Гражданска специалност “Авиационна техника и технологии”


Образователно квалификационна степен „Бакалавър”
Професионална квалификация „Машинен инженер”
Форма на обучение – редовна и задочна
Срок на обучение – 4 години (8 семестъра)

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Бакалавърската програма по „Авиационна техника и технологии” предвижда широкопрофилна интердисциплинарна, подготовка на випускника в област „Технически науки”. Обучението по специалността е насочено към изграждане в бъдещия авиационен специалист на възможности за овладяване на фундаментални и приложни теоретични знания, практически умения и базова компетентност за изпълняване на професионални задължения в областта на авиационната техника и технологии, умения за самостоятелно вземане на решения и работа в екип в условията на конкурентна среда и дефицит от време, способности за личностно развитие и самостоятелно придобиване на нови знания и повишаване на квалификацията през целия жив.

Учебният план за обучение по специалността „Авиационна техника и технологии” е с общ хорариум от 2235 учебни часа, от които 893 часа лекции и 1342 часа упражнения. Структуриран е в 5 модула и включва 50 учебни дисциплини. Дисциплините са разпределени в задължителен, избираем и факултативен блок, като 30 от тях завършват със семестриален изпит, а 20 с текуща оценка. В учебния план са предвидени 6 курсови проекта. Обучението завършва с полагане на държавен изпит или с разработване и защита на дипломна работа по "Авиационна техника и технологии". В края на всеки семестър се натрупват по 30 образователни кредита. Общо за курса на обучение кредитите са 240 от които 10 за държавен изпит или дипломна работа. При завършване на обучението по специалността „Авиационна техника и технологии” се издава диплом за завършена образователна квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” с професионална квалификация „машинен инженер”. При лично писмено заявяване с молба по образец на завършилите обучаеми се издава европейско приложение на дипломата.

Модули от учебния план са:

Първи модул „Фундаментални учебни дисциплини”

Включва дисциплините Висша математика - І част, Висша математика - ІІ част, Химия, Физика, Философия, Информатика, Бизнес етика и деонтология, Култура на речевото общуване, Здравословни и безопасни условия на труд, Екология, Риторика или Логика, които позволяват обучаемите да придобият базови знания и компетентности, необходими за по-нататъшното обучение по специалността.

Втори модул „Общотеоретични и специални учебни дисциплини” включва дисциплините Механика – I част, Термодинамика и топлопренасяне, Механика на флуидите, Материалознание, Инженерна графика – I част, Съпротивление на материалите, Технически измервания, Механика II част, Авиационни технологии – I част, Теория на механизмите и машините, Машинни елементи, Аеродинамика, Теория на авиационните двигатели, Строителна механика на авиационните конструкции, Динамика на полетите, Конструкция на авиационните двигатели, Конструкция на летателните апарати – I част, Характеристики на авиационните двигатели, Електротехника, Конструкция на летателните апарати – II част, Устойчивост и управляемост на ЛА или Инженерно летищни осигуряване, Теория на автоматичното управление или Стандартизация и метрология, Системи за управление и регулиране на авиационните двигатели или Транспортни системи в гражданското въздухоплаване, Безопасност на полетите или Аварийно-спасително и противопожарно оборудване, Системи за управление на ЛА или Експлоатация и подържане на летищата, Механика на разрушението или Транспортиране на опасни товари по въздуха, Надеждност и диагностика или Авиационна сигурност, Електро- и приборно оборудване или Електрооборудване на летищата

Трети модул „Чуждоезикова подготовка” в обем от 150 часа включва дисциплините „Английски език I и II част” позволяващи на обучаемите да придобият умения за работа в многоезична среда и изучаване на техническа документация на чужд език.

Четвърти модул „Физическа подготовка” в хорариум от 240 часа е предпоставка за подържане здравословното състояние на обучаемите в кондиция.

Пети модул „Практическа подготовка” предвижда провеждане на стаж по специалността в авиационни фирми с цел затвърждаване на теоретичните знания и придобиване на умения и компетентности необходими за практикуване на бъдещата професия.

Учебните дисциплини са подредени в логическа последователност и продължителност позволяваща придобиване на фундаментални и специални знания и компетентности и формиране на умения и навици подчинени на философията на последователното непрекъснато придобиване и надграждане на знания умения и компетентности.

След завършване курса на обучение Випускникът трябва да притежава следните основни компетентности:

 • да прилага инженерните методи и модели за проектиране на технически изделия и системи в областта на машиностроенето и авиацията;
 • да прилага инженерните методи и модели при управление и поддържане на технически системи и обекти;
 • да участва в разработването, организацията и управлението на технологични процеси в производството, експлоатацията и ремонта на въздухоплавателни средства, самолетообслужваща техника и летищни комплекси;
 • да разкрива проблемите, да анализира причините, да генерира алтернативи и взема решение и организира изпълнението на взетото решение;
 • да планира, организира и ръководи експлоатацията и ремонта на авиационната техника в транспортни или други фирми и предприятия;
 • да участва в организирането на производствени и технологични процеси свързани с поддръжката и ремонта на авиационната, самолетообслужващата техника и летищните комплекси.

2. Професионална реализация.

След завършване на пълния курс на обучение по специалността „Авиационна техника и технологии” випускника ще е в състояние:

 • Да работи на инженерни длъжности в поддържането, експлоатацията и възстановяването на планьора и силовата установка на въздухоплавателни средства с гражданско и военно предназначение;
 • Да ръководи или участва в експлоатацията, планирането и организацията на поддръжката на летателни апарати и самолетообслужваща техника на фирми от публично-частния сектор;
 • Да заема длъжности в авиоремонтни фирми, изискващи квалификация “Машинен инженер” по специалността “Авиационна техника и технологии”;
 • Да участва в научни изследвания и проекти в областта на авиационната техника и технологии;
 • Да извършва консултантска и експертна дейност в областта на своята квалификация;
 • Да работи в областта на образованието и други сфери на социално политическия живот.

3. Обучаемите, завършили образователната програма:

3.1. Придобиват нови знания:

 • по математически, физически и други методи в областта на естествените науки, необходими за инженерната подготовка;
 • за прилагане на класически и компютърни инженерни методи за анализ и проектиране на технически изделия в областта на общото машиностроене и авиацията;
 • за проектиране, организация и управление на технологични процеси;
 • за теоретичните основи на автоматични системи и тяхното приложение на летателните апарати;
 • за аеродинамиката, динамиката на полета и устойчивостта на въздухоплавателните средства;
 • за термодинамиката, конструкцията, регулирането и управлението на газотурбинни и бутални двигатели;
 • за строителната механика на летателните апарати, конструкцията на летателните апарати и механичните, хидравлични и пневматични системи за управлението им;
 • за технологиите за производство и ремонт на авиационна и самолетообслужваща техника;
 • за експлоатацията, поддръжката и ремонта на летищните комплекси;

3.2. Изградени нови способности:

 • да извършват кинематичен и динамичен анализ на механични системи;
 • да извършват якостно-деформационни и размерни изчисления на механични авиационни конструкции;
 • да работят със софтуер за обработка и анализ на данни, инженерни разчети и проектиране;
 • да планират, провеждат и отчитат експлоатацията и ремонта на технически обекти и системи от въздухоплавателните средства, самолетообслужващата техника и летищните комплекси;
 • ефективно да управляват материални, човешки и информационни ресурси;
 • да прилагат научен подход при вземане на управленски решения;
 • да прилагат правната и нормативна уредба;
 • да ползват техническа и справочна документация и информация;
 • да комуникират и работят в екип в нееднородна среда;

3.3. Ценностни ориентации и нагласи:

 • лоялност към институцията в която работи;
 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • способи за общуване, комуникация и работа в екип в нееднородна среда;
 • приобщаване към идеалите на родолюбието, дълга и честа;
 • уважение към символите на държавата.