ФАКУЛТЕТ "АВИАЦИОНЕН"
Полковник проф. д.н. инж. Милен Атанасов
Дата и място на раждане 02.12.1969 , гр. Добрич
Семейно положение женен
Езици Английски -/2 (В2) -2 (В2) -2 (В2)- 2 (В2)- 2 (В2) /,
Руски- / В2- В2 В2 В2 В2
Професионално развитие
от 2024 Декан на факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, гр. Долна Митрополия
2022 - 2023 Началник на катедра „Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната“, ВВВУ „Г. Бенковски”, Факултет „Авиационен”- гр. Долна Митрополия
2020 - 2021 Началник на катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“, ВВВУ „Г. Бенковски”, Факултет „Авиационен”- гр. Долна Митрополия
2016 – 2019 Началник на катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка“, НВУ „Васил Левски”, Факултет „Авиационен”- гр. Долна Митрополия
2015 – 2016 Доцент, НВУ „Васил Левски”, Факултет „Авиационен”- гр. Долна Митрополия
2011 - 2015 Главен асистент, НВУ „Васил Левски”, Факултет „Авиационен”- гр. Долна Митрополия
2010 – 2011 Старши асистент, НВУ „Васил Левски”, Факултет „Авиационен”- гр. Долна Митрополия
2003 – 2010 Асистент, НВУ „Васил Левски”, Факултет „Авиационен”- гр. Долна Митрополия
2002 - 2003 Старши асистент, НВУ „Васил Левски”, Факултет „Авиационен”- гр. Долна Митрополия
2002 Асистент, НВУ „Васил Левски”, Факултет „Авиационен”- гр. Долна Митрополия
2002 Асистент, ВВВУ „Г. Бенковски“ гр. Д. Митрополия
2001 - 2002 Преподавател, ВВУБ „Г. Бенковски“ гр. Д. Митрополия
1999 - 2001 Докторант – редовна форма на обучение, ВА „Г. С. Раковски“, ИПИО, София
1998 - 1999 Докторант – редовна форма на обучение ВНТИ, гр. София
1997 - 1998 Взводен командир, ВВВУ „Г. Бенковски“ гр. Д. Митрополия
1993 - 1997 Началник на участък по авиационното въоръжение и средства за спасяване Военен завод „Хан Аспарух“ - гр. Добрич
Научна информация
Публикации - Над седемдесет в български и чуждестранни списания и над 90 цитирания в български и чуждестранни издания от които 5 в индексирани списания.
Автор на един учебник и съавтор в три.
Научно-приложни разработки
1.Програма за определяне на балистичните характеристики на неуправляема авиационна бомба.
2.Програма за определяне на вероятностните характеристики на грешката на бомбопускане при зададени условия на бомбопускане от пикиране.
3.Методика за провеждане на експеримент определящ началната вертикална скорост на учебна авиационна бомба П-50-75, принудително отделяща се от гредови държател МБД2-67У, 2014г.
Приложни разработки
1. Програма за определяне на вероятностните характеристики на грешката на бомбопускане при зададени начални условия на пикиране (в съавторство).
2. Програма за определяне на безопасните условия на бомбопускане с неуправляеми авиационни бомби (в съавторство).
3. Внедрена рационализация “Проектиране и изработка на стенд за проверка работоспособността на ДУА - 3 и на електрония блок за блокировка на стрелбата на самолет L-39 ZA ”
Проекти
1. Симулационна система за проверка техническото състояние на авиационна прицелна система и изследване на възможностите за бойно използване – изпълнител.
Образование
2018 Доктор на науките по научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати

Дисертация : „Точност на стрелбата и бомбопускането с използване на авиационен прицелен комплекс със следяща система“
2012 Курс по английски език II ниво.
Департамент за чуждоезиково обучение, гр. Шумен
2011 Курс по английски език I ниво.
Департамент за чуждоезиково обучение, гр. Шумен
2001 Доктор по научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати

Дисертация : „Възможности за решаване на задачата на прицелване при бомбопускане по ъглова скорост“
1998 – 2001 Докторант по научна специалност „Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати“, ВА „Г. С. Раковски“, ИПИО, гр. София, България
1993 ВВВУ „Г. Бенковски“, гр. Долна Митрополия, специалност „Експлоатация и ремонт на авиационното въоръжение и ракетна техника
1988 ЕСПУ "Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Добрич
Награди
2019 Благодарност във връзка с празника на университета от Началника на НВУ „В. Левски“
2018 MAXIMA CUM LAUDE – в знак на уважение от Академичната общност на НВУ „В. Левски“ за придобиване на научната степен „Доктор на науката“
2017 Благодарност във връзка с 6 май
2016 Парична награда за високи постижения в службата от Началника на НВУ „В. Левски“
2007 Грамота за проявен висок професионализъм от Началника на НВУ „В. Левски“

Полковник доц. д-р инж. Мартин Миленов Камбушев
Дата и място на раждане 25.08.1975 г., гр. Горна Оряховица, обл. Велико Търново
Семейно положение на семейни начала, с три деца
Езици английски, немски.
Професионално развитие
от 2021 - Заместник - декан на факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, гр. Долна Митрополия
2016 – 2021 Главен асистент в катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ на факултет „Авиационен“
2016 Главен асистент в НВУ „Васил Левски“
2009 Образователна научна степен - доктор
2009 – 2016 Асистент в НВУ „Васил Левски“
2006 – 2009 Докторант в НВУ „Васил Левски“
2005 - 2006 Инженер в 22 ЩАБ - Безмер
2003 – 2005 Старши техник в група за електронна автоматика, авиационно, кислородно и фото оборудване в еОПАТ В 22 щаб - Безмер
1999 - 2001 Старши техник в група в 22 щаб –Безмер
1994 – 1999 курсант във ВНВВУ „Георги Бенковски“
Научна информация
Доклади и научни статии - 26 бр.
Участие в научноизследователски проекти - 3 бр.
Ръководени лекции по учебни дисциплини
Теория на управление – I част
Теория на управление – II част
Идентификация на системи
Робасно управление
Системи за автоматично управление на летателните апарати- I част
Системи за автоматично управление на летателните апарати- II част
Образование
2015 Целеви курс „Новоназначени преподаватели във военните училища по дидактика“
2006 курс „Методически основи на научните изследвания“
2004 Езиков курс – немски I ниво
1994 – 1999 магистър- инженер „Авиационно оборудване на летателните апарати“, ВНВВУ „ Георги Бенковски“
Награди
2020 грамота от началник ВВВУ „Георги Бенковски“
2020 грамота от началник ВВВУ „Георги Бенковски“
2017 обявяване на благодарност от началник НВУ „В.Левски“
2016 парична награда от началник НВУ „В.Левски“
2016 обявяване на благодарност от началник НВУ „В.Левски“
2003 похвална грамота – от командир на поделение

Катедра ТВНП
КАТЕДРА

„Тактика, въоръжение и системи за сигурност в отбраната“

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
доц. д-р инж.

Стойко Стойков

email: sstoykov@af-acad.bg
Катедра АТТ
КАТЕДРА

„Авиационна техника и технологии“

НАЧАЛНИК КАТЕДРА
полк. проф. д-р инж.

Асен Маринов

email: asen_aerodynamics@abv.bg
Катедра ЕАИТ
КАТЕДРА

„Електротехника, автоматика и информационни технологии“

НАЧАЛНИК КАТЕДРА
полк. доц. д-р инж.

Стефан Билидеров

email: biliderow_ss@yahoo.com
Катедра ЕНКА
КАТЕДРА

„Електроника, навигация и комуникации в авиацията“

НАЧАЛНИК КАТЕДРА
полк. гл. ас. д-р инж.

Пеньо Пенев

email: ppenev@af-acad.bg

Катедра АМ
КАТЕДРА

„Навигационна подготовка и авиационен мениджмънт“

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
доц. д-р

Филип Филипов

email: filip.iv.filipov@abv.bg
Катедра ТЕЛА
КАТЕДРА

„Техническа експлоатация на летателни апарати“

НАЧАЛНИК КАТЕДРА
полк. доц. д-р инж.

Любомир Митов

email: lmitov@gmail.com