията на много и противоречиви критерии и е способен обосновано и мотивирано да прогнозира.

Той трябва да може успешно да има следните компетенции:

 • компетентно и творческо решаване на въпросите, свързани с техническата експлоатация и ремонта на роботехнически системи, обслужващата техника и контролно-измервателната апаратура;
 • самостоятелно усвояване на работата с нова техника, особеностите на нейната експлоатация и ремонт;
 • осъществяване на инженерна дейност по роботизация и управление във всички стопански отрасли на страната - в материалната и нематериалната сфери;
 • провеждане на внедрителска, експлоатационна, сервизна и развойна дейност в различни области на роботизацията, машиностроене и уредостроене и др;
 • компетентно ръководство на подчинения личен състав, организиране и провеждане на ефективен учебно-възпитателен процес;

Образователните цели на специалността са свързани с обучението на висококвалифицирани, широко-профилни кадри за промишлеността, фирми за изследване и разработка, експлоатационните фирми и ремонтните предприятия.

Изучават се дисциплини, които са общи за професионалното направление и които дават подготовка по основи на роботехника, електротехника, механика и др.

Специализиращата подготовка се придобива чрез групи от профилиращи дисциплини, обособени в блокове на избираеми и факултативни, които студентите избират и изучават в срока на обучение.

В специалността “Роботехнически авиационни системи” се придобиват инженерни знания за създаване на концепции, дизайн, развитие, производство и експлоатация на роботехнически системи в различни отрасли на производствената и непроизводствената сфера, както и на тяхното техническо, програмно и информационно осигуряване.

2. Реализация на випускника.

2.1. Организатор и изпълнител в поддържането, експлоатацията и възстановяването на технически системи и обекти в предприятия и фирми;

2.2. Да извършва развойна, консултантска и експертна дейност в областта на управлението на технологични процеси, експлоатацията и ремонта на технически системи;

2.3. Да участва в разработването на научни изследвания и проекти в сферата на техниката и технологиите;

2.4. Да заема длъжности, съответстващи на неговата квалификация;

2.5. Допълнителни възможности: Факултет „Авиационен“ е лицензиран от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна агенция“ като Организация за обучение и изпитване на персонал за техническо обслужване (ООИПТО).

 • Студентите имат възможност да получат сертификат за завършено базово обучение категория В1, В2 и В3, с което могат да търсят реализация, като технически персонал във всички авиационни фирми и летища в Европейския съюз, според изискванията на EASA.
 • „Одобрена организация за обучение“: дава възможност за обучение на ПИЛОТИ за гражданската авиация.

3. Обучаемите, завършили образователната програма:

3.1. Придобиват нови знания:

 • по математически, физически и други методи в областта на естествените науки, необходими за инженерната подготовка (общообразователни и фундаментални учебни дисциплини, като висша математика, физика, информатика, здравословни и безопасни условия на труд, въздушно право);
 • за прилагане на класически и компютърни инженерни методи за анализ и проектиране на технически изделия;
 • за проектиране, организация и управление на технологични процеси;
 • за основните методи за вземане на оптимални решения при управление на ресурсите и технологиите;
 • за специални учебни дисциплини като механика, основи на роботехниката, електротехника, информационни системи в авиационната роботика, проектиране и моделиране на роботехнически системи, оптимално управление на роботехническите системи;
 • за планиране, провеждане и отчитане на експлоатацията на техниката;
 • за провеждане на диагностика и ремонт на експлоатираната техника;
 • за основите на проектирането на елементи и възли от роботехнически системи;
 • за планиране, организиране, ръководство на експлоатацията и ремонта на видове техника, както и на нейното съхранение.

3.2. Изградени нови способности:

 • за използване знанията си по основните общотеоретични дисциплини за обяснение на процесите, протичащи в съответните техническите устройства и системи;
 • за използване знанията си по специалните дисциплини, за да извършва контрол и анализ на техническото състояние на роботехнически авиационни устройства и синтез на такива устройства и системи със зададените технически изисквания;
 • за компетентно решаване на всички въпроси, свързани с експлоатацията, ремонта, съхраняването и използването на роботехнически авиационни системи, обслужващия ги инструментариум и контролно-измервателна апаратура;
 • за извършване необходимите работи по проверка, регулиране, настройка и ремонт на устройствата, да провежда контролни прегледи и технически разбори, да прилага теоретичните си знания при експлоатацията на роботехнически авиационни системи;
 • за самостоятелно изучаване на новата техника и съпътстващите изисквания към нея;
 • за работа в екип с представители на различни социални сфери на територията на страната;
 • по разкриване проблемите, анализиране на причините, генериране на алтернативи и вземане на решение, оценяване на риска и организиране изпълнението на взетото решение;
 • по прилагане правната и нормативна уредба, свободно ползване и разчитане на техническа, справочна и икономическа документация;
 • по владеене терминологията в областта на роботехническите авиационни системи;
 • по владеене нормите на естетическото поведение и протокол;
 • за успешна работа в екип;
 • за ползване съвременните информационни технологии и прилагане в дейността си;

3.3. Ценностни ориентации:

 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лоялност към институцията в която работят;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • междуличностни, социални и граждански компетенции;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • комуникативни способности;
 • работа в екип в нееднородна среда;
 • проявяване на грижи и изграждане на дух на доверие, висока мотивация и отговорност за изпълнение на задачите;
Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение
Въздухоплавателни средства и авиационни двигатели
Автоматика, информационни и управляваща техника
Електроника
Авиационна електроника
Авиационен мениджмънт
Летец пилот
Въоръжение и боеприпаси
Аерокосмическа техника