Организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване - факултет „Авиационен” (ООИПТО)Организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване - факултет „Авиационен” (ООИПТО) е част от структурата на Висше Военновъздушно Училище „Георги Бенковски”, считано от 01.01.2020 г. открито с Решение на Народното събрание на Република България за откриване на Висше Военно Училище с наименование „Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“, обнародвано в ДВ брой 34, от 23.4.2019 г.ООИПТО притежава валидно Удостоверение за Одобрение на „Организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване“ (Maintenance Training and Examination Organisation Approval Certificate) № BG 147.0004/24 Nov 2014.ООИПТО провежда изпити от името на компетентния орган на персонал по техническо обслужване, включително изпити на обучаеми, които не са завършили курс за основно обучение, в съответствие с изискванията на Част-66 за категории А, В1, В2 и В3;ООИПТО издава свидетелства в съответствие с допълнение III след успешно завършване на одобрен курс за основно обучение, обучение за тип ВС или за успешно полагане на изпитите.За повече информация:
+359 884 124 382
Int.ViceRector@af-acad.bg