Авиационен мениджмънт


Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”
Професионална квалификация „Мениджър”
Форма на обучение – редовна и задочна
Срок на обучение – 4 години (8 семестъра)

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

В специалността “Авиационен мениджмънт” се подготвят специалисти с висша управленска квалификация, които придобиват специализирани знания и умения по авиационен мениджмънт.

Програмата за обучение има за цел получаване на базова компетентност в областта на икономиката, управлението, авиационният английски език, човешкия фактор, статистиката, икономически анализ и застраховане.

Обучението по специалността се осъществява от висококвалифициран и мотивиран академичен персонал, в преобладаващата си част хабилитирани или доктори в съответното научно направление. Процесът на обучението е в съответствие със системата за натрупване и трансфер на кредити.

Тази подготовка ще осигури на обучаемите необходимия комплекс от знания, с помощта на които ще могат ефективно да решават проблемите на авиационния бизнес в съвременната динамична и конкурентна среда.

Випускникът трябва да има следните компетенции:

 • да познава основите на икономиката, счетоводството, анализът, контролът и други науки в областта на управленския процес и мениджърското поведение;
 • ще може ефективно да решават проблемите на авиационния бизнес в съвременната динамична и конкурентна среда;
 • ще може да събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на управлението с цел разширяване на конкретни задачи;
 • ще може да използва ефективно и рационално информационни и комуникационни технологии;
 • ще владее общи и професионални комуникативни умения;
 • ще ползва чужд език;
 • ще може да поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори.

В резултат на обучението си випускникът придобива висше образование в образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалността „Авиационен мениджмънт”.

2. Професионална реализация.

Завършилите специалността могат да работят като ръководители на средно и висше управленско равнище във фирми от авиационния бизнес, както и в бизнес организации от различен тип и с различна форма на собственост.

При желание на студентите е предвидена възможност за получаване на допълнителна квалификация „Летец – пилот любител“ и „Авиационен техник“. Придобиването на посочените квалификации става след успешното завършване на щести модул от учебния план „Правоспособност PPL(A/H)”.

3. Обучаемите, завършили образователната програма:

3.1. Придобиват нови знания:

Студентите получават познания, които им позволяват да се запознаят с организационното изграждане, функциониране и управление на летище и авиационна фирма.

3.2. Изградени нови способности:

В процеса на обучение се придобиват практически умения за:

 • способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително управлението на екипи и ресурси;
 • анализ и оценка на бизнес средата на авиационните организации;
 • изработване и реализиране на управленски решения;
 • планиране и изпълнението на предварително формулирани цели;
 • ефикасно формулиране и провеждане на фирмените стратегиите за устойчиво развитие и други;
 • планиране, изпълнение, отчет и контрол на основната дейност на авиационните предприятия;

3.3. Ценностни ориентации и нагласи:

 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • способи за общуване, комуникация и работа в екип в нееднородна среда;
Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение
Въздухоплавателни средства и авиационни двигатели
Автоматика, информационни и управляваща техника
Електроника
Роботехнически авиационни системи
Авиационна електроника
Летец пилот
Въоръжение и боеприпаси
Аерокосмическа техника