ФАКУЛТЕТ "АВИАЦИОНЕН"
полк. доц. д-р инж. Иван Маринов
Дата и място на раждане 14.02.1966 г., гр. Плевен
Семейно положение женен, с едно дете
Езици английски, руски
Професионално развитие
2020 - Декан на факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, гр. Долна Митрополия
2016 – 2019 Началник на катедра „Авиационна техника и технологии“
2014 – 2016 Доцент в катедра „Авиационна техника и технологии“
2012 – 2014 Главен асистент в катедра „Авиационна техника и технологии“
2008 – 2012 Старши асистент в катедра „Авиационна техника и технологии“
1992 – 2008 Преподавател в катедра „Аеродинамика и конструкция на ЛА“
1990 - 1992 Старши техник в авиационно звено 24870
1989 - 1990 Техник в авиационно звено
Научна информация
Учебници и учебни пособия - 4 бр.
Доклади и научни статии - над 45 бр.
Участие в научноизследователски проекти - 2 бр.
Ръководени лекции по учебни дисциплини
Строителна механика на авиационните конструкции
Конструкция на летателните апарати
Инженерна графика
Образование
2003 – 2007 Факултет "Авиационен" на НВУ „Васил Левски“, Долна Митрополия (България), Доктор по научна специалност „Проектиране и конструиране на летателните апарати”
2003 Курс „Новоназначени преподаватели във военните училища по дидактика”, ВА „Г. Раковски”
2002 Курс по „Основни въпроси на международната, националната и ведомствената стандартизация и основните принципи и процедури в НАТО“, ТУ - София
1984 - 1989 ВНВВУ „Георги Бенковски”, Долна Митрополия (България), специалност „Експлоатация и ремонт на летателните апарати”
Награди
2014 SUMA CUM LAUDE
2012 Предметна награда ръчен часовник от Началник НВУ

доц. д-р инж. Георги Станчев
Дата и място на раждане 07.01.1966 г., гр. Плевен.
Семейно положение женен, с две деца.
Езици английски (B2, STANAG:2+, 2+,3,2); руски.
Професионално развитие
от 2020 Заместник-декан на факултет “Авиационен” на ВВВУ „Георги Бенковски”.
Доцент в катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията” на факултет „Авиационен” на ВВВУ „Георги Бенковски”.
2016 – 2019 Ръководител катедра „Електроника, навигация и комуникации в авиацията” на факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски”
2015 – 2016 Доцент по комуникационни мрежи и системи в катедра „Електроника, комуникационна и навигационна техника в авиацията” на факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски”
2009 – 2014 Заместник-декан на факултет “Авиационен”, Доцент по комуникационни мрежи и системи в катедра „Електроника, комуникационна и навигационна техника в авиацията” на факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски”
2002 – 2009 Главен асистент, доцент по комуникационни мрежи и системи в катедра „Електроника, комуникационна и навигационна техника в авиацията” на факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски”
1996 – 2002 Асистент, ст. асистент в катедра „Комуникационни и навигационни системи” на ВВВУ „Георги Бенковски“
1996 ЗКТЧ на еСРСТО, 12 уаб – Каменец
1993 – 1995 Командир на свързочна рота, 2487 – Каменец
1993 Началник група, КП на ВВВУ – Радишево
1990 – 1992 Командир на УКВ взвод, 28070 – Долна Митрополия
Образование
2017 Курс „Статистическа обработка на данни чрез съвременни софтуерни продукти“, Интелекти - гр. Велико Търново
2014 Национален военен университет „Васил Левски“, курс „Интензивно специализирано обучение по английски език за преподаватели – ниво В2“
2013 Курс за вътрешни одитори на системи за управление на качеството
2012 Военна академия “Г. С. Раковски” – гр. София, Стратегически курс – „Офицер за стратегическите и оперативните звена за управление на Въоръжените сили“
2003 Военна академия “Г. С. Раковски” – гр. София, курс – „Ранно предупреждение и управление на кризи“
2001 Курс английски език III ниво – степен “Advanced Intermediate”
2001 Технически университет – София, курс – „Основни положения на стандартизацията в ЕС, НАТО и Република България“
1999 Курс СДК, „Английски език – I ниво“
1997 – 2000 ВВВУ „Георги Бенковски”, доктор – „Комуникационни мрежи и системи“
1985 – 1990 ВВВУ „Георги Бенковски”, магистър – „Експлоатация и ремонт на свързочни и радиотехнически средства за осигуряване на авиацията“
Членство в организации и съвети
2009 Член на експертна група към НАОА, за акредитация на професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“ на Технически университет – София и филиалите му
2001 – 2004 Експертен технико-икономически съвет по военна стандартизация (ЕТИСВС) към Министерството на отбраната
от 1990 г. до сега Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE
от 1990 г. до сега Съюз на учените в България
Награди
Награден знак „За отлична служба – I степен“
Други грамоти от Министъра на отбраната, от ръководството на НВУ „Васил Левски“, Съюза на учените в България

Катедра ТВНП
КАТЕДРА

„Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“

НАЧАЛНИК КАТЕДРА
полк. доц. д.н. инж.

Милен Атанасов

email: maa_69@abv.bg
Катедра АТТ
КАТЕДРА

„Авиационна техника и технологии“

НАЧАЛНИК КАТЕДРА
полк. доц. д-р инж.

Любомир Митов

email: lmitov@gmail.com
Катедра ЕАИТ
КАТЕДРА

„Електротехника, автоматика и информационни технологии“

НАЧАЛНИК КАТЕДРА
полк. доц. д-р инж.

Стефан Билидеров

email: biliderow_ss@yahoo.com
Катедра ЕНКА
КАТЕДРА

„Електроника, навигация и комуникации в авиацията“

НАЧАЛНИК КАТЕДРА
полк. доц. д-р инж.

Димитър Димитров

email: Lz5wx@abv.bg