Гражданска специалност “Eлектроника”


Образователно-квалификационна степен  „Бакалавър”
Професионална квалификация  „Инженер по електроника”
Форма на обучение – редовна и задочна
Срок на обучение – 4 години (8 семестъра)
<

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Завършилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър” с професионална квалификация „Инженер по електроника” се реализират успешно като специалисти по разработка, поддръжка, експлоатация и маркетинг на електронни устройства и системи във фирми с производствена, сервизна и търговска дейност. За целта те получават широкопрофилна подготовка, придобиват необходимите знания и умения в направленията: проектиране и поддръжка на електронни устройства и системи за преобразуване на електрическа енергия, на цифрови и микропроцесорни системи, експлоатация и ремонт на електронно оборудване, електронни технологии, компютърни системи.

Обучаемите получават широкопрофилна фундаментална подготовка чрез изучаване на общотехнически и хуманитарни дисциплини, а формиращите специалността дисциплини са свързани с елементната база на електрониката и цифровата техника, аналогова и цифрова схемотехника, компютърната техника, преобразувателната техника, конструирането на електронна апаратура, електронни технологии, микропроцесорна техника.

Обучението на специалисти се провежда в лаборатории, оборудвани с измервателна, компютърна и информационна техника, достъп до интернет, програмни продукти за симулация и анализ на електронни схеми и за проектиране на електронни устройства и системи. Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност “Електроника” осигурява широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка. Бакалавър-инженерът по „Електроника” придобива научно-теоретични знания и практически умения за проектантска и конструкторско-технологична работа.

Завършилите специалисти със степен „Бакалавър” отговарят на образователните стандарти на страните от Европейската общност и са подготвени за реализация като ръководители, проектанти, технолози и сътрудници в конструкторски и технологични бюра, разработващи и усвояващи съвременна електронна апаратура и системи; специалисти, експерти, консултанти и мениджъри в държавни и обществени институции, търговски дружества и организации, както и в частния бизнес.

Срокът на обучение за получаване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” е четири години (осем семестъра).

Учебният план по специалността „Електроника” е с общ хорариум от 2235 учебни часа от които 937 часа лекции и 1298 часа упражнения. Структуриране в 5 модула, като включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Дисциплините в учебния план са 50, като 27 от тях завършват със семестриален изпит, а 23 са на текуща оценка и по 4 от дисциплините са предвидени курсови проекти. Обучението завършва с полагане на държавен изпит. При подаване на писмено заявление по образец от випускниците на тях им се издава и европейско приложение към дипломата.

Основни модули в учебния план

Първи модул „Фундаментални учебни дисциплини” включва обучение по фундаментални природоматематически и хуманитарни дисциплини: Висша математика; Химия; Физика; Информатика; Здравословни и безопасни условия на труд; Философия; Бизнес етика и деонтология; Култура на речевото общуване; Екология. Този модул осигурява придобиването на фундаментални знания.

Втори модул „Общотеоретични и специални учебни дисциплини” включва обучение по задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Задължителните дисциплини осигуряват необходимата базова инженерна подготовка в областта на електронната техника, а избираемите и факултативните дисциплини надграждат специфични знания от областта на радиоелектрониката.

Трети модул „Чуждоезикова подготовка” включва обучението по чужд език в обем от 150 часа, което е предпоставка за придобиване на умения за работа с техническа литература на английски език и дава възможност на обучаемите да участват в международни проекти.

Четвърти модул „Физическа подготовка” е насочен към изграждане на умения и знания в областта на физическото възпитание, което е предпоставка за придобиване на навици за здравословен и хармоничен начин на живот.

Пети модул „Стаж по гражданската специалност” се провежда във фирми и предприятия, произвеждащи електронна и радиоелектронна апаратура, и формира практически умения за прилагани придобитите теоретични знания.

Дисциплините в учебния план са подредени методически така, че изучаваните дисциплини ползват придобити знания от предходни и надграждат над тях, като осигурява знания за следващи дисциплини, като по този начин обучаемите постепенно придобиват нови знания и формират умения за тяхното използване.

Випускникът трябва да има следните ключови компетенции:

 • да участва в процеса на поддръжка и експлоатация на електронни устройства и системи;
 • да извършва технически контрол на електронни и радиоелектронни устройства и системи;
 • да открива и подменя неизправни модули и компоненти в електронни устройства и системи;
 • да планира и организира експлоатационни и ремонтни дейности на поверените му електронни системи и устройства;
 • да прави мотивиран избор на най-подходящите електронни модули и устройства на базата на техните характеристики и параметри и поставените за решаване задачи;
 • да използва различна контролно-измервателна апаратура при експлоатацията, диагностиката и ремонта на електронните устройства.
 • да взима правилни решения за конструктивното изпълнение на електронните апаратури в зависимост от условията в които те ще работят.

В резултат на обучението си випускникът придобива висше образование по специалност „Електроника” с образователно-квалификационна степен „Бакалавър” от професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика” в област на висшето образование „Технически науки”.

2. Професионална реализация

 • Организатор и изпълнител в поддържането и експлоатацията на електронни устройства и системи в различни предприятия и фирми.
 • Да извършва консултантска и експертна дейност в областта на електронните и радиоелектронните системи.
 • Да участва в научни изследвания и проекти в областта на електронните и радиоелектронните системи.
 • Да работи в областта на образованието и други сфери на социалнополитическия живот.
 • Да заема различни длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

3. Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции.

3.1. Нови знания:

 • в областта на математиката, физиката и други области на естествените науки, необходими за изучаване на общотеоретичните и специалните дисциплини;
 • за теоретичните основи на електротехниката;
 • за принципите на работа и характеристиките на компонентите, използвани в електрониката и радиоелектрониката;
 • за методите за анализ и описание на сигнали и системите за тяхната обработка;
 • за принципите на работа и характеристиките на аналоговите електронни устройства;
 • за принципите на работа и характеристиките на импулсните и цифрови електронни устройства;
 • за принципите на работа на нелинейни електронни стъпала и устройства;
 • за работата и проектирането на електронни устройства на базата на микропроцесори;
 • за принципите на разпространение на електромагнитните вълни и особеностите на фидерните и антенни системи;
 • за принципите на построяване на радиоприемните и радиопредавателните устройства;
 • за основните принципи и особености на автоматичните следящи системи в електронните и радиоелектронни устройства и системи;
 • за съвременните статистически методи, използвани при обработка на сигналите в радиоелектронните системи;
 • за принципите на измерване на параметрите и характеристиките на електронни и радиоелектронни устройства;
 • за основните принципи на цифровата обработка на сигнали в електронните устройства и системи.

3.2. Изградени нови способности:

 • да умеят да използва придобитите знания за обяснение на процесите, протичащи в различни електронни схеми;
 • да извършват анализ и синтез на системно ниво на електронни устройства и системи;
 • да използват знанията си по специалните дисциплини, за да извършват контрол и анализ на техническото състояние на електронните устройствата и системи;
 • да умеят да проектират отделни функционални блокове от електронни и радиоелектронни устройства по зададени технически параметри;
 • компетентно и творчески да решават всички въпроси, свързани с експлоатацията, ремонта, съхраняването и използването на електронните устройства и системи, обслужващия ги инструментариум и контролно-измервателна апаратура;
 • да извършват необходимите работи, независимо от тяхната сложност, по проверка, регулиране, настройка и ремонт на устройствата;
 • да провеждат контролни прегледи и технически разбори, да прилагат теоретичните си знания при експлоатацията на техническите системи;
 • самостоятелно да изучават нови електронни и радиоелектронни системи и съпътстващите изисквания към тях
 • да прилагат научен подход при вземане на управленски решения;
 • да ползват техническа и справочна документация и информация;
 • да комуникират и работят в екип в нееднородна среда.

3.3. Ценностни ориентации и нагласи:

 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • способи за общуване, комуникация и работа в екип в нееднородна среда.
Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение
Въздухоплавателни средства и авиационни двигатели
Автоматика, информационни и управляваща техника
Роботехнически авиационни системи
Авиационна електроника
Авиационен мениджмънт
Летец пилот
Въоръжение и боеприпаси
Аерокосмическа техника