Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение


Образователно-квалификационна степен „Бакалавър”
Професионална квалификация „Бакалавър-инженер”
Форма на обучение – редовна и задочна
Срок на обучение – 4 години (8 семестъра)

1. Насоченост на изграждането на випускника и изпълнявани функции.

За специалността „Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение” се предвижда обучение с основна широкопрофилна подготовка за придобиване на висше образование в областта "Технически науки".

Програмата за обучение има за цел получаване на базова компетентност в областта на принципите на работа на и анализа на електронни схеми, устройства и системи както за общо предназначение, така и в управлението на въздушното движение.

Випускникът трябва да има следните компетенции:

 • да познава основите на управлението на въздушното движение и правилата за полети на въздухоплавателните средства;
 • да участва в процеса на поддръжка и експлоатация на електронни устройства и системи;
 • да извършва технически контрол на електронни и радиоелектронни устройства и системи;
 • да открива и подменя неизправни модули и компоненти в електронни устройства и системи;
 • да планира и организира експлоатационни и ремонтни дейности на поверените му електронни системи и устройства;
 • да прави мотивиран избор на най-подходящите електронни модули и устройства на базата на техните характеристики и параметри и поставените за решаване задачи;
 • да използва различна контролноизмервателна апаратура при експлоатацията, диагностиката и ремонта на електронните устройства.

2. Професионална реализация.

 • Организатор и изпълнител в поддържането и експлоатацията на електронни устройства и системи в различни предприятия и авиационни фирми, включително и в органи за управление на въздушното движение.
 • Да извършва консултантска и експертна дейност в областта на електронните и радиоелектронните системи в авиацията.
 • Да участва в научни изследвания и проекти в областта на електронните и радиоелектронните системи.
 • Да работи в областта на образованието и други сфери на социално-политическия живот.
 • Да заема различни длъжности, съответстващи на неговата квалификация.

3. Обучаемите, завършили образователната програма:

3.1. Придобиват нови знания:

 • за основите на аеродинамиката и динамиката на полета, режими и профили на полета;
 • в областта на математиката, физиката и други области на естествените науки, необходими за изучаване на общотеоретичните и специалните дисциплини;
 • за теоретичните основи на електротехниката;
 • за принципите на работа и характеристиките на компонентите, използвани в електрониката и радиоелектрониката;
 • за методите за анализ и описание на сигнали и системите за тяхната обработка;
 • относно теоретичните основи на управлението на въздушното движение и правилата за полети на въздухоплавателните средства;
 • за навигационните комплекси и бордното оборудване за навигация на въздухоплавателните средства, техническата експлоатация на системите за контрол по обслужването на въздушното движение;
 • за принципите на работа и характеристиките на аналоговите електронни устройства;
 • за принципите на работа и характеристиките на импулсните и цифрови електронни устройства;
 • за принципите на работа на нелинейни електронни стъпала и устройства;
 • за работата и проектирането на електронни устройства на базата на микропроцесори;
 • за принципите на разпространение на електромагнитните вълни и особеностите на фидерните и антенни системи;
 • за принципите на построяване на радиоприемните и радиопредавателните устройства;
 • за основните принципи и особености на автоматичните следящи системи в електронните и радиоелектронни устройства и системи;
 • за съвременните статистически методи, използвани при обработка на сигналите в радиоелектронните системи;
 • за принципите на измерване на параметрите и характеристиките на електронни и радиоелектронии устройства;
 • за принципите на работа, параметрите и характеристиките на авиационните радиолокационни, радионавигационни и комуникационни устройства;
 • за основните принципи на цифровата обработка на сигнали в електронните устройства и системи.

3.2. Изградени нови способности:

 • да умеят да използват придобитите знания за обяснение на процесите, протичащи в различни електронни схеми;
 • да запазва концентрация и работоспособност при високи нива на натоварване;
 • да осъществява ръководство на екипажите на въздухоплавателни средства на различни етапи на полета;
 • да работи с комуникационното, навигационното и информационното оборудване, използвано при управление на въздушното движение;
 • умело да използва радиотелефонната фразеология, прилагана при управление на въздушното движение, според стандартите на EASA и ICAO;
 • да извършват анализ и синтез на системно ниво на електронни устройства и системи;
 • да използват знанията си по специалните дисциплини, за да извършват контрол и анализ на техническото състояние на електронните устройствата и системи;
 • да умеят да проектират отделни функционални блокове от електронни и радиоелектронни устройства по зададени технически параметри;
 • компетентно и творчески да решават всички въпроси, свързани с екс-плоатацията, ремонта, съхраняването и използването на електронните уст-ройства и системи, обслужващия ги инструментариум и контролноизмервателна апаратура;
 • да извършват необходимите работи, независимо от тяхната сложност, по проверка, регулиране, настройка и ремонт на устройствата;
 • да провеждат контролни прегледи и технически разбори, да прилагат теоретичните си знания при експлоатацията на техническите системи;
 • самостоятелно да изучават нови електронни и радиоелектронни системи и съпътстващите изисквания към тях
 • да прилагат научен подход при вземане на управленски решения;
 • да ползват техническа и справочна документация и информация;
 • да комуникират и работят в екип в нееднородна среда.

3.3. Ценностни ориентации и нагласи:

 • толерантност, отвореност и уважение към различните позиции и идеи;
 • лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
 • естетическа, нравствена и здравна култура;
 • готовност и стремеж към учене през целия живот;
 • способи за общуване, комуникация и работа в екип в нееднородна среда;
Въздухоплавателни средства и авиационни двигатели
Автоматика, информационни и управляваща техника
Електроника
Роботехнически авиационни системи
Авиационна електроника
Авиационен мениджмънт
Летец пилот
Въоръжение и боеприпаси
Аерокосмическа техника