Автоматика, информационна и управляваща техника


Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”
Професионална квалификация „Бакалавър-инженер”
Форма на обучение – редовна и задочна
Срок на обучение – 4 години (8 семестъра)

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

Специалността “Автоматика, информационна и управляваща техника” със своята квалификационна характеристика, съдържание на учебен план и учебни програми е професионално насочена към конструиране, проектиране, изработване, монтаж, експлоатация и ремонт на системи за автоматично управление в авиационната техника, както и към внедряване, поддържане и развитие на информационни системи и системи за управление. В този си аспект специалността покрива широк спектър от научно–технически и приложни проблеми на електронизацията и автоматизацията в предприятията и фирми от промишлеността.

2. Професионална реализация.

След завършване на обучението, випускникът може да заема длъжности в различни сфери на обществения живот, съответстващи на професионалната квалификация.

Випускниците, могат успешно да се реализират като инженери в авиационните бази на военновъздушните сили и авиационните фирми у нас и в чужбина; като технолози в ремонтните заводи и предприятията на военнопромишления комплекс; като научни сътрудници в научноизследователските институти. Осигурява се обучение по високи технологии, с изключително висок темп на развитие на специалните осигуряващи дисциплини, с единни международни норми към изискванията, обема и съдържанието на обучението. Обучението е тясно свързано със строго регламентирана следдипломна (фирмена) квалификация, обвързана с лицензиране. Международната практика в авиационното дело регламентира две нива на квалификационна инженерна правоспособност, изискванията към които отговарят на образователно-квалификационните степени на специалността, т.е. осигурява се обемът фундаментални инженерни знания за придобиване на съответната квалификация при съответния стаж в експлоатацията на конкретен тип авиационна техника и защитено (доказано пред оторизирания орган) квалификационно ниво на правоспособност.

Випускниците, могат успешно да се реализират и като инженери по: внедряване, поддържане и развитие на информационни системи; разработчици на информационни системи за управление, мениджъри на проекти в областта на информационните технологии, системни и мрежови администратори, web-дизайн, моделиране, проектиране и създаване на софтуерни и хардуерни приложения в различни сфери на обществения живот. Завършилите специалността АИУТ имат възможности за реализация навсякъде, където информационните технологии, програмирането и компютрите се използват като инструмент за получаване на приложни резултати: в това число в малки и средни фирми, правото, банковото дело, икономиката, образованието, транспорта, търговията, както и научно-развойни звена.

3.Обучаемите, завършили образователната програма придобиват специални компетенции.:

3.1. Нови знания

Образователните цели на специалността АИУТ ясно и точно са дефинирани в квалификационните характеристики, където са формулирани както необходимия обем знания за образователно-квалификационната степен, така също и уменията и навиците, които трябва да притежават випускниците.

Випускниците, трябва да могат компетентно да решават въпросите, свързани с експлоатацията и ремонта на съвременна авиационна техника, както и да осъществяват инженерна дейност по автоматизация и управление във всички стопански отрасли на страната - в материалната и нематериалната сфера, ползвайки съвременна компютърна техника.

Випускниците, трябва да показват задълбочени познания върху основите на информационните процеси, модели и системи, съвременната компютърна техника, анализа и прилагането на програмни и информационни технологии.

Випускникът трябва да знае:

 • основните общотеоретични дисциплини, като висша математика, физика, химия, техническо документиране, техническа безопасност, програмиране и използване на компютри;
 • основните дисциплини по специалността, като теоретична електротехника, измервания на електрични и неелектрични величини, полупроводникови елементи, импулсна и цифрова схемотехника, микропроцесорна техника, теория на управлението, управление на електромеханични системи, автоматизация на технологични процеси и технически средства за това, идентификация на системи и др.

Випускниците, трябва да добият професионални умения и компетентности по:

 • прибори и измервателни системи;
 • системите за автоматично управление и информационно-измервателни комплекси;
 • системите за управление на електро-механични системи;
 • системите за електроснабдяване и електрооборудване;
 • средствата за обективен контрол на параметрите на системи и устройства;
 • средства за индивидуална защита;
 • организация на компютърни системи;
 • информационни системи и технологии;
 • операционни системи;
 • мултимедийни и мрежови информационни системи;
 • предаване на данни и компютърни комуникации;
 • обектно ориентирано програмиране;
 • географски информационни системи;
 • безжични и мобилни компютърни комуникации и др.

3.2. Изградени нови способности:

 • да използва знанията си по основните общотеоретични дисциплини за обяснение на процесите, протичащи в техническите устройства и системи;
 • да използва знанията си по специалните дисциплини, за да извършва контрол и анализ на техническото състояние на електрични, електронни и автоматични устройства и системи за събиране, обработване и използване на информацията, синтез на такива устройства и системи със зададени технически изисквания.
 • да анализира причините за възникване на неизправности по техниката;
 • да извършва най-сложните работи по проверката, регулирането и ремонта на авиационните електроприборни и автоматични системи;
 • да конструира елементи от средствата за автоматизация по зададени технически изисквания;
 • да разработва технологии за изпитване и ремонт на системи от конкретното оборудване;
 • да организира експлоатационен и ремонтен процес на авиационната техника, както и на системи за автоматизация в материалната и нематериалната сфера;
 • да формира ефективно работещи колективи и да обучава подчинените си в областта на професионалната им подготовка;
 • самостоятелно да изучава новата техника и съпътстващите изисквания към нея;
 • да прилагат най-новите информационни технологии в различни сфери на обществения живот;
 • да моделира, проектира и създава различни приложения по специалността;
 • да разработва информационни системи за управление в това число web-базирани и географски информационни системи.

3.3. Ценностни ориентации и нагласи:

 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • способи за общуване, комуникация и работа в екип в нееднородна среда;
Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение
Въздухоплавателни средства и авиационни двигатели
Електроника
Роботехнически авиационни системи
Авиационна електроника
Авиационен мениджмънт
Летец пилот
Въоръжение и боеприпаси
Аерокосмическа техника